UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/CT-UBND

Hải Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGTHỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ TRIỂN KHAI CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔBẮT BUỘC

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các tổ chức,doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện LuậtPhòng cháy và chữa cháy, bước đầu đạt được kết quả tốt, góp phần giữ gìn anninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địaphương. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn diễnbiến phức tạp, một số nơi nguy cơ xảy ra cháy nổ còn cao, đe doạ sự an toàntính mạng, tài sản của nhân dân cũng như tài sản của Nhà nước, tổ chức và doanhnghiệp, trong khi việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại docháy nổ tại một số cơ sở chưa chu đáo, còn nhiều bất cập.

Để tăng cường các biện pháp phòng ngừa cháy nổ vàtriển khai thực hiện Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 củaChính phủ về quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, Uỷ ban nhân dân tỉnhchỉ thị:

1. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạtđộng sinh sống trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ quy định của Luật Phòng cháy vàchữa cháy và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; quyđịnh của địa phương, cơ quan, tổ chức về công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cócác cơ sở mà tính chất nguy hiểm về cháy nổ cao quy định tại Phụ lục số 1 Nghịđịnh số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (đối tượng phải tham giabảo hiểm cháy, nổ) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơsở tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộchoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vàcác văn bản khác liên quan.

3. Các doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thựchiện nghiêm túc các quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểmcháy, nổ bắt buộc.

4. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Công an tỉnhhướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địabàn, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu nộp và sử dụng kinh phí thu được từbảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhànước về phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn việc kiểm tra an toàn phòng cháy,chữa cháy; kiểm tra việc thực hiện các điều kiện về phòng chống cháy, nổ đốivới các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; cấp giấy chứngnhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, kịp thời xử lý nghiêm những trườnghợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong phạm vi, nhiệm vụ, quyềnhạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng cháy vàchữa cháy, chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; phối hợp với Sở Tài chính, Côngan tỉnh tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắtbuộc theo quy định, đồng thời áp dụng các biện pháp để phòng và hạn chế tổn thấtdo cháy, nổ gây ra.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dươngcó trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về LuậtPhòng cháy và chữa cháy; về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên các phươngtiện thông tin đại chúng. Đồng thời có những hình thức tuyên truyền trực tiếp,thiết thực đến những đối tượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trênđịa bàn theo quy định của pháp luật.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, doanhnghiệp và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Công an tỉnh, SởTài chính theo dõi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thựchiện trên địa bàn.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHPhan Nhật Bình