UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2007/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHẤN CHỈNH VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Thực hiện quy định của Luật Xâydựng, Luật Đấu thầu, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn củacác Bộ, ngành có liên quan về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, các sởban ngành, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan của tỉnh đã quán triệt vàthực hiện đúng theo các quy định mới ban hành nhằm quản lý và đầu tư có hiệuquả các dự án.

Để tiếp tục chấn chỉnh và tăngcường công tác quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàntỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho các sở ban ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhândân các huyện, thị xã, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện nhữngyêu cầu sau:

1. Phân cấp trong đầu tư xâydựng:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấptỉnh, cấp huyện, cấp xã được quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi ngânsách của địa phương sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấphuyện được quyết định đầu tư các dự án thuộc ngân sách địa phương có mức vốnđầu tư không lớn hơn 05 tỷ đồng.

Tuỳ theo điều kiện cụ thể củatừng địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể cho Chủtịch Uỷ ban nhân dân cấp xã được quyết định đầu tư các dự án thuộc ngân sáchđịa phương có mức vốn đầu tư không lớn hơn 03 tỷ đồng.

2. Chuẩn bị đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng công trìnhphải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạchngành, quy hoạch xây dựng, bảo đảm an toàn xã hội và an toàn môi trường, phùhợp với các quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liênquan.

Quy mô đầu tư phải phù hợp vớiquy phạm kỹ thuật của ngành, lĩnh vực đầu tư. Các sở quản lý chuyên ngành cótrách nhiệm trả lời cụ thể bằng văn bản cho các chủ đầu tư về các kiến nghị,góp ý có liên quan đến chuyên môn do sở phụ trách.

Đối với dự án có thanh lý côngtrình hiện hữu, chủ đầu tư phải có báo cáo rõ ngay từ lúc xin chủ trương đầutư. Chấm dứt trường hợp sau khi dự án được duyệt mới xin chủ trương thanh lý.Đơn vị đầu mối thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trìnhchịu trách nhiệm kiểm tra trước khi trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

3. Lựa chọn tư vấn thực hiệnđầu tư:

Các tổ chức, cá nhân khi thamgia tư vấn xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại dự án, cấpcông trình theo quy định của Nhà nước.

Đối với gói thầu tư vấn đượcphép chỉ định thầu: Chủ đầu tư ra quyết định chỉ định thầu tư vấn và chịu tráchnhiệm về những thiệt hại do việc lựa chọn tư vấn không đủ điều kiện năng lựcphù hợp với công việc.

Trường hợp giá trị gói thầu tưvấn thiết kế bước bản vẽ thi công theo quy định phải đấu thầu, yêu cầu chủ đầutư tổ chức đấu thầu tư vấn thiết kế ngay từ bước lập dự án đầu tư; trường hợpcần thiết phải chỉ định thầu bước lập dự án thì chủ đầu tư báo cáo người quyếtđịnh đầu tư quyết định.

Vốn chuẩn bị đầu tư là cơ sở đểthực hiện lựa chọn tư vấn. Vốn chuẩn bị đầu tư phải được lập và phê duyệt trướckhi thực hiện lựa chọn tư vấn thiết kế.

4. Khảo sát - thiết kế:

Thực hiện đúng chỉ đạo của BộXây dựng tại Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD ngày 11/9/2006 của Bộ Xây dựng về việctăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng.

Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn thiếtkế chú trọng đặc biệt công tác khảo sát địa chất,

địa chất thủy văn công trình vàthực hiện đúng nhiệm vụ giám sát tác giả. Công tác nghiệm thu hồ sơ khảo sátthiết kế không chỉ thực hiện trên hồ sơ hoàn thành mà phải được kết hợp kiểmtra, nghiệm thu chi tiết trên hiện trường để đảm bảo tính chính xác và khả thicủa hồ sơ.

Công tác thiết kế đảm bảo đúngquy trình – quy phạm của ngành, thực hiện đúng nhiệm vụ thiết kế, bảo đảm tiếnđộ và chất lượng; đồng thời phát hiện và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư xâydựng công trình về việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thicông xây dựng công trình và kiến nghị biện pháp xử lý.

Đối với các công việc phát sinh,điều chỉnh thiết kế do lỗi của tư vấn gây ra, tư vấn có trách nhiệm lập hồ sơphát sinh điều chỉnh và không được tính thêm bất kỳ chi phí nào thuộc công táctư vấn thiết kế. Đối với các hoạt động tư vấn khác cũng áp dụng tương tự.

5. Giải phóng mặt bằng:

Sau khi dự án hoặc báo cáo kinhtế kỹ thuật được phê duyệt, chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện ngay công tácgiải phóng mặt bằng; phối hợp tốt với chính quyền địa phương các cấp để đẩynhanh tiến độ giải tỏa.

Khi dự án đã thực hiện xong côngtác giải phóng mặt bằng tối thiểu được 70% thì chủ đầu tư mới được phép triểnkhai tổ chức đấu thầu thi công. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về các bước triểnkhai dự án theo đúng tinh thần này. Cơ quan thẩm định hồ sơ mời thầu có tráchnhiệm kiểm tra trước khi trình phê duyệt. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiếnchấp thuận của người quyết định đầu tư.

6. Thẩm định, thẩm tra hồ sơxây dựng:

Hồ sơ do Uỷ ban nhân dân tỉnh raquyết định phê duyệt: Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối thẩm định dự án đầu tưxây dựng. Các sở quản lý chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông Vận tải, Côngnghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bưu chính Viễn thông,…) là đầu mốithẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật; trường hợp công trình chưa xác địnhrõ đơn vị đầu mối thì Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định.

Hồ sơ do Uỷ ban nhân dân cấphuyện, thị xã ra quyết định phê duyệt: Căn cứ vào năng lực quản lý của cácphòng chức năng trực thuộc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã tổ chứcthẩm định, thẩm tra trước khi phê duyệt.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi côngdo chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, thẩm tra và ra quyết định phê duyệt.

Việc tổ chức thẩm định, thẩm trađúng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành liên quan. Thờigian thẩm định, thẩm tra không kéo dài quá thời gian quy định.

Các báo cáo thẩm định, thẩm trađược lập theo đúng mẫu. Kết luận của báo cáo rõ ràng, cụ thể (đủ hay không đủđiều kiện để trình duyệt).

7. Đấu thầu và chỉ định thầuthi công:

Thực hiện theo đúng Luật Đấuthầu, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP và các quy định của Nhà nước về đấu thầu.

Việc thông báo mời thầu phải đảmbảo 3 kỳ liên tục. Khi đăng thông tin mời thầu trên báo, thông báo mời thầubuộc phải có đăng trên một báo phát hành rộng rãi trong cả nước (Báo Sài GònGiải phóng, Lao động, Thanh niên,…). Riêng các gói thầu có quy mô nhỏ, chủ đầutư được phép chỉ đăng thông báo mời thầu trên báo địa phương.

Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầutới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu theo Quy chế đấu thầu.

Trường hợp chỉ định thầu thicông xây lắp: Giá gói thầu đảm bảo theo quy định được phép chỉ định thầu. Chủđầu tư tổ chức lựa chọn, ra quyết định phê duyệt nhà thầu đủ điều kiện năng lựcvà ưu tiên chọn nhà thầu chấp thuận tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước ít nhất là5% trên giá trị xây lắp trước thuế được quyết toán.

8. Tổ chức thi công xây dựngvà nghiệm thu:

Chủ đầu tư và các tư vấn quản lýdự án cần chấn chỉnh và tăng cường công tác giám sát trong thi công xây dựng dựán, chú trọng công tác tuyển chọn tư vấn giám sát thi công có chất lượng vàkinh nghiệm.

Việc tổ chức nghiệm thu côngtrình phải đúng khối lượng, chất lượng theo thiết kế được duyệt và các tiêuchuẩn của ngành. Kiên quyết chống tình trạng quan liêu, không theo dõi sát côngtrình thi công xây dựng; nghiêm cấm tuyệt đối nghiệm thu khống khối lượng, gianlận trong thanh toán.

Đối với các công trình xây dựngcông cộng tập trung đông người như: Nhà hát, rạp chiếu bóng, trường học, sânvận động, nhà thi đấu, siêu thị, nhà làm việc và khách sạn nhiều tầng, các côngtrình hóa chất và hóa dầu, công trình kho chứa dầu khí, các công trình đê dập,cầu lớn,… Chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và chứng nhận sựphù hợp về chất lượng công trình xây dựng, nhằm đảm bảo an toàn trước khi đưacông trình vào khai thác sử dụng đúng theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày16/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của BộXây dựng.

Các sở quản lý chuyên ngành thựchiện công tác kiểm tra chất lượng xây dựng cơ bản của ngành; có báo cáo kết quảkiểm tra, nhất là các sai phạm trong thực hiện đầu tư xây dựng, định kỳ hàngquý gửi báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dântỉnh khi công trình thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh xảy ra sự cố làm nguyhại đến tính mạng của người dân, bất kể từ nguồn vốn đầu tư nào (đặc biệt lưu ýđến các công trình cầu, đường giao thông, nhà cao tầng).

9. Quản lý tiến độ trong thựchiện đầu tư xây dựng:

Thời gian qua, có rất nhiều côngtrình chậm tiến độ. Nguyên nhân có rất nhiều: năng lực còn hạn chế của tư vấnvà Ban Quản lý dự án, tư vấn quá tải, giải phóng mặt bằng chậm, thẩm tra – thẩmđịnh chậm, phát sinh – điều chỉnh dự án, đơn vị thi công thiếu vốn, bố trí cánbộ quản lý – cán bộ kỹ thuật không đúng với yêu cầu công việc, thiếu đôn đốckiểm tra của các chủ đầu tư, các sở quản lý chuyên ngành,…

Yêu cầu các hợp đồng trong hoạtđộng xây dựng phải xác định rõ thời gian khởi công và hoàn thành công việc theohợp đồng. Trường hợp vượt quá thời hạn quy định trong hợp đồng, phải quy rõtrách nhiệm và có mức xử phạt theo quy định.

Trường hợp trễ hạn hợp đồng màkhông có ý kiến xử lý của cấp thẩm quyền, yêu cầu đơn vị quyết toán thực hiệnphạt trễ hạn theo hợp đồng đã ký kết.

10. Điều chỉnh, phát sinhtrong đầu tư xây dựng:

Trường hợp có điều chỉnh, phátsinh trong đầu tư xây dựng, đơn vị trình phải giải trình rõ nguyên nhân, tráchnhiệm của tổ chức – cá nhân có liên quan và tổ chức thực hiện theo quy định.

Tổ chức thực hiện điều chỉnh,phát sinh trong đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dântỉnh:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầumối tiếp nhận các kiến nghị của chủ đầu tư về điều chỉnh dự án, có trách nhiệmtham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý các kiến nghị theo thẩm quyền.

- Các sở quản lý chuyên ngành:là đầu mối tiếp nhận các kiến nghị của chủ đầu tư về điều chỉnh, phát sinh khốilượng trong thực hiện đầu tư xây dựng, có trách nhiệm tham mưu Uỷ ban nhân dântỉnh xử lý các kiến nghị theo thẩm quyền.

Nếu việc điều chỉnh, phát sinhlàm vượt tổng mức đầu tư thì dự toán điều chỉnh chỉ được chủ đầu tư phê duyệtsau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Trường hợp các hạng mục điềuchỉnh, phát sinh cần thực hiện ngay để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiệnchung của dự án thì phải báo cáo rõ người có thẩm quyền quyết định để chấpthuận trước khi thực hiện.

