ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔNG KIỂM KÊ TÀI SẢN VĂN HÓA

Chấp hành quyết định số 157/HĐBT ngày 16-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về “Tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sảncố định” (TKK và ĐGLTSCĐ), Ban chỉ đạo “TKK và ĐGLTSCĐ” Trung ương đã lập“Phương án TKK và ĐGLTSCĐ” ngày 20-5-1985 trong đó có đoạn nói về tổng kiểm kêtài sản văn hóa (TKKTSVH), và liên Bộ Văn hóa – Tổng cục Thống kê đã ra quyếtđịnh số 107/VH-TCTKLB ngày 26-8-1985 ban hành các mẫu biểu về TKKTSVH thuộc sở hữutoàn dân.

Cuộc tổng kiểm kê tài sản vănhóa nhằm mục đích phục vụ yêu cầu chung của cả nước về quy hoạch, phát triểnkinh tế xã hội nói chung và phát triển văn hóa nói riêng ; đồng thời cũng thiếtthực giúp cho từng địa phương đơn vị nắm rõ khả năng tài sản văn hóa của chínhmình, để có cơ sở xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa cho từng địa phươngđơn vị mình.

Căn cứ vào chức năng của ngànhvăn hóa thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Văn hóa thông tin tổchức thực hiện cuộc tổng kiểm kê tài sản văn hóa này trên toàn thành phố.

Cuộc tổng kiểm kê tài sản vănhóa có nội dung tóm tắt như sau:

a) Về tài sản văn hóa, gồm: cáchiện vật bảo tồn, bảo tàng ; các loại sách, tạp chí, báo, kể cả các loại microphim và các phương tiện nghe nhìn trong các thư viện ; các loại phim (điện ảnh)và phim vi-đê-ô, cát-sét thuộc sở hữu toàn dân. Các loại hiện vật (tài sản) nàychỉ phải kiểm kê về số lượng, hiện trạng mà không phải định giá.

b) Phạm vi kiểm kê: Ngoài các cơsở thuộc Sở Văn hóa thông tin thành phố quản lý, tất cả các ban, ngành, đoànthể… cấp thành phố và các quận, huyện (và cấp tương đương) thuộc thành phố, vàtất cả các cơ quan đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố có các tài sảnvăn hóa như đã nói trên đều phải đăng ký kiểm kê theo sự hướng dẫn của Sở Vănhóa thông tin.

Vì ý nghĩa quan trọng và lợi íchthiết thực của chủ trương, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban,ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện nghiêm chỉnh chấphành, đảm bảo cho thành phố hoàn thành cuộc tổng kiểm kê tài sản văn hóa đúngthời hạn Nhà nước quy định (25-12-1986).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ái