ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Phú Yên, ngày 16 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XỬ LÝ QUỸ ĐẤT CỦA NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH PHÚ YÊN

Qua hơn 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2003 và hiệnnay thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất nông nghiệp sử dụngvào mục đích công ích; đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất chưa sử dụng và cácloại đất phi nông nghiệp có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, sử dụng (sau đây gọichung là quỹ đất của Nhà nước) được Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành tập trungchỉ đạo thực hiện và đã lập thủ tục pháp lý để quản lý, sử dụng đúng quy địnhpháp luật; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh,các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã được thực hiện; côngtác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất thuộc quỹ đất của Nhà nước để thực hiệncác công trình, dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; việc giao đấttheo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của một số diện tích đất không có nhucầu sử dụng đã đạt được một số kết quả nhất định. Đồng thời, trong những nămqua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành văn bảnchỉ đạo, với nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý trong lĩnh vực đất đai tạiđịa phương, do vậy công tác quản lý đất đai của tỉnh trong đó có quỹ đất củaNhà nước đã dần đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọngvào sự phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng quỹ đấtcủa Nhà nước giao cho các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, vẫn còn một số yếu kémnhư: một số cơ quan, đơn vị không lập thủ tục pháp lý để quản lý, sử dụng; khônglập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, hiệu quả sử dụng đất thấp; việclấn, chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công, đất nông nghiệp tráipháp luật dưới nhiều hình thức, diễn ra trên nhiều địa bàn, nhất là tại các vùngven đô thị, khu vực được quy hoạch phát triển đô thị, phát triển công nghiệp;việc giao đất, cho thuê đất theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấuthầu dự án chưa được quan tâm đúng mức; vẫn còn tình trạng các cơ quan Nhà nước,tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang quản lý, sửdụng đất nông nghiệp không đúng quy định của pháp luật; nhiều trường hợp vi phạmchưa được chính quyền xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố kiểmtra, ngăn chặn kịp thời và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật đã gâykhó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, về quy hoạch phát triển đôthị, ảnh hưởng đến sản xuất, gây bức xúc trong nhân dân.

Để kịp thời chấn chỉnh tình hình trên, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố, các phường, xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thựchiện nghiêm túc các biện pháp sau đây:

1. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng và xử lýquỹ đất của Nhà nước:

a) Tất cả các ngành, các tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị xã hội (gọi chung là cơ quan, đơn vị), Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn(gọi chung là cấp xã) tự rà soát, thống kê các loại đất của cơ quan, đơn vịđang quản lý, sử dụng; đối với các thửa đất đã được lập thủ tục pháp lý (đã cóquyết định giao đất, cho thuê đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…)thì lập kế hoạch sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, sử dụng hếtdiện tích đất…; đối với các thửa đất chưa lập thủ tục pháp lý, các cơ quan, đơnvị liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn lập thủ tục pháp lý vàlập kế hoạch quản lý, sử dụng chặt chẽ như đất đã đủ thủ tục pháp lý. Nội dungnày, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước31 tháng 10 năm 2014; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo về Sở Tàinguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 11 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trườngtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2014.

b) Đối với đất bãi bồi ven sông, bãi bồi ven biển, đấtchưa sử dụng, đất nông nghiệp có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, sử dụng:

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý và lậpquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đối với đất bãi bồi ven sông, bãi bồiven biển để làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất theo phương thức đấu giáquyền sử dụng đất thuê, đấu thầu dự án; tiếp tục lập thủ tục pháp lý đối vớicác thửa đất đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp thuộc quỹ đất Nhà nước, sử dụngvào mục đích công ích để có kế hoạch cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phươngthuê sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá quyền sửdụng đất cho thuê. Thời hạn cho thuê đất mỗi lần không quá 5 (năm) năm.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xãtiếp tục kiểm tra, rà soát trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất nôngnghiệp do các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang không có chức năng quản lý,sử dụng đất nông nghiệp, để giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụngvào mục đích đất công ích, hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp huyện lập phương ángiao đất, cho thuê đất, đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy địnhpháp luật hiện hành.

- Những thửa đất trước đây là đất nông nghiệp thuộcquỹ đất của Nhà nước đã được cơ quan, đơn vị cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng,tạm giao, tạm cấp không đúng thẩm quyền, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủyban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ đề xuấtbiện pháp xử lý cụ thể. Trường hợp các thửa đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, thì lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chongười đang trực tiếp sử dụng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các vănbản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.

c) Đối với các loại đất phi nông nghiệp:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp tục kiểm tra,rà soát các loại đất phi nông nghiệp để lập thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấphuyện quyết định thu hồi phần diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân và Ủyban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi phần diện tích đất do các cơ quan, đơn vịđang quản lý sử dụng đất trái pháp luật, sử dụng đất không hiệu quả, sử dụngđất không hết diện tích, không đúng mục đích và đất không có nhu cầu sử dụng,để giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý hoặc giao cho Trung tâm Phát triểnquỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện lập phương án giao đất hoặc cho thuê đất, chuyểnquyền sử dụng đất theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với nhữngthửa đất do các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng hoặc đang trực tiếp quản lý,sử dụng ổn định, hiệu quả, tiết kiệm thì lập thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dântỉnh giao đất, cho thuê đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyđịnh.

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất phi nông nghiệp có nguồngốc là quỹ đất của Nhà nước, mà người sử dụng đất đang trực tiếp sử dụng phùhợp với quy hoạch sử dụng đất, không tranh chấp hoặc đã được các cơ quan, đơnvị cho thuê, chuyển nhượng, tạm giao, tạm cấp không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004,Ủy ban nhân dân cấp huyện thì lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, đồng thời thu tiền sử dụng đất cho người đang trực tiếp sử dụng theo quyđịnh của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đainăm 2013.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh và Ủy bannhân dân các cấp:

a) Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốcPhòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân cấp xã tiếptục lập thủ tục xác lập pháp lý các thửa đất thuộc quỹ đất của Nhà nước, nhấtlà đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp sử dụngvào mục đích công ích, đất nghĩa trang, nghĩa địa và các loại đất phi nôngnghiệp. Chủ động kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết các khókhăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sửdụng, quỹ đất của Nhà nước cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chứccá nhân có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tàichính, Ủy ban nhân dân cấp huyện có kế hoạch kiểm tra và xử lý nghiêm theo quyđịnh của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm của các cơ quan, đơn vị, Ủyban nhân dân cấp xã trong quá trình quản lý, sử dụng quỹ đất của Nhà nước như:sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không hết diện tích đất; để bị lấn, chiếm đất,cho mượn, cho thuê trái quy định, chuyển nhượng trái pháp luật, giao đất khôngđúng thẩm quyền, không đúng đối tượng.

- Lựa chọn các địa phương, khu vựccó vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, quỹ đất của Nhà nước nghiêmtrọng, kéo dài chậm xử lý để thanh tra, làm rõ vi phạm và trách nhiệm của cáctổ chức, cá nhân vi phạm và để xảy ra vi phạm, đề xuất xử lý theo quy định củapháp luật, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh trong năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thôngtin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền,phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai. Hình thức, nội dung tuyên truyền phảiphù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự đồngthuận của xã hội trong giám sát, ngăn chặn, xử lý vi phạm đất đai, đặc biệt làvi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ đất của Nhà nước.

b) Giao Giám đốc Sở Xây dựng tiếptục thực hiện Chỉ thị số 17/2011/CT-UBND ngày 05/8/2011 của Ủy ban nhân dânTỉnh về Chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, tăngcường kiểm tra, xử lý kịp thời triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựngkhông để xảy ra hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đấtchưa sử dụng, quỹ đất của Nhà nước (đặc biệt trong thời gian chuyển đổi mô hìnhhoạt động Thanh tra xây dựng hiện nay).

c) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Tổ chức quán triệt Chỉ thị đếnỦy ban nhân dân cấp xã, các phòng ban chuyên môn cấp huyện; chỉ đạo phòng Tài nguyênvà Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan ở cấphuyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dungcông việc theo yêu cầu của Chỉ thị này; định kỳ hàng quý và hàng năm báo cáoChủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) về tìnhhình thực tế triển khai tại địa phương; đề xuất giải quyết các khó khăn, vướngmắc vượt thẩm quyền.

- Giao nhiệm vụ cho Thanh trahuyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh trathường xuyên, định kỳ, kịp thời xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụngquỹ đất của Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp cho thuê đất nôngnghiệp công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển để sản xuất kinh doanh dịch vụphi nông nghiệp, các trường hợp tự chuyển mục đích sang xây dựng công trình nhàở, sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp (bao gồm cả các trường hợp hộgia đình, cá nhân thuê nhưng các cá nhân đã thành lập doanh nghiệp hiện đang sửdụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp), đảm bảo tấtcả các trường hợp vi phạm phải được lập hồ sơ và xử lý theo đúng quy định củapháp luật và được công khai.

Trước mắt, kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực thi hành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức ngay việc thanh tra, kiểm tra diệnrộng một số địa phương cấp xã đang diễn ra tình trạng mua bán, chuyển nhượngđất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa nước không đúng quy định; tình trạnglấn, chiếm, sử dụng lãng phí đất đai thuộc quỹ đất của Nhà nước, đất nông nghiệpdo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang không có chức năng quản lý, sử dụngđất nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức, chỉ đạo thực hiệnvà báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm2014 (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp xã và các phòng, ban chức năng tăng cường quản lý diện tích đất nông nghiệp,đất công ích hiện có, nhất là ở các vùng đô thị, quy hoạch đô thị, quy hoạchphát triển công nghiệp; giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị của côngdân về giao đất nông nghiệp; có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để xảy ratình trạng lấn, chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công, đất nôngnghiệp trái pháp luật, xây dựng công trình không phép trên đất nông nghiệp;không hợp thức hóa và làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho các trườnghợp vi phạm; không áp dụng hoặc đề nghị hỗ trợ thiệt hại ngoài chính sách quyđịnh cho các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, quỹ đấtcủa Nhà nước khi Nhà nước thu hồi.

- Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục ràsoát, thống kê toàn bộ quỹ đất của Nhà nước trên địa bàn, kể cả các thửa đất trướcđây đã giao cho các doanh nghiệp Nhà nước, nay các doanh nghiệp đã giải thểhoặc cổ phần hóa; xây dựng kế hoạch quản lý theo quy định pháp luật và nội dungcủa Chỉ thị này. Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát điều chỉnh, thanh lý các hợpđồng trước đây của cấp xã thực hiện không đúng thẩm quyền và thời gian quy địnhcủa pháp luật, đồng thời thực hiện việc quản lý, sử dụng đất đúng quy định phápluật hiện hành.

- Đối với quỹ đất nông nghiệp hiện nay còn dư chưa giaocho người dân bị thiếu đất sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát thật cụ thể, xây dựng phươngán giao đất cho người dân, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và phêduyệt để thực hiện. Lưu ý trong quá trình lập, trình, phê duyệt phải đảm bảođúng đối tượng, phân bổ hợp lý diện tích, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân,tránh khiếu nại, khiếu kiện trong vấn đề này.

3. Xử lý trách nhiệm để xảy ra tìnhtrạng vi phạm pháp luật đất đai:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh về quản lý quỹ đất thuộc Nhà nước trên địa bàn; về các trường vi phạm màkhông bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tráchnhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị trong các trường hợp tiếp tục để xảy ra vi phạm, không xử lý kiên quyết cáctrường hợp vi phạm.

b) Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp xã phải kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm (đặc biệt làcác trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép, lấnchiếm quỹ đất của Nhà nước) theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luậtngay từ khi các vi phạm đó xảy ra; lập hồ sơ các trường hợp vi phạm vượt thẩmquyền, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Địa phương nào để xảy ra viphạm mà không xử lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đó phải chịu tráchnhiệm trước pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý, quyết định tạmdừng công tác điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để chỉ đạo xử lýcho đến khi vi phạm được xử lý, khắc phục.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triểnkhai thực hiện Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự