ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ QUYẾT TOÁN VẬT TƯ TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ VÀ CÁC SỞNGÀNH, QUẬN HUYỆN CÓ SỬ DỤNG VẬT TƯ CỦA NHÀ NƯỚC

Thi hànhquyết định số 195/HĐBT ngày 14-12-1982 của Hội đồng Bộ trưởng vể việc thựchiện chế độ quyết toán vật tư trong nền kinh tế quốc dân và Thông tư số 85/TK-KH-TC-VT ngày02-02-1983 của Liên bộ Tài chính - Vât tư - Tổng cục Thống kê – Uỷ ban Kế hoạchNhà nước hướng dẫn thực hiện quyết định 195/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, Thườngtrực Uỷ ban Nhân dân thành phố có ý kiền chỉ đạo thực hiện công tác quyết toánvật tư trên địa bàn thành phố như sau :

1. Tất cả các đơn vị sản xuất kinhdoanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh và các thành phần kinh tế khác do địaphương quản lý hoặc Trung ương quản lý đóng trên lãnh thổ thành phố được Nhànước cung ứng vật tư đều phải thực hiện chế độ quyết toán vật tư và báo cáo đúngtheo quy định.

Giám đốc các sở ngành, Chủ tịch Uỷban Nhân dân các quận huyện có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và kiểm tra việc thựchiện chế độ quyết toán vật tư đối với những đơn vị sản xuất kinh doanh thuộcphạm vi mình quản lý. Định kỳ 6 tháng và năm phải tổng hợp và báo cáo, phântích tình hình sử dụng vật tư và kết quả sản xuất kinh doanh của ngành mình,địa phương mình đúng theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị cơ sở có tráchnhiệm tổ chức thực hiện tốt các chế độ ghi chép ban đầu, báo cáo thống kê kếtoán, thông tin kinh tế nội bộ v.v… nhằm bảo đảm cho việc lập duyệt quyết toánvật tư được chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Người duyệt, ký báo cáo phải chịuhoàn toàn trách nhiệm trước Nhà nước về tính trung thực của số liệu.

Trước mắt, để thành phố kịp tổnghợp báo cáo quyết toán vật tư quý I và 6 tháng đầu năm 1983 về Trung ương, yêu cầucác cơ sở khẩn trương chỉnh lý số liệu và báo cáo quyết toán vật tư gởi về Chicục Thống kê chậm nhất vào ngày 31-7-1983, các sở ngành và quận, huyện báo cáochậm nhất vào ngày 15-8-1983.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụcủa mình, Uỷ ban Kế hoạch, Chi cục Thống kê, Sở Tài chính và các cơ quan cungứng vật tư có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện chế độ quyết toán vật tưnày ở từng cấp, từng ngành và từng đơn vị kinh tế cơ sở được Nhà nước cung ứngvật tư.

a) Uỷ ban kế hoạch thành phố có tráchnhiệm nghiên cứu cải tiến cách giao kế hoạch, bảo đảm tính cân đối giữa kếhoạch sản xuất, cung ứng vật tư và giao nộp sản phẩm, triển khai công tác địnhmức sử dụng vật tư theo Nghị định 201-CP ngày 26-5-1981 của Hội đồng Chính phủ.Trường hợp chưa có định mức chính thức thì Thủ trưởng các đơn vị cơ sở, các sởngành và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các quận huyện phải căn cứ vào nội dung vàtinh thần của Nghị định : 201-CP nói trên quy định tạm thời các định mức để làmcăn cứ tính toán các chỉ tiêu kế hoạch phân phối vật tư và kiếm tra sử dụng vậttư. Trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày ban hành chỉ thị này, Uỷ ban kếhoạch thành phố và các cơ quan chủ quản của đơn vị phải rà soát lại để xét vàphê chuẩn thành định mức chính thức.

b) Các cơ quan cung ứng vật tư cầntheo dõi chính xác việc cung ứng vật tư cho các đơn vị sử dụng theo chỉ tiêu đãđược thông báo và phải phản ánh kịp thời cho Uỷ ban kế hoạch, Chi cục thống kêvà Sở Tài chánh tình hình cung ứng, kết quả xử lý những vật tư thiết bị tồn khiứ đọng, chậm luân chuyển v.v… nhằm bảo đảm tiến hành quyết toán vật tư đạt hiệuquả tốt. Mặt khác, cơ quan cung ứng vật tư các cấp cũng phải báo cáo đúng chếđộ số vật tư sử dụng nội bộ và kết quả kinh doanh đạt được.

c) Chi cục Thống kê có trách nhiệmphổ biến chủ trương và tổ chức hướng dẫn thực hiện chế độ quyết toán vật tư,kiểm tra việc hạch toán ghi chép ban đầu của đơn vị cơ sở, xác nhận và ra thôngbáo việc chấp hành chế độ quyết toán vật tư của các sở ngành, quận, huyện vàcác đơn vị cơ sở (do Trung ương hoặc do địa phương quản lý). Trên cơ sở thực hiệnthống nhất và tập trung các quyết toán vật tư, định kỳ 6 tháng cuối năm Chi cụcThống kê phải lập báo cáo quyết toán những loại vật tư chủ yếu trong toàn nềnkinh tế quốc dân trình Uỷ ban Nhân dân thành phố và gởi các ngành có liên quan.

d) Sở Tài chánh có trách nhiệm cùngChi cục Thống kê hướng dẫn thực hiện và kiểm tra quyết toán vật tư của các đơnvị cơ sở. Căn cứ vào xác nhận của Chi cục Thống kê , Sở Tài chính có quyền phạttrừ hoặc giảm mức trích lập các quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi hàng quý vàhàng năm đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh không lập báo cáo quyết toán vậttư đúng theo quy định hoặc báo cáo quyết toán vật tư không được Chi cục Thốngkê xác nhận. Khi quyết định phạt trừ đối với đơn vị nào, cơ quan tài chánh cầnthông báo trở lại cho Chi cục Thống kê và Uỷ ban Kế hoạch biết.

3. Những đơn vị không thực hiện tốtchế độ báo cáo quyết toán vật tư, Chi cục Thống kê có thể đề nghị Uỷ ban Kế hoạchngưng giao kế hoạch sản xuất, và cơ quan cung ứng vật tư tạm ngừng cung cấp vậttư để tiến hành kiểm tra đơn vị. Mọi việc vi phạm chế độ quyết toán vật tư sẽbị xử phạt theo các quy định hiện hành. Trong trường hợp nghiêm trọng có thểtruy tố trước pháp luật.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công