Các tổ chức, cá nhân tự ý thựchiện khối lượng điều chỉnh phát sinh khi chưa có ý kiến chấp thuận bằng văn bảncủa cấp thẩm quyền phải bị xử lý trách nhiệm và ngân sách Nhà nước không thanhtoán cho các khối lượng này.

11. Công tác bảo hành côngtrình:

Chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụngcông trình tổ chức thực hiện công tác bảo trì công trình theo Nghị định số209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày24/11/2006 của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng và các sở quản lýchuyên ngành có trách nhiệm quản lý công tác bảo trì các công trình xây dựngchuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

12. Thanh quyết toán côngtrình và kết thúc dự án:

Sau các đợt nghiệm thu khốilượng, chủ đầu tư thực hiện ngay thủ tục để được thanh toán vốn, tránh dồn vàocuối năm.

Khi dự án đủ điều kiện quyếttoán, chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán theo quy định của Bộ Tàichính.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lậphồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phêduyệt chậm nhất là 9 tháng đối với các dự án nhóm B và 6 tháng đối với các dựán nhóm C kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Báo cáo trình phê duyệt quyếttoán của ngành tài chính nêu rõ thời gian thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự ánhoàn thành của các đơn vị có liên quan; đồng thời có kiến nghị xử phạt đối vớicác đơn vị thực hiện không đúng thời gian quy định.

Các vấn đề phát sinh ngoài nộidung của hồ sơ chưa được cấp thẩm quyền chấp thuận sẽ không thực hiện việcthanh quyết toán.

13. Phối kết hợp trong đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

Chủ đầu tư tổ chức tốt việc đầutư đồng bộ và phối hợp thi công của các cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Nếu có ngành,đơn vị không phối hợp hoặc cố tình kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến tiến độchung, chủ đầu tư báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết.

Đối với các dự án có di dời cáccông trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư từ nguồn vốn của các đơn vị có kinhdoanh như điện, cấp thoát nước, bưu điện,.... Chủ đầu tư phải xem xét kỹ vàtrình đúng nguồn vốn di dời (vốn ngân sách hay vốn đơn vị chủ quản). Đơn vị đầumối thẩm định dự án, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểmtra trước khi trình phê duyệt. Các đơn vị quản lý khai thác công trình chịutrách nhiệm về văn bản cam kết của các đơn vị xin phép đầu tư các cơ sở hạ tầngnày.

14. Tổ chức khởi công, khánhthành công trình xây dựng:

Thực hiện nghiêm Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg ngày 10/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tổchức lễ động thổ, khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng.

Người cho phép tổ chức các buổilễ là người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Lễ động thổ, khởi công côngtrình chỉ được tiến hành khi đã có đủ các điều kiện khởi công theo quy định tạiĐiều 72 của Luật Xây dựng và quy định tại khoản 4, Điều 40 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình.

Lễ khánh thành công trình xâydựng chỉ được thực hiện khi đã hoàn tất công tác nghiệm thu hoàn thành côngtrình đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

15. Dân chủ ở cơ sở trongcông tác quản lý đầu tư và xây dựng:

Thực hiện giám sát cộng đồng đốivới các dự án đầu tư xây dựng theo nội dung được quy định tại Điều 74 Luật Xâydựng. Tổ chức và tạo điều kiện cho Thanh tra nhân dân và các đoàn thể quầnchúng của đơn vị tham gia công tác kiểm tra, giám sát dự án.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thịsố 04/2002/CT-CT ngày 15/3/2002 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về dân chủ ởcơ sở trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng.

16. Tổ chức thực hiện:

Chỉ thị này được phổ biến rộngrãi đến các sở ban ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các chủđầu tư, các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàntỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai đến Uỷ bannhân dân các xã, phường, thị trấn để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư vàxây dựng.

Khi các văn bản quy phạm phápluật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu của Chính phủ và các Bộ,ngành được ban hành mà có khoản mục nào của Chỉ thị này không phù hợp, giao SởXây dựng – Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất trình Uỷ ban nhân dân tỉnhđiều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn