UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Huế, ngày 01 tháng 6 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 902/CT- TTg ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướngChính phủ về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo anninh trật tự trong tình hình mới; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủtịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện thực hiện tốt một sốnội dung sau:

1.Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và cáchuyện củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vậtliệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó, lấy lực lượng Công an, Quân sự làm nòng cốtđể chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền,giáo dục sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc Nghịđịnh số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vậtliệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức nhiều đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộpvũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không tham gia đào bới phế liệu chiếntranh, tập trung công tác tuyên truyền, vận động ở các địa bàn trọng điểm, phứctạp về vũ khí, vật liệu nổ; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại cácđịa bàn trọng điểm, nhất là những nơi vẫn còn tình trạng đào, đãi vàng tráiphép để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vậtliệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoànthể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng,nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện;làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viênchức và người lao động nắm rõ các quy định của Chính phủ về quản lý vũ khí, vậtliệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp được trang bị vũ khí,công cụ hỗ trợ hoặc được phép sử dụng vật liệu nổ để phục vụ sản xuất, thi côngcông trình…thì Thủ trưởng đơn vị, chủ doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chứckiểm tra việc quản lý, bảo quản, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụhỗ trợ; tuyệt đối không để xảy thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích, sai quytrình, quy định.

3.Các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ươngđóng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền các nội dung Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quanđến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để cán bộ, nhân dânbiết, thực hiện. Tổ chức việc đưa tin, bài có nội dung thiết thực về kết quảthực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các tậpthể, cá nhân để nêu gương điển hình, nhân rộng.

4. Thủ trưởng các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sựtỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương, Cục Hải quan tỉnh...chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểmsoát các khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, cảng hàng không, cảngbiển, kho tàng, bến bãi... và các loại phương tiện giao thông để kịp thời pháthiện, ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phépcác loại vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗtrợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực, các loại pháo, thuốc pháo, đèntrời....Đồng thời thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vậtliệu nổ, công cụ hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vàtrong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Các vụ việc vi phạmpháp luật có sử dụng hoặc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợphải khẩn trương điều tra, truy xét làm rõ động cơ, mục đích, nguồn gốc để xửlý nghiêm minh, kịp thời, công khai theo quy định của pháp luật. Qua đó tìm ranguyên nhân tồn tại và sơ hở, thiếu sót để kiến nghị các cơ quan liên quan cóbiện pháp khắc phục.

- Giao Công an tỉnhchủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thựchiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả triển khai, thực hiện về UBND tỉnhtheo dõi, chỉ đạo.

Nhận được Chỉ thị này,yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơquan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã HươngThủy và các huyện nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao