BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2666/CT-CHK

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGPHỐI HỢP TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁCVI PHẠM, SỰ VỤ TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Nhằm đảm bảo tốt công tác phối hợp giữa các cơ quanđơn vị của Cục trong việc tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền và cung cấp thôngtin cho báo chí, Cục trưởng yêu cầu:

1. Công tác thông tin – truyềnthông

- Khi xảy ra các sự cố, sự vụ vềan ninh, an toàn và cung cấp dịch vụ hàng không, ngoài trách nhiệm báo cáo Cụctrưởng theo quy định phải đồng thời gửi Chánh Văn phòng các thông tin ban đầuđể làm cơ sở phục vụ công tác truyền thông.

- Văn phòng Cục, các Cảng vụ hàngkhông khu vực bố trí người làm công tác theo dõi, tổng hợp thông tin từ báo chíphản ánh về hoạt động của Ngành. Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Cảng vụ Hàngkhông chủ động đánh giá mức độ sự vụ được báo chí phản ánh, trong phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ thực hiện việc xác minh hoặc yêu cầu các đơn vị có liên quan tìmhiểu thông tin ban đầu, báo cáo Lãnh đạo Cục để có định hướng thông tin cho báochí.

2. Công tác tổng hợp, báo cáovà kiểm tra việc thực hiện các kết luận điều tra, xử lý các sự cố, sự vụ

- Thanh tra có trách nhiệm thammưu cho Cục trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về nghiệp vụ và trình tự, thủtục thực hiện xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm theo quy định.

- Các Phòng thuộc Cục căn cứ nhiệmvụ điều tra, xác minh, giảng bình báo cáo Cục trưởng kết quả thực hiện đồngthời gửi Thanh tra Hàng không để làm cơ sở giám sát, chủ trì dự thảo báo cáotổng hợp. Trường hợp phải tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức, cánhân vi phạm, Thanh tra có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp báo cáo Cục trưởng.

3. Thành lập Ban Biên tập Trangthông tin điện tử của Cục

Văn phòng chủ trì đề xuất nhân sự,trình Cục trưởng quyết định.

Cục trưởng Cục HKVN yêu cầu các cơquan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các Phó Cục trưởng
- Các Cảng vụ HK;
- Các Phòng, Văn phòng, Thanh tra;
- TCHK, TTYTHK;
- Lưu VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
Lại Xuân Thanh