ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc bình ổn giá và xử lý đối với những trường hợp vi phạm

_____________

Hiện nay, lợi dụng tình hình nhân dân đang ra sức khắc phục thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra, tại các địa phương xuất hiện một số cá nhân tìm cách găm hàng, tự ý nâng giá vật liệu xây dựng và hàng nhu yếu phẩm, làm cho nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Đây là hành vi phi đạo đức, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị nhân dân và toàn xã hội lên án nghiêm khắc. Để khắc phục tình trạng nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Yêu cầu cơ quan Công an, Giám đốc Sở Tài chính cùng với lực lượng Quản lý thị trường và các ngành, các cấp có liên quan, tổ chức ngay các đợt kiểm tra, thanh tra toàn diện trên địa bàn toàn tỉnh, phát hiện nhanh những trường hợp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu cơ, dự trữ hàng hóa, tự ý nâng giá so với trước khi có bão, gây khó khăn trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 9 vừa qua. Trên cơ sở đó, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc, phạt bằng tiền thật nặng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giá cả; đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, đề xuất thu hồi có thời hạn, hoặc thu hồi vĩnh viễn giấy phép kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Các cơ quan Tài chính, Quản lý thị trường từ tỉnh đến huyện, thị xã kiểm tra, buộc các tổ chức và cá nhân kinh doanh mua bán phải thực hiện nghiêm chế độ niêm yết giá công khai và thực hiện bán theo giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng đột biến về giá tại các địa phương trong tỉnh.

3. Các Sở, ban ngành có liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi chỉ thị này và vận động nhân dân tham gia cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời phát hiện, tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc đầu cơ, ghim giữ hàng hóa, tự ý nâng giá các mặt hàng vật liệu xây dựng và hàng nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân, gây khó khăn trong việc khắc phục hậu quả bão số 9 ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Cao Tấn Khổng