THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 254-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 1976

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀYTHƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27-7) NĂM 1976

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của nhân dân ta đãkết thúc thắng lợi:

Trong niềm vui Tổ quốc đã thực sự thống nhất, cả nước đangtiến lên chủ nghĩa xã hội nhân dân ta mãi mãi biết ơn các liệt sĩ, các anh chịem thương binh, bệnh binh các gia đình liệt sĩ ,gia đình bộ đội, những người đãtự nguyện hiến dân xương máu của mình hoặc động viên những người thân nhất củamình đi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập, tự do và hoà bình thốngnhất cho đất nước, hạnh phúc cho toàn dân.

Uống nước nhớ nguồn, để biểu thị lòng biết ơn của nhân dân tađối với liệt sĩ , thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội,Thủ tướng Chính phủ lưu ý các Bộ, các đoàn thể, các Ủy ban hành chính các cấptrong phạm vi chức trách của mình và nhân ngày thương binh liệt sĩ (27-7) nămnay cần có kế hoạch thực hiện thật tốt một số việc sau đây:

1. Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 223-CP/TW ngày 8-7-1975của Ban bí thu Trung ương Đảng về công tác thương binh và xã hội sau chiếntranh. Trong dịp này, cần kiểm tra một số nơi về việc thực hiện chính sáchthương binh liệt sĩ và cần chú trọng đi sâu vào một số vấn đề như việc xác minhnhanh chóng những trường hợp quân nhân đi chiến đấu đến nay vẫn chưa rõ tintức; việc tiếp nhận, đào tạo và sắp xếp việc làm thích hợp đối với anh chị emthương binh, bệnh binh; việc phát hiện, gìn giữ và quy tập các phần mộ của liệtsĩ; việc giải quyết chu đáo quyền lợi của gia đình liệt sĩ, của anh chị emthương binh, bệnh binh theo đúng chính sách đã quy định; việc giáo dục các conliệt sĩ, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội có nhiều khókhăn, những cha mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, các con liệt sĩ không nơi nương tựa;việc giáo dục và phát huy tinh thần cách mạng của anh chị em thương binh, bệnhbinh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội...

Căn cứ vào những công việc đã kiểm điểm trước đây, cần rút ranhững kinh nghiệm về việc chỉ đạo thực hiện chính sách và có những biện phápthật thiết thực, cụ thể để kịp thời khắc phục, sửa chữa những mặt còn thiếusót; có kế hoạch giải quyết dứt điểm những việc có khả năng giải quyết ngay.

2. Phát động một đợt hành động thiết thực nhằm giúp đỡ các giađình liệt sĩ, gia đình bộ đội, nhất là những gia đình có nhiều cống hiến cho Tổquốc mà hiện nay đang thực sự có nhiều khó khăn về đời sống.

3. Tiến hành khen thưởng, biểu dương những địa phương, đơn vịcá nhân đã thực hiện nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, lợi dụng tham ô bớtxén; vi phạm quyền lợi của anh chị em thương binh, bệnh binh , gia đình liệtsĩ, gia đình bộ đội.

4. Sử dụng mọi hình thức và phương tiện như báo chí, truyềnthanh; phim ảnh, văn hoá, nghệ thuật,v.v... để tuyên truyền sâu rộng trong nhândân về công lao thành tích của liệt sĩ, của anh chị em thương binh, bệnh binh,gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội; về các chính sách, chế độ mà Đảng và Nhànước đã ban hành đối với liệt sĩ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, giađình bộ đội; về những gương tốt, việc tốt của các địa phương, đơn vị cá nhântrong việc chấp hành chính sách thương binh, liệt sĩ. Thông qua đó, động viênanh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội càng tựhào về cống hiến trước đây của mình, càng ra sức phát huy truyền thống cáchmạng, nêu cao vai trò gương mẫu, xung phong, tích cực của mỗi người, mỗi giađình trong nhiệm vụ xây dựng nước Việt Nam thống nhất và xã hội chủ nghĩa; đồngthời đẩy mạnh thêm phong trào toàn Đảng, toàn dân chăm lo, săn sóc, giúp đỡ chiđáo hơn nữa anh chị em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộđội.

5. Tổ chức chu đáo và trọng thể ngày thương binh liệt sĩ(27-7-1976). Trong ngày này, cần tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vàlễ đặt vòng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ : tổ chức thăm hỏi anh chị emthương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội, gia đình có công vớicách mạng, gia đình có người thân đi chiến đấu đến nay vẫn chưa có tin tức.

Không được lợi dụng ngày thương binh liệt sĩ tổ chức ăn uống,liên hoan lãng phí.

Nhận được chỉ thị này; các Bộ, các đoàn thể, các Ủy ban hànhchính các cấp cần kết hợp với các công tác quan trọng khác của ngành và của địaphương, có kế hoạch thực hiện nghiêm chỉnh những công việc đã nêu trên.

Bộ Thương binh và xã hội có trách nhiệm phối hợp với các ngànhcó liên quan hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và theo dõi việc chấp hành chỉ thị nàyvà báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

K.T.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỞNG

Trần Hữu Dực