ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/CT-UBND

Tân An, ngày 13 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thuhút đầu tư đã được UBND các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện đúng định hướngvà mục tiêu của tỉnh, chủ động cải tiến thủ tục hành chính, nỗ lực giải quyết cáckhó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư mới, thông thoáng,hấp dẫn hơn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ đó thúc đẩy quan trọngtrong việc phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách ngày càng tăng và tậptrung cho đầu tư phát triển, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, năm 2007 GDPtăng 13,5%, cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nướcvề thu hút đầu tư còn bất cập, tồn tại, hạn chế như: quy hoạch chưa phù hợp vàđồng bộ; tình trạng ghim đất, đầu cơ đất, sang nhượng dự án, chậm triển khai dựán, diện tích lấp đầy thấp; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soátchặt chẽ; việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; việc chuyển đổi cơcấu lao động, nhà ở công nhân, các vấn đề xã hội khác đang nảy sinh khá phứctạp.

Tồn tại trên có nhiều nguyên nhân,trong đó có nguyên nhân chủ quan như: công tác quy hoạch, thực hiện kế hoạch cònyếu kém, chất lượng cải cách hành chính chậm chuyển đổi để theo kịp yêu cầu vànhiệm vụ mới; một số ngành và địa phương thiếu tính chủ động phối hợp, không cócơ chế quản lý, kiểm tra, cập nhật thông tin trong quá trình thực hiện chủ trươngđầu tư để phát sinh tình trạng đầu cơ, ghim đất, chuyển nhượng trái phép, chậmthực hiện dự án nhưng chưa kiên quyết thu hồi...; một số vấn đề xã hội phátsinh phức tạp chưa tập trung giải quyết như: ô nhiễm môi trường, chưa tạo sựđồng thuận trong nhân dân về giá đất, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, vấnđề an ninh trật tự ở các khu, cụm công nghiệp...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, thựchiện kết luận Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An - khóaVIII (công văn số 144-KL/TU ngày 14/11/2007), UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch

a) Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtđến năm 2010: thực hiện theo chỉ tiêu sử dụng đất phát triển công nghiệp đượcChính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 08/2007/NQ-CP ngày 07/02/2007 và công vănsố 1214/TTg-CN ngày 29/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Để sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu sửdụng đất trên, yêu cầu Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư, Ban Quản lý các khucông nghiệp chủ trì cùng các ngành, UBND cáchuyện, thị xã thực hiện ngay công tác kiểm tra, rà soát, đẩy nhanh tiếnđộ dự án đầu tư, kịp thời đề nghị thu hồi các dự án chậm triển khai, không triểnkhai, chỉ triển khai một phần hoặc diện tích đã giao lớn so với năng lực tàichính của nhà đầu tư.

Trên cơ sở thu hồi, giao Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường làm việc với UBND huyện, thị xã để điều chỉnh, phân bổlại chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp phù hợp giữa các địa bàn để tiếp nhận cácnhà đầu tư triển khai ngay dự án.

Việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạchsử dụng đất công nghiệp, dân cư trong địa phương phải được sự chấp thuận của HĐNDcùng cấp và phải bảo đảm trong chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được Chính phủphê duyệt. Trong điều chỉnh quy hoạch, cố gắng giữ nguyên quy hoạch các vùng nguyênliệu tập trung, ổn định, hạn chế tối đa việc chuyển sang diện tích đất côngnghiệp, đất du lịch sinh thái.

Riêng đối với các dự án do các tậpđoàn kinh tế đa quốc gia, các doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm thựctiễn, đúng ngành nghề đăng ký,... đến xin đầu tư phù hợp với yêu cầu phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh nhưng chưa có chỉ tiêu sử dụng đất, giao cho Trungtâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì phối hợpcùng các ngành và UBND các huyện, thịxã xem xét, đề xuất UBND tỉnh để báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủtrương trước khi tiếp nhận. Khi có chủ trương tiếp nhận thì Sở Tài nguyên vàMôi trường lập thủ tục đề nghị Chính phủ cho bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất đối với từng dự án.

b) Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường chủ trì rà soát, dự báo tình hình phát triển để triển khai lập quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 để UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,Chính phủ trong năm 2008 theo đúng chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBNDtỉnh.

c) Giao Giám đốc Sở Công nghiệp chủtrì phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thị xã chậm nhất ngày 30/6/2008thông qua UBND tỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp địaphương để tiếp nhận các dự án nhỏ lẻ và di dời các đơn vị nhỏ lẻ đang gây ônhiễm môi trường, bảo đảm kết nối, liên thông giữa các khu, cụm công nghiệp,tránh cục bộ khép kín.

Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt,Sở Công nghiệp đề xuất UBND tỉnh để quyết định phân cấp các huyện, thị xã quảnlý, kêu gọi và tiếp nhận đầu tư theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt.

d) Khi lập quy hoạch các khu, cụm côngnghiệp không bố trí vào các khu vực đông dân cư, có nhiều nhà ở kiên cố, cácvùng quy hoạch nguyên liệu đã ổn định và các vùng lúa năng suất cao.

Việc sử dụng đất xây dựng khu, cụmcông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đấtchi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng công nghiệp đã được cơ quan nhà nước cóthẩm quyền xét duyệt. Khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu, cụm công nghiệpphải bảo đảm đồng bộ với quy hoạch nhà ở, công trình công cộng phục vụ đời sốngngười lao động làm việc trong khu công nghiệp.

2. Về quản lý tiếp nhận, thu hồidự án đầu tư

a) Giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiếnvà Tư vấn đầu tư, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp hàng tháng phải kiểmtra, cập nhật, phân tích tiến độ triển khai từng dự án đầu tư, kiên quyết đềnghị UBND tỉnh thu hồi các dự án chậm triển khai, chỉ triển khai một phần hoặcdiện tích đã giao lớn so với năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Riêng các dự án đã được giao đất (chothuê đất) mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độsử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tưkể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất đã giao (cho thuê đất).

Kiên quyết không gia hạn đối với cácdự án đã hết thời gian cho chủ trương tiếp nhận đầu tư do nguyên nhân chủ quancủa nhà đầu tư. Yêu cầu các ngành liên quan, UBND huyện, thị xã cần chấn chỉnhngay tình trạng nể nang, gia hạn nhiều lần gây bức xúc trong nội bộ và nhândân.

Trên cơ sở quyết định thu hồi, Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư, Ban Quản lýcác khu công nghiệp chủ trì cùng các ngành chức năng và UBND các huyện,thị xã xem xét đề xuất UBND tỉnh giao các nhà đầu tư khác có nhu cầu, có nănglực tài chính, kinh nghiệm thực tiễn và có ngành nghề đầu tư phù hợp để đảm bảotriển khai thực hiện; Đối với các dự án thu hồi chưa giao nhà đầu tư mới thì giaoTrung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư quản lý, trong đó chọn những dự án có vịtrí tốt, xét thấy có hiệu quả và phù hợp với khả năng đầu tư thì giao Trung tâmPhát triển quỹ đất để trực tiếp đầu tư, tạo quỹ đất đối trọng, tránh tình trạngghim đất, đầu cơ đất.

b) Thủ trưởng các ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã tăng cường kiểm tra,giám sát chặt chẽ tình trạng chuyển nhượng dự án bằng nhiều hình thức, bảo đảmđúng theo quy định của pháp luật. Các trường hợp pháp luật chưa quy định cụ thể,rõ ràng việc chuyển nhượng thì đề nghị các cơ quan Trung ương hướng dẫn, bổsung.

Ngoài ra, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường tăng cường kiểm tra, tuyên truyền giải thích để ngăn chặn ngaytình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chia tách hộ trái pháp luật.

c) Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư chủ trì phối hợp cùng Sở Công nghiệp và các ngành chức năng xây dựng quy chếquản lý cụm công nghiệp theo như mô hình khu công nghiệp chậm nhất ngày 31/3/2008,trình UBND tỉnh phê duyệt.

d) Giao Giám đốc Trung tâm xúc tiếnvà Tư vấn đầu tư phối hợp với các ngành liên quan, UBND huyện, thị xã thực hiệncác nội dung sau đây khi thẩm tra các dự án xin chủ trương đầu tư:

- Phải có ý kiến của lãnh đạo cácngành liên quan, UBND các huyện, thịxã; UBND các huyện, thị xã phải xin ý kiến Thường trực Cấp ủy, Thường trực HĐNDhuyện, thị xã để thống nhất chủ trương.

- Chủ động và cùng các chủ đầu tư hạtầng tập trung xúc tiến đầu tư để lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trọng điểmđã được xác định tránh tình trạng ghim giữ đất.

- Khi tổ chức tiếp nhận đầu tư phảichọn lọc ngành nghề, ưu tiên cho những dự án có công nghệ cao, sử dụng ít đấtđai và lao động, đóng góp nhiều cho ngân sách;

- Kiên quyết tiếp nhận và đưa vào cáckhu, cụm công nghiệp hiện có, không tiếp nhận đầu tư đan xen trong dân cư vàkhông bố trí các dự án nhỏ lẻ ngoài quy hoạch được phê duyệt;

- Việc tổ chức thẩm tra dự án đầu tư(mục tiêu đầu tư, địa điểm đầu tư, công nghệ, thiết bị, vốn đầu tư, tiến độ triểnkhai dự án, giải pháp môi trường…) và thẩm định nhu cầu sử dụng đất phải chặtchẽ dựa trên suất đầu tư quy định làm cơ sở xem xét về diện tích đất khi thỏa thuậnđịa điểm đầu tư, không chấp thuận chủ trương đầu tư cho những doanh nghiệpkhông có năng lực tài chính để kéo dài thờigian triển khai thực hiện, chuyển nhượng dự án, gây lãng phí đất đai.

- Không chấp nhận các dự án đầu tưtrực tiếp xin chuyển thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để được Nhà nước hỗ trợkê biên, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

- Đối với các dự án đầu tư có vị trítiếp giáp sông, rạch khi duyệt quy hoạch chi tiết, cấp phép xây dựng... phảiđảm bảo khoảng cách ly theo quy định để trồng mới và duy trì hệ thống cây xanhhiện hữu nhằm giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững khu vựcven sông và tránh những trường hợp nhà đầu tư xả nước thải chưa qua xử lý trựctiếp ra sông.

- Việc tiếp nhận đầu tư thứ cấp khiđã có đầy đủ kết cấu hạ tầng và đúng quy hoạch chi tiết được duyệt. Nghiêm cấmviệc tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp có ngành nghề không đúng quy hoạch chitiết được duyệt.

- Đối với các dự án đầu tư hạ tầngkhu, cụm công nghiệp, nhà đầu tư chỉ được phép mở rộng dự án hoặc xin chủ trươngđầu tư dự án mới với điều kiện: Phải lấp đầy trên 60% diện tích được giao (hoặccho thuê) và phải thực hiện đầy đủ các cam kết và giải pháp xử lý môi trường.

3. Bồi thường giải phóng mặt bằngvà tái định cư

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phảitập trung làm tốt công tác bồi thường, tái định cư cho người dân bị thu hồiđất, đảm bảo quyền lợi của nhân dân, Nhà nước và nhà đầu tư.

a) Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trìphối hợp với UBND các huyện, thị xãvà các ngành liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây để UBND tỉnh banhành, áp dụng kể từ ngày 01/01/2008:

- Bảng giá đất và bảng giá tài sản,vật kiến trúc trên đất;

- Suất đầu tư tối thiểu trên một đơnvị diện tích, làm căn cứ cho việc thẩm định dự án, thẩm định nhu cầu sử dụngđất, xét giao đất, cho thuê đất, tránh tình trạng sử dụng đất lãng phí;

- Tổng kết, đề nghị điều chỉnh bổ sungchính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địabàn tỉnh, bảo đảm quyền lợi cho các hộ bị giải toả theo hướng đảm bảo bù đắpđất cất nhà ở đã bị giải toả, đa dạng hóa các loại nền nhà tái định cư để ngườidân tự chọn...

b) Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trìphối hợp với UBND huyện, thị xã tiến hành lập quy hoạch các khu dân cư tái địnhcư để sử dụng chung cho nhiều dự án, gắn kết với phát triển đô thị, đảm bảođiều kiện hạ tầng kinh tế-kỹ thuật, các cơ sở phục vụ nhu cầu an sinh xã hội…Đồng thời quy hoạch khu nghĩa trang nhân dân khu vực phục vụ cho việc di dời mồmả theo hướng tập trung, quy mô lớn, tránh tình trạng manh mún, phải di dờinhiều lần ảnh hưởng đến tâm lý và ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, khi thẩm định, phê duyệtquy hoạch, các ngành chức năng, UBND huyện, thị xã yêu cầu nhà đầu tư phải có phươngán xây dựng nhà ở ổn định cho công nhân.

c) Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xãchỉ đạo triển khai xây dựng khu tái định cư để di dời hộ dân trước khi triển khaithực hiện dự án. Về kinh phí xây dựng các khu dân cư tái định cư lấy từ nguồnvốn của các nhà đầu tư có chủ trương đầu tư dự án, nhà đầu tư hạ tầng khu dâncư hoặc ngân sách nhà nước ứng, sau đó thu hồi lại từ nhà đầu tư và người táiđịnh cư.

d) Trước khi ban hành quyết định thuhồi đất tổng thể, yêu cầu nhà đầu tư phải chuyển tiền tối thiểu 30% tổng giátrị bồi thường vào tài khoản của Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóngmặt bằng để chủ động nguồn kinh phí chi trả cho dân, phần còn lại phải chuyểnđúng theo tiến độ chi trả bồi thường. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thôngbáo, nếu nhà đầu tư không thực hiện chuyển đủ tiền theo quy định trên thì SởTài nguyên và Môi trường thông báo cho cơ quan đầu mối để lập thủ tục trình UBNDtỉnh thu hồi chủ trương đầu tư. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm trathực hiện chủ trương này trước khi trình UBND tỉnh ký quyết định thu hồi đấttổng thể từng dự án.

Sau khi có quyết định thu hồi đất tổngthể của UBND tỉnh thì UBND các huyện, thị xã phải kịp thời ban hành quyết địnhthu hồi từng thửa đất, đồng thời thực hiện ngay các thủ tục chi trả tiền bồithường, đảm bảo trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi từngthửa đất phải thực hiện xong bồi thường, tránh kéo dài, gây khiếu kiện trongdân.

đ) Giao Giám đốc Sở Lao động – Thươngbinh xã hội xây dựng cơ chế hỗ trợ đào tạo chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ giảiquyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất, xây dựng nhà ở cho công nhân. Xâydựng và triển khai thực hiện đề án điều tra xã hội học nhằm đánh giá toàn diện tìnhhình chuyển đổi lao động, ổn định đời sống nhân dân trong vùng đã thu hồi đất,đề xuất các giải pháp cụ thể. Chậm nhất ngày 31/3/2008 trình UBND tỉnh các nộidung trên.

4. Về công tác xúc tiến mời gọiđầu tư

GiaoTrung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư tổngthể trên cơ sở hiệu quả cao về kinh tế và bền vững về môi trường. Tiếp tục xâydựng và hoàn thiện các công cụ, dữ liệu phục vụ cho quảng bá để phổ biến thôngtin (đĩa VCD, sổ tay hướng dẫn đầu tư, trang thông tin điện tử, tờ rơi thôngtin). Tăng cường năng lực cán bộ, đào tạo kỹ năng xúc tiến chuyên nghiệp.

Xúc tiến, xây dựng Tour “đầu tư” đểmời gọi đầu tư, tập trung vào các nước phát triển có tiềm năng lớn về vốn và côngnghệ, sản phẩm có giá trị gia tăng và tích lũy cao, phục vụ tốt yêu cầu pháttriển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phối hợp với các Công ty hạ tầng tổchức diễn đàn xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước. Tham gia các chương trìnhxúc tiến vùng. Vận động xúc tiến tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán của Việt Nam ởnước ngoài và Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước tại Việt Nam, qua các hiệp hộidoanh nghiệp nước ngoài. Tăng cường tiếp cận và mời gọi các nhà đầu tư tiềmnăng.

5. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưchủ trì phối hợp các ngành và UBND các huyện, thị xã xây dựng danh mục dự án,lộ trình, phương thức đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào phục vụ cho các khu,cụm công nghiệp hiện có, nhất là những khu, cụm công nghiệp trọng điểm. Đồngthời, chuẩn bị kế hoạch và triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng những địa bàn mớicó tiềm năng thu hút đầu tư để phát triển quỹ đất đầu tư theo quy hoạch. Xâydựng cơ chế kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng góp vốn cùng với Nhà nước xây dựnghạ kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp; hệ thống đường gom vàhệ thống đường của các doanh nghiệp kết nối với quốc lộ.

6. Phát triển nguồn nhân lực

Giao cho Sở Lao động – TBXH xây dựngkế hoạch đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trongđó, chú ý ngành nghề quản lý phục vụ cho giai đoạn phát triển mới. Cụ thể làtiếp tục nâng cấp các trung tâm dạy nghề, đầu tư dứt điểm trường kinh tế kỹ thuậttrong năm 2008. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các trường dạy nghềđã có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Xây dựng cơ chế liên kết giữa người sửdụng lao động và cơ sở đào tạo ngay từ khi xin chủ trương đầu tư. Tạo điều kiệnthuận lợi cho các dự án đầu tư phát triển nguồn nhân lực sớm triển khai thựchiện.

7. Cải cách thủ tục hành chính

a) Giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư phối hợpvới Sở Tư pháp, các cơ quan chức năng chậm nhất đến 31/12/2007 trình UBND tỉnhban hành: quy trình thỏa thuận địa điểm đầu tư; cơ chế một cửa liên thông trongtiếp nhận đầu tư; quy chế làm việc của Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư.

b)Các ngành chức năng, UBND các huyện,thị xã phải thực hiện quyết liệt chủ trương cải cách hành chính trong tất cảcác khâu: tiếp nhận đầu tư, xem xét khả năng đầu tư, cấp giấy phép đầu tư, thủtục tục kê biên bồi thường, thủ tục tái định cư, thủ tục thu hồi đất, thủ tụcxây dựng nhà máy, thủ tục hải quan, thủ tục thuế, thủ tục tuyển dụng lao động,đào tạo lao động,... theo hướng năng động, minh bạch, giảm chi phí, thời gianđể nâng cao năng lực cạnh tranh.

8. Về vấn đề kiểm soát môi trường

Các dự án phải lập báo cáo đánh giátác động môi trường (theo điều 18 của Luật Bảo vệ môi trường) chỉ được phê duyệt,cấp phép đầu tư, xây dựng, khai thác sau khi báo cáo đánh giá tác động môitrường đã được duyệt.

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm về môi trường.

a) Đối với các dự án chuẩn bị hoạtđộng, cần thẩm tra chặt chẽ báo cáo đánh giá tác động môi trường, giải pháp xử lývà yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện.

Kiên quyết không cho phép các khu,cụm công nghiệp, doanh nghiệp đi vào hoạt động nếu không có hệ thống xử lý môi trườngđạt yêu cầu. Việc tiếp nhận đầu tư thứ cấp khi đã có đầy đủ kết cấu hạ tầng vàđúng quy hoạch chi tiết được duyệt.

b) Tăng cường công tác kiểm tra giámsát về môi trường nhất là nước thải nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững,đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, gây ô nhiễm môi trường thì kiên quyếtxử lý theo đúng quy định của pháp luật.

c) Không cho phép doanh nghiệp đầutư mở rộng quy mô sản xuất nếu không thực hiện tốt về các giải pháp xử lý môitrường.

d) Giao Chủ tịch UBND các huyện,thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra và có giảipháp bảo vệ hệ thống thoát nước, sông, kênh, rạch…đảm bảo dòng chảy luôn thôngthoáng, không để ứ đọng nước thải, rác, lục bình,… gây ô nhiễm môi trường vàphải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thị xã khi để sông, kênh, rạch bị lấnchiếm, bị ô nhiễm.

9. Về tổ chức điều hành

Thủ trưởng các ngành tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã phải đề caothực hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư, Trưởng ban Quản lý các khu côngnghiệp có trách nhiệm củng cố tổ chức, hoạt động để nâng cao vai trò, tráchnhiệm của cơ quan đầu mối, chủ trì thực hiện chức năng tư vấn, xúc tiến thu hútđầu tư. Lãnh đạo các cơ quan liên quan tỉnh, UBND các huyện, thị xã, xã,phường, thị trấn phải có trách nhiệm tham gia thẩm định việc tiếp nhận các dựán đầu tư trên địa bàn địa phương mình; chủ động phối hợp giữa ngành, địaphương kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. UBND các huyện ,thị xã kịp thời xin ý kiến của Thường trực cấp ủy, Thường trực HĐND cùng cấp vềcông tác thu hút đầu tư để cùng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Căncứ nội dung chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, xã, phường, thị trấn nghiêm chỉnh chấp hành, hàng tháng báo cáokết quả thực hiện về UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện cần đề caotinh thần trách nhiệm, phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốtchức năng, nhiệm vụ được giao.

GiaoChánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chỉthị này, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc của ngành, địa phương, thammưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý; hàng tháng tổng hợp, báo cáo công tác này đếnTỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh “b/c”;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ TP;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Phòng NC-TH;
- Lưu: VT, P;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân