ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 27/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM, BẢO ĐẢM AN TOÀN VỆ SINH THỰCPHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiện nay, việc giết mổ gia súc,gia cầm chủ yếu còn nhiều hạn chế do phân tán nhỏ lẽ, phần lớn các cơ sở giếtmổ có quy mô công suất thấp, giết mổ thủ công; một số cơ sở giết mổ gia súc tậptrung nay đã xuống cấp, nhiều cơ sở giết mổ nằm trong khu dân cư, ở nội thành,nội thị, không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y; tình trạng giết mổ lậu còn xảyra ở nhiều nơi, việc kiểm soát giết mổ chưa đều khắp trên địa bàn tỉnh. Để thựchiện tốt Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm vệsinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, bảo đảm an toàn dịch bệnhđộng vật, góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá và hộinhập kinh tế quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố:

a) Rà soát, sắp xếp lại hoạtđộng của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, những cơ sở giết mổphân tán, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm thìthu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động. Quy hoạch lại các chợ, các điểm kinhdoanh buôn bán động vật sống, sản phẩm động vật, chấm dứt tình trạng giết mổgia súc, gia cầm tại các chợ. Công việc này phải được thực hiện trong năm 2007.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng rà soát, bổ sung quy hoạch hệ thống cơ sởgiết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn từng huyện, thị, thành phố; khuyến khíchkêu gọi đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theohướng tập trung, áp dụng dây chuyền công nghiệp và bán công nghiệp đáp ứng cácyêu cầu kỹ thuật trong khâu giết mổ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệmôi trường, phòng, chống dịch bệnh cho người và động vật.

c) Tăng cường các biện pháp quảnlý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo các quy định bắt buộc về vệ sinh thú ytrong kinh doanh buôn bán, giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật. Xử lýthật nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật đối với giết mổnhỏ lẻ, không qua kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, không bảo đảm vệsinh an toàn thực phẩm, làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

d) Tổ chức vận động tuyêntruyền, giáo dục vận động nhân dân chỉ tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc,xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm soát giết mổ, kiểm tra bảo đảm vệ sinh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

a) Khẩn trương triển khai thựchiện lập quy hoạch chăn nuôi gia cầm, đồng thời lập quy hoạch tổng thể pháttriển chăn nuôi gắn với hệ thống giết mổ, chế biến, buôn bán gia súc trên địabàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong quý IV năm 2007.

b) Chủ trì phối hợp các Sở:Thương mại, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tưpháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyếtđịnh số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giếtmổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung,công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Triển khai thực hiện các quyđịnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, quy trình kỹ thuậtáp dụng cho hoạt động tổ chức sản xuất chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia súc,gia cầm và các sản phẩm gia súc gia cầm, các hướng dẫn về việc quy hoạch, thiếtkế xây dựng cơ sở giết mổ; tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn cán bộ quản lý,kiểm soát giết mổ bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịchbệnh cho người và động vật; phòng, chống ô nhiễm môi trường.

3. Sở Văn hoá - Thông tin; ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Sở Y tế xây dựng các chương trình tuyên truyền về vệ sinhan toàn thực phẩm trong sản xuất chăn nuôi, giết mổ, chế biến, lưu thông và sửdụng thực phẩm có nguồn gốc gia súc, gia cầm; phòng, chống các bệnh nguy hiểmtừ động vật sang người qua con đường tiêu thụ thực phẩm.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở,ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cóliên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Chỉ thị này thay thế Chỉthị số 13/CT-UBND ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả việc tổchức thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh