THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu

và chiêu đãi khách sai quy định

_______________

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cấm sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể để thưởng, biếu, cho, tặng các tổ chức, cá nhân sai quy định.

Tuy nhiên, tình trạng sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước (gọi tắt là “công quỹ”) để thưởng, biếu, cho, tặng và chiêu đãi khách sai quy định vẫn còn khá phổ biến, làm lãng phí, thất thoát lớn công quỹ, ảnh hưởng xấu tới đạo đức, phẩm chất cán bộ, công chức, gây bất bình, bức xúc trong xã hội.

Để chấn chỉnh ngay tình trạng này, cùng với việc phải thực hiện nghiêm các văn bản đã ban hành, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng công quỹ:

1. Nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ để thưởng, biếu, cho, tặng sai chế độ quy định của Nhà nước; nghiêm cấm việc nhận tiền, tài sản dưới các hình thức thưởng, biếu, cho, tặng sai chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng được pháp luật quy định. Các tổ chức, cá nhân khi được thưởng, biếu, cho, tặng sai quy định phải kiên quyết từ chối. Trường hợp không thể từ chối được, phải báo cáo với Thủ trưởng trực tiếp của mình và nộp lại tiền, hiện vật để trả lại hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.Mọi trường hợp sử dụng công quỹ để thưởng, biếu, cho, tặng phải thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng; phải được phản ánh đầy đủ, trung thực trong sổ sách kế toán và phải công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị để các tổ chức đảng, đoàn thể, quẩn chúng, nhân dân giám sát.

Người quyết định việc sử dụng công quỹ để thưởng, biếu, cho, tặng sai chế độ phải bồi hoàn theo giá thị trường; cán bộ, công chức đưa, nhận quà biếu dù ở bất kỳ cương vị nào đều phải bị kiểm điểm xử lý kỷ luật; trường hợp có dấu hiệu phạm tội phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đã đưa hoặc đã nhận thưởng, biếu, cho, tặng công quỹ sai quy định nay tự giác báo cáo, bồi hoàn, nộp trả lại sẽ được xem xét miễn, giảm hình thức kỷ luật.

Bộ Tài chính khẩn trương soạn thảo Quy chế quy định chi tiết việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; trình Thủ tướng trong tháng 10 năm 2006.

2. Phải triệt để tiết kiệm trong việc tiếp khách, tổ chức hội nghị, khai trương, khởi công, khánh thành, tổng kết, mừng công, đón nhận danh hiệu ...(dưới đây gọi tắt là “hội nghị, tiếp khách”). Việc tổ chức hội nghị, tiếp khách phải đơn giản, không phô trương hình thứ; thành phần tham dự chỉ là những người trực tiếp liên quan. Nghiêm cấm việc sử dụng các loại rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách. Mọi khoản chi cho những việc nêu trên phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định và phải công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, tiếp khách phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định.

3. Các cơ quan có chức năng quản lý phải kiểm soát chặt chẽ việc chi công quỹ cho nhũng việc nêu trên; kiên quyết không thanh toán, quyết toán các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng. tổ chức, cá nhân duyệt thanh toán, quyết toán cáckhoản chi sai quy định phải chịu trách nhiệm bồi hoàn và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực này.

Không xét thi đua, khen thưởng và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những cơ quan, đơn vị, cá nhân không tuân thủ nghiêm các quy định của Chỉ thị này.

Thực hiện nghiêm các quy định về dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng,lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng coq quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng công quỹ phải gương mẫu thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng