UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh triển khai ứng dụng các dịch

vụ hành chính công trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước

trên địa bàn tỉnh Nghệ An

________________

Trong những năm gần đây, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ công tác điều hành, quản lý nhà nước, xúc tiến thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; Nhiều Sở, ngành và đơn vị đã quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp; Đến nay Cổng thông tin điện tử tỉnh đã cung cấp được 1.467 dịch vụ công cấp 1 và cấp 2 phục vụ người dân, trong đó có 1.107 dịch vụ công cấp tỉnh, 229 dịch vụ công cấp huyện và 131 dịch vụ công cấp xã.

Tuy nhiên, hiện tại trên địa bàn Nghệ An chỉ mới có 12 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và chưa có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; nhiều Sở, ngành, đơn vị vẫn chưa đăng tải thủ tục hành chính của cơ quan mình ở mức độ 1, 2... làm chậm tiến trình cải cách hành chính của tỉnh, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong quá trình giải quyết công việc.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân được truy cập, sử dụng thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị

- Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 05/2/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An đến năm 2020, khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp thông tin và dịch công trực tuyến tại cơ quan, đơn vị mình lên Cổng thông tin điện tử tỉnh (hoặc của Sở, ngành, đơn vị) theo đúng kế hoạch, lộ trình đã được phê duyệt; Đối với các Sở, ngành, đơn vị chưa đăng ký cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, yêu cầu khẩn trương rà soát đăng ký bổ sung để kịp thời đăng tải, cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu cải thiện giao diện Cổng thông tin điện tư của cơ quan, đơn vị mình để mở rộng các tiện ích, trao đổi trực tuyến, truy vấn thông tin... nhằm đảm bảo cung cấp cho người dân, doanh nghiệp các thông tin cần thiết (mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính...) đảm bảo tối thiểu mức độ 2; các dịch vụ hành chính công khác đạt mức độ 3 và hướng tới xây dựng một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, chuyên viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển CNTT tỉnh)

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cung cấp thông tin và dịch công trực tuyến của các Sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện, làm cơ sở để xét thi đua khen thưởng hàng năm;

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị để triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến trên Cổng/trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị; nghiên cứu giải pháp tích hợp các dịch vụ hành chính công vào một địa chỉ truy cập thống nhất trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong năm 2013, để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp cận thông tin, tra cứu các ứng dụng trực tuyến được thuận lợi;

- Lồng ghép với các chương trình bồi dưỡng ứng dụng Công nghệ thông tin hàng năm để hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên viên chuyên trách về công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan lựa chọn một số dịch vụ hành chính công để triển khai thí điểm trực tuyến mức độ 4, làm cơ sở nhân rộng trực tuyến trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu trên Cổng thông tin; Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng giải pháp hiệu quả đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin của Cổng thông tin điện tử tỉnh.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

Mở chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu thường xuyên cho người dân, các tổ chức, doanh nghiệp biết để ứng dụng và tạo thói quen sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Điền