UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2012

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong

hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An

___________________________

Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin là những dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua của các dịch vụ này là nhờ chính sách đúng đắn của nhà nước và sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin và sự phối hợp của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, do sự đặc thù về địa bàn rộng lớn, quy mô mạng lưới bưu chính viễn thông rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các loại hình dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, rộng khắp, do đó việc bảo vệ về cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là các hành vi phá hoại thiết bị, mạng lưới, công trình bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, xâm phạm bí mật của thư, bưu gửi, thông tin được chuyển qua mạng lưới bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; nhiều đối tượng lợi dụng cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội và lợi ích của người dân.

Để tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ nhân dân, góp phần đảm bảo phát triển bền vững kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp, UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin đến mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

b)Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin thực hiện các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn cơ sở hạ tầng; thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;

c) Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, các cấp đảm bảo an ninh thông tin; thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;

d) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương, Cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan tích cực triển khai các nội dung của Quy chế phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/2008/CT-BTTTT ngày 22/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông để thúc đẩy sự phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả; ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời giữ sạch đẹp cảnh quan môi trường, nhất là ở các đô thị;

e) Chủ trì tổ chức khai thác có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng để nâng cao khả năng bảo mật thông tin cho các cơ quan đảng và chính quyền trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh

a) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin rà soát, đánh giá, xác định những mục tiêu, địa bàn trọng điểm để chỉ đạo xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin triển khai công tác bảo đảm an ninh thông tin, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo đảm an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;

d) Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức điều tra xác minh, truy tố, xét xử kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xâm phạm phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, xử lý nghiêm các vụ trộm cắp, phá hoại thiết bị viễn thông, trộm cước viễn thông, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính,…

đ) Khi cần thiết chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng Cảnh sát canh gác bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng khác về cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”;

e) Thông báo âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm khác lợi dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin để xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia, phá hoại các công trình bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tăng cường công tác giáo dục cho học sinh về vai trò và tầm quan trọng của hệ thống cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; nghiên cứu đưa các nội dung này vào chương trình học hoặc các chuyên đề sinh hoạt định kỳ của nhà trường;

b) Phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương và gia đình trong việc quản lý học sinh, đặc biệt là đối tượng thường xuyên sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức bảo vệ cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh thông tin trên địa bàn;

b) Chỉ đạo các xã, phường thị trấn nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trên địa bàn địa phương mình; quản lý chặt chẽ các đầu mối thu mua phế liệu tại địa phương để ngăn chặn những hành vi tiếp tay cho kẻ gian;

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý chặt chẽ các đại lý hoạt động kinh doanh internet, các cơ sở cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến; các điểm bán SIM, thẻ điện thoại di động trả trước,… nhằm hạn chế việc sử dụng các SIM, thẻ trả trước để quấy rối bằng điện thoại di động.

5. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin

a) Chủ động xây dựng kế hoạch và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin phù hợp điều kiện thực tiễn, chú trọng phát triển công nghệ mới nhằm nâng cao độ an toàn của hệ thống mạng lưới bưu chính viễn thông; có kế hoạch dự phòng để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp, các sự cố xảy ra đối với hệ thống mạng lưới, trang thiết bị bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin nhằm bảo đảm thông tin liên lạc hoạt động thông suốt trong mọi tình huống;

b) Tăng cường phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đẩy mạnh sử dụng chung, trao đổi cơ sở hạ tầng kỹ thuật; ngầm hóa các mạng cáp tại các khu vực đô thị;

c) Xây dựng phương án phối hợp với các đơn vị có liên quan để nâng cao khả năng bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin;

d) Hỗ trợ về nghiệp vụ cho các cơ quan phối hợp như Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, thanh tra; điều tra các vụ việc vi phạm;

đ) Báo cáo kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin về hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu đột xuất của UBND tỉnh, của Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Các đơn vị sử dụng cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin

a) Quán triệt cho cán bộ công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý nâng cao ý thức, trách nhiệm về an ninh thông tin khi sử dụng hệ thống máy tính, điện thoại kết nối với hệ thống mạng nội bộ, mạng internet để trao đổi thông tin;

b) Các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin; phản ánh, đưa tin các vấn đề liên quan đến đảm bảo cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin và an ninh thông tin để tuyên truyền, giáo dục.

7. Các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn có trách nhiệm đảm bảo an toàn đối với cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; trường hợp phát hiện các hành vi phá hoại, xâm phạm cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông; Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thanh Điền