ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TIẾN HÀNH QUY HOẠCH TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNGNGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sau 3 năm cải tạo quan hệ sảnxuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa nhằm tạo tiền đề cơ bản choviệc tổ chức lại sản xuất theo phương hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủnghĩa, ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đãcó những biến chuyển bước đầu, những tiến bộ đáng phấn khởi.

Tuy nhiên, trong thời gian qua,các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của thành phố vẫn cònphân tán, chịu sự quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều công ty chuyêndoanh. Một số sở, ban, ngành, quận, huyện đã thấy tầm quan trọng của việc tổchức lại sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nên đã tiến hành côngtác quy hoạch trong chừng mực nào đó, nhằm thỏa mãn một phần yêu cầu cấp thiếttrước mắt của mình; song, những đề án quy hoạch này chưa toàn diện, chưa hoànchỉnh, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành với nhau, nhất là giữa trungương với địa phương, chưa nêu lên được mối quan hệ gắn bó giữa quản lý ngànhvới quản lý lãnh thổ, nên dễ gây ra tình trạng quản lý phân tán, cục bộ, làmảnh hưởng đến sản xuất, chưa tận dụng hết tiềm năng và phát huy các thế mạnhsẵn có của thành phố. Do đó, trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, việc quyhoạch và tổ chức lại sản xuất trở thành yêu cầu cấp bách, nhằm tạo cơ sở pháttriển mạnh mẽ ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tạo ra cơ cấu ngànhcông nghiệp hợp lý, kết hợp hữu cơ giữa công tác cải tạo, xây dựng và pháttriển để thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và đẩy mạnh xuất khẩu.

Để thực hiện các mục tiêu trên,nhằm biến thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm công nghiệp, một trung tâmvăn hóa, một trung tâm giao dịch quốc tế lớn của cả nước; và để kết hợp chỉ thịsố 142-TTg ngày 14-3-1978 của Thủ tướng Chính phủ với các chỉ thị khác của cácngành trung ương có liên quan đến vấn đề quy hoạch tổ chức lại sản xuất côngnghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị các sở, ban, ngành, quận, huyện thựchiện các công tác cấp thiết sau đây:

1) Quán triệt tinh thần chỉ thịsố 142-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Ủy ban Kế hoạch cụ thể hóa bằng “kếhoạch tiến hành” và “gợi ý nội dung quy hoạch tổ chức lại sản xuất công nghiệpvà tiểu thủ công nghiệp” mà sở, ban, ngành, quận huyện đã được phổ biến thảoluận.

2) Các đồng chí lãnh đạo sở,ban, ngành, quận, huyện cần nhận thức rằng đây là một công tác có tính chất kếtục cho bước cải tạo quan hệ sản xuất mà tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy cáccấp, kết hợp một cách khoa học và có kế hoạch cụ thể, gắn công tác này với cáccông tác khác đang tiến hành ở cơ sở, nhằm xúc tiến hoàn thành nội dung quyhoạch này.

3) Sở, ban, ngành, quận, huyệnphải tổ chức điều tra năng lực sản xuất và phát hiện các tiềm năng sẵn có ở cơsở để làm tiền đề cho bước quy hoạch tổ chức lại sản xuất.

4) Nghiên cứu đề ra phươnghướng, mục tiêu quy hoạch theo từng ngành, từng địa phương, và các trọng tâmtrong từng giai đoạn phát triển kinh tế (từ 1976-1980, và từ 1981-1985).

5) Đối với thành phố chúng ta,đây là một công tác mới mẻ, nội dung khá phong phú, và đòi hỏi nhiều thời gian.Vì vậy, các sở, ban, ngành, quận, huyện từ đây đến hết tháng 7 năm 1978, cần cósự chỉ đạo tập trung, chỉ đạo điểm để hoàn thành những vấn đề then chốt, cấpbách, hoàn thành các đề án có thể đưa ngay vào phục vụ thiết thực cho sản xuấttrước mắt; tích cực trình Ủy ban Nhân dân duyệt càng sớm càng tốt. Sở, ban,ngành, quận, huyện nào trước đây đã có dự thảo một số đề án cần bổ sung thì xemxét lại, kết hợp với các ngành trung ương, thống nhất thành một đề án chung;cần lấy công ty chuyên ngành làm cơ sở, phối hợp với công ty chuyên ngành trungương, nghiên cứu, điều hòa và tổng hợp để đi đến một sự thống nhất, trình cấptrên phê duyệt. Đối với quy hoạch theo lãnh thổ (quận, huyện), “Nhóm quy hoạch”của quận, huyện cùng với công ty chuyên ngành (trung ương, thành phố) nghiêncứu, kết hợp và tổng hợp trên địa bàn lãnh thổ.

6) Trong đợt này, Ủy ban Nhândân thành phố nêu ra hướng phân công cụ thể sau:

a. Mọi sở, ban, ngành đều phảitiến hành quy hoạch, tổ chức lại sản xuất các ngành và nhóm sản phẩm thuộcngành mình đang trực tiếp quản lý và gia công.

b. Sở Công nghiệp có trách nhiệmtổng hợp các ngành và nhóm sản phẩm công nghiệp. Sở Xây dựng tổng hợp ngành vậtliệu xây dựng trong toàn thành phố.

c. Ủy ban Kế hoạch có tráchnhiệm tổng hợp toàn diện các ngành kinh tế ở thành phố.

d. Trong quá trình quy hoạch vàtổ chức sản xuất ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong toàn thànhphố, mọi vấn đề về điều hòa, phân cấp quản lý giữa các sở, ban, ngành, quận,huyện, nếu không tự dàn xếp được với nhau, sẽ được một nhóm nghiên cứu tổng hợpquy hoạch nghiên cứu và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định (sẽ nói ởphần sau).

7) Các quận, huyện (trừ Củ Chivà Duyên Hải có hướng dẫn riêng) phải hoàn thành công tác điều tra số liệu theobiểu mẫu đã hướng dẫn trên lãnh thổ mình là chủ yếu; các số liệu này bao gồmcác xí nghiệp công nghiệp của trung ương, thành phố, và toàn bộ lực lượng tiểuthủ công nghiệp nằm trên lãnh thổ mình. Các xí nghiệp của trung ương cũng nhưcủa thành phố tại quận, huyện, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu nàykhi có yêu cầu của địa phương. Các ngành của trung ương và thành phố, khi sửdụng các số liệu này trong các đề án quy hoạch của mình, cần kết hợp tốt với quận,huyện để bảo đảm thống nhất về tài liệu.

8) Các sở, ban, ngành ở thànhphố phải chủ động phối hợp với các ngành trung ương để hoàn thành các tờ trìnhvề những đề án quy hoạch tổ chức lại sản xuất công nghiệp và tiểu thủ côngnghiệp trong phạm vi mình đang trực tiếp quản lý và gia công. Mỗi đề án cần gởivề Sở Công nghiệp một bản và Ủy ban Kế hoạch thành phố một bản để được nghiêncứu, tổng hợp, và trình Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt.

Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thànhphố quy định trách nhiệm dự thảo các đề án cấp thiết như sau:

a) Sở Công nghiệp

1. Ngành công nghiệp dệt thoi

2. Ngành dệt kim

3. Ngành thủy tinh

4. Ngành sành sứ

5. Ngành may mặc

6. Ngành chế biến thực phẩm

7. Hàng mây tre đan, lác

8. Ngành công nghiệp cơ khí phụcvụ nông nghiệp và thủy lợi

9. Ngành sản xuất phụ tùng dệt

10. Ngành sản xuất đồ điện cácloại (trừ quạt)

11. Ngành sản xuất các loại quạtđiện

12. Ngành sản xuất xe đạp

13. Ngành đóng tàu của Sở Côngnghiệp, các quận và Sở Thủy sản

14. Ngành điện lạnh

15. Ngành sản xuất mặt hàng bằngcao su

16. Ngành sản xuất mặt hàng bằngnhựa

17. Ngành sản xuất đồ chơi trẻem

b) Phòng Công nghiệp Ủy ban Kếhoạch thành phố

1. Ngành công nghiệp sản xuấtnước đá

2. Ngành công nghiệp sản xuấtbao bì bằng nhựa dẻo

c) Sở Xây dựng

1. Ngành công nghiệp sản xuấtcác loại gạch, ngói

2. Ngành sản xuất các loại tấmlợp, tấm trần nhà, nhà lắp ghép…

3. Ngành sản xuất tiểu ngũ kim(bản lề, đinh, vít, équerre, khóa…)

4. Ngành T, vanne, coude, dụngcụ vệ sinh, kết cấu bê – tông xây dựng…

d) Sở Giao thông vận tải

1. Ngành công nghiệp đóng, sửachữa phương tiện thủy thuộc Sở quản lý

2. Ngành công nghiệp sửa chữaphương tiện bộ

3. Ngành sản xuất và đóng mớiphương tiện bộ

4. Ngành phục hồi và sản xuấtphụ tùng phương tiện bộ

e) Sở Nông nghiệp

1. Ngành công nghiệp sản xuấtthức ăn gia súc

2. Ngành công nghiệp sản xuấtphân hữu cơ

f) Sở Ngoại thương

Các ngành công nghiệp xuất khẩudo Sở trực tiếp quản lý và gia công

g) Ty Lâm nghiệp

1. Ngành công nghiệp cưa xẻ gỗ

2. Ngành công nghiệp sản xuất đồgỗ

h) Sở Văn hóa và thông tin

Ngành công nghiệp in và sản xuấtcác loại văn hóa phẩm

i) Sở Lương thực

1. Ngành công nghiệp chế biếnbột mì (bánh mì, mì sợi)

2. Ngành công nghiệp xay xát

j) Sở Giáo dục

Ngành công nghiệp sản xuất họccụ

k) Sở Y tế

1. Ngành công nghiệp sản xuấtdụng cụ y tế

2. Ngành công nghiệp sản xuấtthuốc đông, tây y

l) Sở Thể dục thể thao

Ngành công nghiệp sản xuất dụngcụ thể dục thể thao

m) Sở Thương nghiệp

Ngành sản xuất thực phẩm do Sởtrực tiếp quản lý và gia công

n) Sở Thủy sản

Ngành sản xuất thực phẩm do Sởtrực tiếp quản lý và gia công

9) Công tác quy hoạch và tổ chứclại sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sẽ do một Phó Chủ tịch Ủy banNhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo.

Để giúp cho công tác này tiếnhành tốt và theo tiến độ chung, một nhóm nghiên cứu tổng hợp quy hoạch sẽ đượcthành lập mà thành phần gồm có:

Ủy ban Kế hoạch, Sở Công nghiệp,Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Viện Quy hoạch tổng hợp, Ban Khoa học vàkỹ thuật, và thường xuyên có sự theo dõi và chỉ đạo cụ thể của các bộ, ngànhtrung ương.

Nhóm nghiên cứu tổng hợp nàythường trực tại Ủy ban Kế hoạch thành phố có nhiệm vụ:

a. Giúp Thường trực Ủy ban Nhândân thành phố chỉ đạo cụ thể công tác này,

b. Tổng hợp và điều hòa cácphương án mang tính chất liên ngành,

c. Tổng hợp chung các ngành kinhtế toàn thành phố, bảo đảm tiến độ chung.

10) Cấp sở, ban, ngành, quận,huyện sẽ do đồng chí Phó Giám đốc và Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp hoặcnông nghiệp trực tiếp chỉ đạo và cử cán bộ thường trực. Ở quận, huyện công tácnày sẽ do một “Nhóm quy hoạch” gồm các cán bộ kế hoạch, công nghiệp và quyhoạch đảm trách, do cán bộ lãnh đạo phòng kế hoạch chủ trì (hoặc ai khác, tùysự dàn xếp trong nội bộ quận, huyện). Ở các sở, gồm cán bộ có liên quan đến sởvà các công ty chuyên ngành cùng với các phái viên của các Bộ Công nghiệp trựctiếp tham gia.

11) Chi phí về công tác này tínhvào sự nghiệp phí của sở, ban, ngành, quận, huyện như thường lệ.

12) Các sở, ban, ngành, quận,huyện cần bảo đảm tiến độ như sau:

- Từ nay đến 30-5-1978: Tiếnhành tổ chức, phổ biến nội dung công tác này đến các cấp.

- Từ đầu tháng 6 đến 31-7-1978:Điều tra năng lực sản xuất theo nội dung của Ủy ban Kế hoạch thành phố hướngdẫn. Đồng thời phúc tra bổ sung, hoàn chỉnh các đề án sẵn có.

- Từ 1-8-1978 đến cuối tháng9-1978: Các sở cùng với các công ty trực thuộc, các tổng công ty, công ty trungương tổng hợp dự thảo theo 9 ngành công nghiệp mà nội dung đã phổ biến. Cácquận, huyện tiến hành quy hoạch theo lãnh thổ, trình Ủy ban Nhân dân thành phốphê duyệt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu