ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/CT-UBND

Long An, ngày 16 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Qua hơn 03 năm triển khai thựchiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với sựchung sức của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân, nên nông nghiệp, nôngthôn của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã có 8 xã đượccông nhận đạt chuẩn NTM, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có sự chuyển biếntích cực, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thầncủa nông dân đang được cải thiện. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng NTM của tỉnh cònchậm so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra; một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp,nhưng chưa được bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầucác sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tậptrung thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

1. Nhiệm vụ chung

a) Cácsở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệtsâu sắc tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhằm cụthể hóa Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo thực hiệnChương trình xây dựng NTM, đây là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững củanông nghiệp, nông thôn.

b)Tậptrung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, trên cơ sở rà soát điều chỉnh, bổsung quy hoạch tổng thể, quy hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với yêu cầu táicơ cấu ngành nông nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệptheo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn2014-2020. Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp phải trên cơ sở xác địnhthế mạnh và sản phẩm chủ lực, đảm bảo liên kết vùng, hình thành nền sản xuấtnông nghiệp hàng hóa bền vững.

c) Thựchiện xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng đầu tư chocông tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sảnxuất nông nghiệp theo hướng sạch và bền vững, ưu tiên cho các sản phẩm chủ lựcphục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nhiều ở trong nước, coi đây là khâu đột phá trongsản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

d) Tậptrung chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả. Nhânrộng các mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tếkhác. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể. Tập trunggiải quyết thị trường đầu ra cho nông sản để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thunhập cho người dân.

đ) Triểnkhai thực hiện tốt các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn đã banhành. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung những chính sách để khuyến khíchviệc ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệpđầu tư vào sản xuất - chế biến - dịch vụ nông nghiệp, nông thôn, nhất là nhữngvùng khó khăn. Mở rộng các hình thức hợp tác công tư trong phát triển sản xuấtvà xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, tăngnguồn vốn tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ hợp tác, hợp tácxã và doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn tín dụng.

e) Thựchiện mạnh mẽ các mục tiêu về xây dựng NTM, cần lựa chọn các vấn đề bức xúc củatừng xã để tập trung chỉ đạo, trong đó chú trọng phát triển các công trình hạtầng thiết yếu cấp xã, ấp trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàngngày của người dân (giao thông, nước sạch, môi trường, an ninh nông thôn...).Xây dựng và thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển các nông sản chủ lựccó tính cạnh tranh cao.

g) Đổimới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầuthực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp và địa phương. Chú trọng đào tạo nghềtheo các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn và thông quacác doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với nông dân. Khuyến khích hỗ trợ cácdoanh nghiệp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động tại doanh nghiệp ở địa bànnông thôn.

h) Tậptrung làm tốt công tác giảm nghèo, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa. Chú trọnghướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa,xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn; cải tạo cảnh quan môitrường nông thôn xanh - sạch - đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyềnthống; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn, giữ vững sự bìnhyên, hạnh phúc trong gia đình và cộng đồng ở nông thôn.

i) Tăngcường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện Chươngtrình xây dựng NTM, nhất là cán bộ cấp xã, ấp. Kiện toàn, nâng cao năng lực, bổsung cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới trên cơ sở rà soát, sắp xếp lạinhân sự trong tổng biên chế được giao.

2. Nhiệm vụcụ thể của các sở, ngành tỉnh

a) Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan tiến hành rà soát, tham mưu tỉnh điều chỉnh, bổ sung các chủtrương, chính sách liên quan đến xây dựng NTM tỉnh đã ban hành, phù hợp vớihướng dẫn của Trung ương và thực tế xây dựng NTM của tỉnh trong thời gian qua.

- Chủ động đề xuất UBND tỉnh phốihợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện Chươngtrình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM 2011-2015 theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồidưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chỉ đạo tổ chức thực hiện cho đội ngũ cánbộ xây dựng NTM các cấp, nhất là cán bộ xã, ấp.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện các hình thức hợptác công tư trong phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội theoquy định.

c) Sở Tài chính: Căn cứ quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính, Sở Tài chính chủtrì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành liên quanthực hiện:

- Hướng dẫn, triển khai thực hiệnphân cấp quản lý nguồn vốn và nguồn thu để lại cho xã để đầu tư xây dựng cáccông trình hạ tầng trên địa bàn.

- Hướng dẫn bố trí vốn từ ngânsách địa phương (tỉnh, huyện, xã) để thực hiện Chương trình xây dựng NTM, trongđó có tỷ lệ tối thiểu ngân sách địa phương bố trí thực hiện Chương trình xâydựng NTM phù hợp.

- Hướng dẫn việc lập và sử dụngquỹ xây dựng NTM ở các địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vớicác đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình về bảo vệmôi trường cấp xã, nhất là xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải trong chăn nuôiphù hợp với từng vùng để rút kinh nghiệm, nhân rộng.

đ) Sở Giao thông vận tải: Căn cứ hướng dẫn của Trung ương tham mưu xây dựng cơ chế chính sáchhuy động nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn.

e) Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các ngành hướng dẫn các địa phương tăng cườngđôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trêntoàn tỉnh theo quy hoạch và quy chế quản lý quy hoạch được duyệt; hướng dẫn, kiểmtra hình thức công bố, cắm mốc, thực hiện cắm mốc của các địa phương. Đồng thời,hướng dẫn rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đảm bảochất lượng và phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp. Thường xuyên kiểm tra,xử lý những vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện công tác quyhoạch.

g) Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch:Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Cơ sở vật chấtvăn hóa đã được điều chỉnh, bổ sung tại Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thôngtư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động vàtiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-KhuThể thao thôn.

h) Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBNDtỉnh quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêuquốc gia về xây dựng NTM các cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định và hướng dẫncủa Trung ương.

i) Sở Thông tin và Truyềnthông: Tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

k) Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với cácsở, ngành liên quan thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội ở nông thôn.

l) Sở Y tế: Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt chính sách hỗtrợ khuyến khích nông dân mua bảo hiểm y tế.

m) Công an tỉnh: Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng ngừa,ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông; phòng chống cháy,nổ; nâng cao chất lượng trong công tác “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững”;đảm bảo cuộc sống thanh bình, an toàn cho người dân nông thôn, giúp họ yên tâmsản xuất, xây dựng NTM.

n) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh: Tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn thựchiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”gắn với xây dựng NTM; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viêntrong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa NTM.

o) Các tổ chức chính trị - xãhội và tổ chức xã hội như: Hội Nông dân, Hội liênhiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã, HộiCựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi... theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quảnlý của đơn vị chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực, phối hợp để vậnđộng, khích lệ, động viên các đoàn viên, hội viên và các tổ chức đồng lòngchung sức xây dựng NTM, thực hiện bình đẳng giới, nâng cao năng lực và vị thếcho phụ nữ nông thôn.

3. Nhiệm vụcủa UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tậptrung rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch hạ tầng và sản xuất phù hợp với quyhoạch chung của toàn tỉnh.

b) Huyđộng tốt các nguồn lực cho xây dựng NTM. Hàng năm dành tỷ lệ ngân sách cụ thểcho xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện, tuyệt đối không được yêu cầu ngườidân đóng góp bắt buộc. Việc huy động đóng góp phải trên cơ sở khả năng đónggóp, sự tự nguyện của dân.

c) Kiệntoàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc Ban Chỉđạo huyện, xã. Bổ sung cán bộ chuyên trách cho bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo cấphuyện, xã trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại nhân sự trong tổng biên chế được giao.

d) Tăngcường kiểm tra, đôn đốc; tổ chức định kỳ sơ kết, tổng kết và đẩy mạnh công tácthi đua khen thưởng nơi làm tốt và các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vàophong trào. Phát hiện kịp thời những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến radiện rộng.

4. SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trìnhđầu tư xây dựng và phát triển NTM tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đônđốc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngànhliên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ thịnày./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnhSX;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- T/v BCĐ CT ĐTXD & PT NTM tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, SNN, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm