UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2006/CT-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 12 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁPTHỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRONG MÙA KHÔ HANH NĂM 2006-2007

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định củaChính phủ số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006, Quy định về Phòng cháy và chữa cháyrừng; thực hiện Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chínhphủ, về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PCCC; Công vănsố 3148/BNN-KL ngày 27/11/2006, về việc tăng cường thực hiện công tác phòngcháy, chữa cháy rừng mùa khô 2006 - 2007.

Những năm qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành nhiềuvăn bản chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) các đơn vị huyện,thị và các cơ sở xã, bản, các đơn vị lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, tổchức đã có nhiều cố gắng tổ chức, thực hiện các biện pháp PCCCR. Ngay từ đầumùa khô năm 2006 thời tiết, khí hậu tại Sơn La tiếp tục có diễn biến phức tạpnhiều ngày không có mưa, nắng nóng, khô hạn kéo dài. Tình trạng cháy rừng đãxảy ra ở một số huyện, tuy chưa có cháy lớn và gây thiệt hại đáng kể đến tàinguyên rừng và môi trường sinh thái.

Để chủ động trong công tác PCCCR và hạn chế đến mức thấpnhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn toàn tỉnh trong mùa khôhanh năm 2006 - 2007, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho các Sở, Ngành, UBND cáchuyện, thị xã, Ban chỉ huy PCCCR, các Ban quản lý rừng đặc dụng; Ban quản lýrừng phòng hộ, các đơn vị quản lý rừng và các chủ rừng đóng trên địa bàn thựchiện ngay một số biện pháp sau đây:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, Ban,Ngành, các đơn vị doanh nghiệp và lực lượng vũ trang, các Ban quản lý rừng đặcdụng; Ban quản lý rừng phòng hộ, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnhchỉ đạo thực hiện tốt công tác PCCCR ở trên địa phương, cơ quan đơn vị mình phụtrách, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng và thiệt hại do cháy rừnggây ra.

- Kiểm tra rà soát đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động củatổ, đội quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, chủ rừng, dân phòng tại các cơ quan, đơnvị, các phường, xã, bản, khu dân cư. Sau khi rà soát tiến hành củng cố xây dựnglực lượng PCCCR, phương án PCCCR và thực hiện phương châm 4 tại chỗ gồm: Chỉhuy tại chỗ. lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và vật tư kỹ thuật tại chỗ. Đảmbảo cho đơn vị, cơ quan, các chủ rừng tại địa phương đủ sức phòng và chữa cháytrong các tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

- Kiểm tra xem xét cơ sở vật chất, khả năng phòng cháy, chữacháy tại đơn vị của địa phương bao gồm: Nguồn nước phục vụ chữa cháy, đườnggiao thông cho xe chữa cháy, những nguy cơ đe doạ cháy có thể xảy ra, chú ýnhững vùng thường có ổ lửa tự nhiên, đặc biệt cần bảo vệ tốt các khu rừng nhạycảm như rừng đặc dụng phòng hộ xung yếu và rất xung yếu của tỉnh. Các đơn vị,các ngành có tính đặc thù như ngành điện, kho xăng dầu nơi gần rừng và các địaphương chuẩn bị đốt nương để sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007. Từ đó có kếhoạch kiểm tra, xem xét kỹ và đề ra các giải pháp cụ thể thích hợp bảo đảm antoàn PCCCR.

- Phân công nhiệm vụ và xây dựng cơ chế phối hợp giữa cáclực lượng kiểm lâm, công an, quân đội trên địa bàn làm tốt công tác PCCCR.

- Các chủ rừng tiến hành ngay các biện pháp PCCCR, làm đườnggianh cản lửa, xử lý trước vật liệu cháy, phân công người trông nom rừng. Đồngthời phối hợp tốt với chính quyền địa phương, tổ quản lý bảo vệ rừng của bản vàcác chủ rừng lân cận, chuẩn bị mọi điều kiện để đối phó kịp thời khi có cháyrừng xảy ra.

2. Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì giúp Ban chỉ đạo PCCCRcủa tỉnh, tổ chức kiểm tra an toàn PCCCR toàn tỉnh. Có kế hoạch phương án cụthể phân công trách nhiệm cho các đơn vị cơ sở thường xuyên thông báo cấp dựbáo cháy rừng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCCR trong nhân dân, quản lýviệc canh tác nương rẫy theo Quyết định số 1483/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnhSơn La; tăng cường công tác tuần tra canh gác trong rừng; bố trí lực lượng trực24/24 giờ trong những ngày cao điểm có nguy cơ cháy cao, quá khô hanh, đặc biệtchú ý các vùng theo trục đường quốc lộ 6, đường nội tỉnh ven Sông Đà và vùngbiên giới. Phát hiện kịp thời các đối tượng gây ra cháy rừng. Kiên quyết xử lýcác tổ chức, cá nhân có hành động phá hoại rừng. Tổ chức tốt các đợt diễn tậpPCCCR cho các lực lượng xã, bản, dân phòng, các tổ đội quần chúng tham gia bảovệ rừng.

3. Giao Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăngcường công tác kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm trong công tác PCCCR. Đội kiểmlâm cơ động chuẩn bị tốt phương tiện chữa cháy, thông tin liên lạc, lực lượngsẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu, đảm bảo đủ điều kiện đối phó trước các tìnhhuống, khẩn trương ngăn chặn, dập tắt đám cháy, không để cháy lan, cháy lớn xảyra trên địa bàn.

4. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biênphòng tỉnh phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an tỉnh thực hiện nghiêm túcThông tư liên tịch số 144/2002/TTLT /BNNPTNT-BCA-BQP về việc tổ chức công tácbảo vệ rừng trên địa bàn đóng quân ở các địa phương trong tỉnh. Huy động lựclượng cứu chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xẩy ra.

5. Giao Sở Văn hoá Thông tin, Thể thao, Sở Tư pháp, Báo SơnLa, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các huyện, thị đẩy mạnh công tác tuyêntruyền những nội dung về công tác PCCCR trên các phương tiện thông tin đạichúng, tăng thêm thời lượng phát sóng, phát thanh, đăng bài... Uỷ ban nhân dântỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện các huyện, thị báo cáo trực tiếpvới cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCCCR (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) Điện thoạisố: 022.855.173 để tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh đểkịp thời chỉ đạo ./.

.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo PCCCR tỉnh;
- Các ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị;
- Trung tâm công báo;
- Trung tâm tin học;
- Lưu: VT, KTN (01). Thuận 100b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cầm Văn Đoản