ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ

Năm 2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, triển khai, thực hiện nghiêm túc của các Sở, ban, ngành thành phố, cấp

Tuy nhiên,

Thứ nhất: Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, tổ chức tuyển quân một đợt, thời gian phục vụ tại ngũ 24 tháng, công dân được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, chỉ tiêu tuyển quân năm 2016 cao hơn so với năm 2015 (200 chỉ tiêu), nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gặp nhiều khó khăn, nhất là cá địa phương mới giao quân đợt 2 năm 2015.

Thứ hai: Công tác giáo dục, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự chưa được quan tâm, chú trọng; công tác

Thứ ba: Chất lượng sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt chính trị còn hạn chế; một số địa phương triển khai nhiệm vụ còn chủ quan, chưa quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn về quy trình công tác tuyển quân; việc xử lý các

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và những năm tiếp theo; Chủ tịch ốt một số nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo triển khai thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ từ khâu đăng ký, quản lý, rà soát nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt chính trị đến tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng, đúng pháp luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm, chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển quân.

2. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố - Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố phối hợp ẫn cụ thể ương trong quá trình thực hiện quy trình tuyển quân.

3. Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, Công an các xã, phường, thị trấn ển, khám sức khỏe và giao nhận quân.

4. Sở Y tế chỉ đạo ngành y tế các địa phương thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế “Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự”. Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa các quận, huyện chủ động phối hợp, tham mưu cho hỏe như: Máy siêu âm, điện tim, máy đo tật khúc xạ mắt để nâng cao khả năng, chất lượng khám sức khỏe công dân nhập ngũ.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các quận, huyện nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện khám đúng, khám đủ các nội dung, kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm về chất lượng khám sức khỏe công dân nhập ngũ.

5. Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự, chỉ đạo ngành dọc cấp dưới phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính, quyền địa phương thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố theo phân công của Hội đồng chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyển quân bảo đảm đủ số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu thành phố giao; động viên, tạo điều kiện cho công chức, viên chức thuộc quyền trong độ tuổi gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ;

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố theo dõi, hướng dẫn ngành dọc ở cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân hàng năm; đồng

7. Các cơ quan báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản, hướng dẫn thi thực hành; tích cực đưa tin về hoạt động tuyển quân của thành phố và các địa phương.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tuyển quân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; xét duyệt chặt chẽ, dân chủ, công khai về các điều kiện, tiêu chuẩn đối với những công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình; thực hiện tốt công tác sơ tuyển ở cấp xã, khám sức khỏe ở cấp huyện; tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, giao quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, an toàn. Chịu trách nhiệm trước

Chỉ đạo cơ quan quân sự, cơ quan công an phối hợp với các ngành có liên quan của địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, quan tâm giải quyết chính sách tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, a, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương; tổng hợp kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm báo cáo


- Bộ Tư lệnh Quân khu 3;- TT Thành ủy, TT HĐND TP;ác S, ngành, đoàn thể TP;- UBND các quận, huyện;- ĐPT&THHP, Báo HP, Cổng TTĐT TP;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng