ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGPHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Đề án cải cách cơ chế phối hợp trongquản lý và điều hành kinh tế vĩ mô được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyếtđịnh số 1317/QĐ-TTg ngày 06/8/2013; để tăng cường công tác phối hợp giữa cáccấp, các ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầucác sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thựchiện các nhiệm vụ sau:

I. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Phối hợp trong việc triển khai thực hiện,đánh giá và kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô do Chínhphủ ban hành.

2. Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch, chươngtrình hành động triển khai thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm:Việc xác định các mục tiêu cần đạt được, các giải pháp thực hiện, xác định cácnguồn lực thực hiện; phối hợp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, chươngtrình và công tác kiểm tra, giám sát thực hiện và báo cáo đánh giá kết quảtriển khai thực hiện, kiến nghị, đề xuất bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sáchvà giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Phối hợp trong thực hiện chế độ báo cáo, xâydựng hệ thống thông tin phục vụ công tác xây dựng cơ chế, chính sách, giải phápchỉ đạo điều hành kịp thời, đầy đủ và đúng trọng tâm, tạo cơ sở cho việc tăngcường, nâng cao chất lượng công tác dự báo.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

a) Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà, Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị liên quan xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển thựchiện kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách, giải pháp về điều hành kinh tế vĩmô do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành. Trong đó, phân công tráchnhiệm cụ thể giữa cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc triển khai thựchiện nhiệm vụ.

b) Các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động vàtích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương theo ngành, lĩnh vực quản lý đểtổ chức thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương vàUBND tỉnh.

c) Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và độtxuất theo yêu cầu trong công tác quản lý điều hành chung của UBND tỉnh; kịpthời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để giải quyết hoặc kiếnnghị Trung ương xử lý theo thẩm quyền.

2. Một số nhiệm vụ riêng

a) Đối với các cơ chế, chính sách, giải pháp vềđầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cácsở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các cơ chế,chính sách, giải pháp về đầu tư, cụ thể như sau:

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, nắmtình hình đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡnhững vướng mắc giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinhdoanh.

- Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cảicách thủ tục hành chính, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thị trườngtrọng điểm nhằm thu hút đầu tư theo đúng định hướng ưu tiên phát triển.

- Rà soát, đề xuất điều hành kế hoạch đầu tư vàxây dựng năm 2013 các nguồn vốn Ngân sách phù hợp tiến độ thực hiện, đảm bảohoàn thành kế hoạch năm. Đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tập trungtriển khai các dự án trọng điểm.

- Tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐNDtỉnh thông qua.

- Đề xuất trình duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2025phù hợp tình hình mới.

b) Đối với các cơ chế, chính sách, giải pháp vềtài khóa, tiền tệ, tín dụng

Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnhĐồng Nai chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quantriển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp về tài khóa, tiền tệ,tín dụng. Cụ thể, trong các tháng cuối năm 2013 và năm 2014 triển khai cácnhiệm vụ:

- Sở Tài chính chủ trì triển khai thực hiện cáccơ chế, chính sách, giải pháp về tài khóa như sau:

+ Tích cực triển khai các biện pháp trong côngtác thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo đạt và vượt mức kế hoạchđề ra.

+ Phối hợp Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi ngânsách đúng quy định.

+ Tiếp tục đôn đốc công tác quyết toán các dự ánhoàn thành.

+ Theo dõi chặt chẽ, kiểm tra, đôn đốc, xử lýthu hồi nợ thuế, hạn chế tối đa phát sinh nợ mới; đẩy mạnh công tác thanh tra,kiểm tra thuế, hạn chế tối đa việc thất thu ngân sách; xây dựng kế hoạch tháogỡ khó khăn, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và tạo nguồn nộp thuế củadoanh nghiệp.

+ Chủ trì, phối hợp Cục Thuế, Cục Hải quan vàcác đơn vị liên quan đánh giá kết quả thu chi ngân sách năm 2013; lập dự toánngân sách nhà nước năm 2014.

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địaphương liên quan dự kiến phân bổ chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm2014, dự kiến số bổ sung chi thường xuyên năm 2014 từ ngân sách tỉnh cho ngânsách huyện, thị xã, thành phố.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trìtriển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp về tiền tệ, tín dụng nhưsau:

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả thực hiện Chỉthị số 01/CT-NHNN ngày 31/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiệnchính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việcchấp hành các quy định về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổchức tín dụng trên địa bàn.

+ Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng cóhiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tăng cường kiểm soát chất lượng tíndụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn hệ thống.

c) Đối với các cơ chế, chính sách, giải pháp vềthương mại, giá cả, thị trường

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chínhsách, giải pháp về thương mại, giá cả, thị trường, cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện bình ổn giá mộtsố mặt hàng thiết yếu năm 2013 và đầu năm 2014 theo Kế hoạch số 3656/KH-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh.

- Khuyến khích đầu tư phát triển mạnh và đa dạnghoá các loại hình và sản phẩm dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ mũi nhọn cólợi thế như dịch vụ vận chuyển, kho bãi, cảng vận, logistics, du lịch, tàichính - ngân hàng, viễn thông- công nghệ thông tin, dịch vụ khoa học - côngnghệ, đào tạo, thương mại.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiếnthương mại nhằm khai thác các thị trường có nhu cầu lớn về các loại nông sản,hàng hóa phù hợp với đặc điểm, điều kiện sản xuất của tỉnh như Hoa Kỳ, Nhật,EU, Trung Đông, Nga, Ấn Độ... Khuyến khích tiêu dùng trong nước thông quachương trình đưa hàng Việt Nam về với nông thôn.

- Phát triển đồng bộ các loại thị trường, tăngcường công tác thông tin thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thịtrường.

3. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tácquản lý điều hành kinh tế - xã hội

a) Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan đơnvị xây dựng hệ thống thông tin cập nhật, đầy đủ, chính xác phục vụ công tác chỉđạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm ngành, lĩnh vực,địa phương mình quản lý. Đồng thời phối hợp chia sẻ, cung cấp thông tin với cáccơ quan, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo thông tin thống nhất và đầy đủ.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thôngtin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải phápđiều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốccác sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã Long Khánh, thành phố Biên Hoà nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH và ĐT, Bộ TC;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT, các phòng.
THYKT

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái