ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 27/2003/CT .UB

Long Xuyên, ngày 27 tháng 8 năm 2003

CHỈ THỊ

VỀQUẢN LÝ TIỀN MẶT CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Trong thời gian qua, có nhiềuđơn vị địa phương chấp hành nghiêm túc việc sử dụng và quản lý tài chính ngânsách theo đúng luật định; tuy nhiên cũng còn không ít sở, ngành, địa phương,Thủ trưởng cơ quan chưa thật sự quan tâm trong việc điều hành và quản lý thuchi tài chính đơn vị một cách đúng mức theo quy định nhà nước, còn tùy tiện đểtồn quỹ tiền mặt tại đơn vị và cấp trực thuộc vượt định mức cho phép: tồn quỹnhiều, chi sai mục đích, nhiều nguồn thu chưa được báo cáo thường xuyên vàkhông đầy đủ cho ngành tài chính, mở sổ sách - kế toán theo dõi các khoản thuchưa đúng qui định, dẫn đến một số nơi đã xảy ra thất thoát ngân quỹ nhà nước,…Đây là điều rất nguy hại và tiêu cực trong sử dụng tài chính.

Nhằm chấn chỉnh triệt để việcchi tiêu tiền thuộc ngân sách nhà nước thật chặt chẽ, rõ ràng và công khai minhbạch.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố thựchiện tốt các việc sau:

1. Tăng cường quản lý quỹ tiềnmặt và thực hiện định mức tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị theo hướng dẫn của Sở Tàichính Vật giá (công văn số 127/CV .TCVG ngày 12/3/1999 và số 959/CV .TCVG ngày05/10/1999).

Những đơn vị có yêu cầu định mứccao hơn qui định tạm thời của 2 văn bản nói trên, đơn vị phải làm việc và phảiđược sự chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Tài chính Vật giá trên nguyêntắc đảm bảo thanh toán thông thoáng và an toàn về quỹ tiền mặt.

2. Trong tháng 9/2003, Sở Tàichính Vật giá phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức rà soát, kiểm tra công tácquản lý quỹ tiền mặt và tồn quỹ tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh, nhất là đốivới các đơn vị sự nghiệp có thu. Qua đó, đánh giá cho được những đơn vị làmtốt, những đơn vị làm chưa tốt để uốn nắn kịp thời; phát hiện và xử lý nhữngvướng mắc tại đơn vị. Kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh tháng 10/2003.

3. Nhằm khuyến khích thanh toánkhông dùng tiền mặt, kiểm soát thu chi trong quá trình luân chuyển đồng tiền từcơ quan này chuyển qua đơn vị kia, Sở Tài chính Vật giá chủ trì phối hợp Khobạc Nhà nước và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh có văn bản hướng dẫn các đơnvị mua sắm tài sản, thanh toán các dịch vụ công cộng từ nguồn kinh phí ngânsách nhà nước thông qua hình thức chuyển khoản, hạn chế mức thấp nhất và tiếntới không còn thanh toán dùng tiền mặt.

4. Thủ trưởng các đơn vị sử dụngngân sách nhà nước phải tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo về báo cáo tàichính, kiểm quỹ định kỳ, đối chiếu sổ sách kế toán và tồn quỹ, nhắc nhở nộptiền vào kho bạc đúng hướng dẫn của cơ quan tài chính, việc tuyển chọn nhânviên kế toán có nghiệp vụ chuyên môn tương xứng và thủ quỹ phải đảm bảo tiêuchuẩn đạo đức. Nghiêm cấm các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán, không báo cáovới cơ quan tài chính. Đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo cán bộkế toán và thủ quỹ, nơi nào phụ trách kế toán chưa đủ trình độ phải được đàotạo lại hoặc bố trí người thay thế.

5. Giao Sở Tài chính Vật giá ràsoát lại đội ngũ kế toán và có kế hoạch tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụchuyên môn, nhằm trong thời gian tới giúp cho các đơn vị - địa phương thực hiệntốt công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính đi vào nề nếp.

Kho bạc Nhà nước tỉnh và CụcThuế tăng cường công tác kiểm tra việc nộp vào ngân sách các khoản thu phí vàlệ phí đúng qui định, các đơn vị chậm nộp cần phải được nhắc nhở, uốn nắnthường xuyên; phối hợp Sở Tài chính Vật giá tăng cường công tác quản lý tiềnmặt của các đơn vị dự toán.

6. Chủ tịch UBND huyện, thị xãvà thành phố chỉ đạo phòng Tài chính kế hoạch và Chủ tịch UBND xã, phường, thịtrấn tăng cường kiểm tra việc sử dụng quỹ tiền mặt các đơn vị do mình quản lýđúng qui định.

7. Đơn vị - địa phương nào đểtồn quỹ vượt qui định hoặc để xảy ra thất thoát công quỹ nhà nước, Thủ trưởng -đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Nơi nhận:
- Các sở ban ngành, đoàn thể
- UBND huyện, thị, thành
- TT. TU, TT.HĐND , UBND tỉnh ()
- KBNN, Cục Thuế, NHNN tỉnh
- Lãnh đạo văn phòng
- Các phòng, Trung tâm thuộc VP
- Lưu,

CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
Nguyễn Minh Nhị