ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Nha Trang, ngày 20 tháng 07 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊĐỊNH 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNGTHỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 18/5/2007,Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc,chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007: Để tổ chức triển khaithi hành Nghị định này trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cơ quan,tổ chức trong tỉnh đang quản lý sổ gốc; Phòng tư pháp các huyện, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiệnviệc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ kýtheo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Nghị quyết số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007;

2. Các cơ quan,tổ chức có thẩm quyền khi thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bảnsao từ bản chính, chứng thực chữ ký phải kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi chongười có yêu cầu và đảm bảo thủ tục đúng quy định của pháp luật;

3. Giao Ủy bannhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang xây dựng phương ánkiện toàn nhân sự cho chức danh Tư pháp - Hộ tịch;

4. Giao Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện làmviệc, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác chứng thực được tập huấn nghiệp vụ;

5. Giao cho SởNội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường nhân sự cho chức danh Tưpháp - Hộ tịch;

6. Giao Sở Tàichính có kế hoạch kinh phí nhằm tăng cường cơ sở, vật chất, phương tiện làmviệc để Ủy ban nhân dân các cấp xã có điều kiện triển khai tốt nhiệm vụ mớitheo quy định tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007;

7. Sở Tư pháp cótrách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cánbộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thựcbản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

8. Đài Phát thanh- Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm phốihợp với Sở Tư pháp để tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày18/5/2007 của Chính phủ trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo KhánhHòa, các Đài truyền thanh các sở và các phương tiện thông tin khác;

9. Tổ chức thựchiện:

a) Giao trưởngcác Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thànhphố Nha Trang; Phòng Tư pháp cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệmthi hành Chỉ thị này.

b) Giao Sở Tưpháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh việc thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT và các UV UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP trong tỉnh;
- UBND cấp xã (do UBND các huyện, thị xã, thành phố sao gửi);
- Lưu: VT, QP, NM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Lâm Phi