ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/CT-UBND

Nghệ An, ngày 16 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨCĐỢT PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN RA QUÂN LÀM THUỶ LỢI NHÂN NGÀY 16/10 NĂM 2013

Ngày 21 tháng 5 năm 2001, Ban chấp hành Đảng bộtỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 02 NQ/TU về thuỷ lợi cho cây công nghiệp,cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, tiếp tục đẩy mạnh chươngtrình kiên cố hoá kênh mương. Trong đó nêu rõ "Từ nay, lấy ngày 16/10 làmngày phát động cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên và nhân dân trong toàntỉnh tham gia làm thuỷ lợi, nhất là thuỷ lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả,cây màu và nuôi trồng thuỷ sản, mở đầu cho phong trào làm thuỷ lợi hàng năm".

Qua 12 đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷlợi nhân ngày 16/10, từ năm 2001 đến 2012 đã đem lại những kết quả to lớn vàthiết thực như: Tu sửa các công trình, nạo vét và kiên cố hoá kênh mương, đắpbờ vùng bờ thửa, tiêu úng cho cây vụ Đông, chuẩn bị cơ sở vật chất thủy lợiphục vụ sản xuất Đông Xuân, khắc phục kịp thời hậu quả lụt bão v.v... Thông quacác đợt phát động đã khơi dậy ý thức tự lực, tự cường trong cán bộ, Đảng viênvà nhân dân về công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống củanhân dân.

Năm 2013, mưa lũ lớn xảy ra sớm, gây thiệt hạivề người, tài sản, làm ngập úng mùa màng, hư hỏng nhiều công trình thủy lợi,giao thông, ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Để kịp thời khắc phục những thiệt hạido các đợt mưa lũ lớn gây ra (nhất là các đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bãosố 8 và số 10 vừa qua) và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TU củaBan chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh tổ chức đợt phát động toàn dân ra quânlàm thuỷ lợi từ 16/10/2013-30/11/2013 UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các Ban, Ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phối hợpvới các công ty thủy lợi trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt đợt phát động toàndân ra quân làm thuỷ lợi tại địa phương mình với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, Đảng viên vànhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới, tiêu đối với cây công nghiệp, cây ănquả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, kiên cố hoá kênh mương từ đó nângcao ý thức chủ động, phát huy nội lực, chống tư tưởng ỷ lại, trông chờ.

b) Rà soát lại kế hoạch phòng, chống lụt bão,hạn hán, nhất là đối với hồ chứa nước, chủ động đối phó với mọi tình huống cóthể xảy ra.

c) Tổ chức tu sửa công trình, hồ đập, làm thủylợi nội đồng, tu bổ nạo vét hệ thống kênh mương tưới, tiêu nhất là các trụctiêu úng cho cây màu, đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp giao thông đồng ruộng và chuyểnđổi ruộng đất.

d) Đào đắp các hồ chứa, bể chứa nhỏ, giếng nước,phát triển mạng lưới bơm nhỏ, khai thác tối đa lợi thế hệ thống các hồ đậptrong tỉnh để nhân rộng các mô hình tưới nước cho các loại cây cam, chè, càphê, cao su, cỏ...

đ) Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoákênh mương, chương trình giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng gắn vớiChương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

e) Căn cứ các nội dung trên và đặc điểm, điềukiện của địa phương để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian phátđộng, các địa phương được huy động lao động công ích và động viên sự tham giacủa các tầng lớp nhân dân. Chú ý đến hiệu quả thiết thực và tổ chức tiết kiệm;tránh bệnh hình thức, gây lãng phí, tốn kém.

g) Cuối đợt phát động, có tổng kết, đánh giá,báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổnghợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo NghệAn phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chươngtrình, kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 02 NQ/TU, kịp thời đưa tin về tiến độ,kết quả đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi năm 2013 và những điển hìnhtiên tiến góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổchức Đoàn thể cấp tỉnh vận động các đoàn viên, hội viên của mình tham gia đợtphát động làm thuỷ lợi một cách thiết thực nhất.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướngdẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đợtphát động và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Kếtthúc đợt phát động phải tổ chức đánh giá, phân loại, đề nghị biểu dương, khenthưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, phê bình nhắc nhở những đơn vị, cánhân chưa thực hiện tốt trong đợt phát động này.

5. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh theo chức năng,nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quảđợt phát động này.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban,Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơquan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉthị này./.

Nơi nhận:
- Bộ NN & PTNT (để b/c);
- Tổng Cục Thuỷ lợi (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh (để b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh (để phối hợp);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các Thành viên BCĐ NQ 02;
- Chi cục Thuỷ lợi, Các Công ty Thuỷ lợi;
- CVNN, TH, TTCB;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng