THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNHPHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TWNGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI MỘT SỐ VẤNĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 củaBan Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giaiđoạn 2012 - 2020, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực, chủ động triển khai,đưa Nghị quyết vào cuộc sng. Sau 3 năm thực hiện, hệthống luật pháp và chính sách xã hội vviệc làm, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúpxã hội, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, tiếp cận thông tin tiếp tục được hoànthiện với nhiều đổi mới, tiến bộ; nguồn lực đầu tư thực hiện các chính sách xãhội từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác được tăng cường; an sinhxã hội cho người dân cơ bản được bảo đảm phù hp với tìnhhình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chínhtrị, trật tự xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được,quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ trong thờigian qua bộc lộ một số hạn chế cnkhắc phục. Số lượng chính sách an sinh xã hội được banhành nhiunên có tình trạngtrùng chéo, phân tán dẫn tới phân tán nguồn lực; một số chỉ tiêu về thực hiệnbảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn thấp; kết quả giảm nghèochưa bền vững; còn có địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với các chính sáchxã hội và an sinh xã hội; công tác thông tin, truyền thông còn nhiều hạn chế;chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội và sự tham gia tích cực của người dân.

Đtiếp tục pháthuy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phấn đấu thực hiện thành côngNghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ, Thtướng Chính phủ chthị các Bộ, ngành và địa phương, theochức năng và nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhậnthức, trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, coi các chínhsách xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài,liên tục từ đó chủ động đề ra các giải pháp phù hợp nhằm mục tiêu bảo đảm tốt ansinh xã hội, chăm lo ci thiện và không ngừng nâng cao đời sống cho người dân.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền,giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về chủ trương của Đảng vàNhà nước đối với người có công với cách mạng nói riêng và các chính sách ansinh xã hội nói chung.

3. Tập trung triển khai thực hiệnchính sách ưu đãi người có công; tiếp tục sửa đổi một số chính sách chưa hợplý; có giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn để giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng và những trường hợp hưởng thiếuchính sách.

4. Tiếp tục rà soát, đánh giá cácchính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để có cơ sở đề xuất cấp có thẩmquyền, bổ sung, sửa đổi các chính sách hiện hành hoặc thay thế chính sách mới cho phù hợp; nghiên cứu, bổ sung các quy định, chếtài về các nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thấtnghiệp; từng bước mở rộng diện đối tượng được thụ hưởng các chính sách trợ giúpxã hội phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

5. Tiếp tục tổng kết các mô hình giảmnghèo, an sinh xã hội đã và đang thực hiện có hiệu quả ở địa phương (mô hình hỗtrợ phát triển sinh kế cho người nghèo, mô hình liên giatrong sản xuất, quỹ phát triển thôn bản, quỹ phát trincộng đồng, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân) đcó cơ sở hoàn thiện và nhân rộng ra các địa phương khác.

6. Tích cực và chủ động khai thác cácnguồn lực xã hội, nguồn lực quốc tế; xây dựng cơ chế khuyến khích và huy độngcác tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ xã hội theo phương thứchợp tác công tư; tăng cường sự tham gia của các tổ chức khoa học, tổ chức chínhtrị - xã hội trong việc đánh giá, giám sát hiệu quả thực hiện các chính sách xãhội.

7. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầutư phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương xác định mục tiêu, nhiệmvụ, xây dựng kế hoạch ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 đểbảo đảm thực hiện tốt các chính sách, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực ngườicó công và an sinh xã hội; tập trung ưu tiên giải quyết chế độ, chính sách chovùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hảiđảo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội.

8. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, bảođảm sử dụng đúng và có hiệu quả nguồn lực cho an sinh xã hội trên địa bàn; đưacác chtiêu bảo đảm an sinh xã hội vào kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương để triển khai, thựchiện.

9. Đề nghị yban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăngcường công tác tuyên truyền phổ biến luật pháp, chính sách, vận động nhân dân,đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ đóng góp ngun lực; tham gia thực hiện các hoạt động theo chức năng và thực hiện tt việc kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có côngvới cách mạng, giảm nghèo và an sinh xã hội.

10. Giao Ban chỉ đạo Trung ương thựchiện Nghị quyết số 70/NQ-CP chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tchức theo dõi, đôn đc, kiểm tra tình hìnhvà kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị; chủ động xử lý vướng mắc phát sinhtheo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Chính phủ, Thủtướng Chính phủ theo quy định./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW, Ban KTTW;
- Ủy ban về các vn đề xã hội của Quốc hội;
- Ủy ban VHGDTTN ca Quc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng