BỘ CHÍNH TRỊ
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*****

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*******

Số: 27-CT/TW

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1998

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI

Từ nhiều năm qua, cuộc vận động xâydựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa đã được thực hiện trong cả nước. Nhiềutỉnh, thành phố đã có những việc làm thiết thực đẩy mạnh phong trào xây dựnggia đình văn hóa, thôn ấp văn hóa; bước đầu hình thành một số nghi thức mớitrong việc cưới, việc tang, lễ hội, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, pháthuy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, hiếu thảo, thuỷ chung của dân tộc.

Những năm gần đây, trong quá trìnhchuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường, chúng ta đã có phần buông lỏngchỉ đạo, quản lý trên một số lĩnh vực văn hóa - xã hội, xem nhẹ việc giáo dụcnếp sống và lối sống, thiếu sự hướng dẫn kịp thời về phong tục, thiếu những quyđịnh cụ thể của Nhà nước đối với việc cưới, việc tang, lễ hội nên đã để phátsinh nhiều hiện tượng không lành mạnh trong xã hội. Nhiều gia đình, trong đó cócả những cán bộ có chức quyền, vì động cơ hiếu danh, vụ lợi, tổ chức đám cưới,đám tang linh đình, phô trương, có những trường hợp thực chất là "bán cỗthu tiền". Mê tín dị đoan cùng nhiều hủ tục, kể cả một số hủ tục mới hìnhthành do thói đua đòi, và do cách học theo nước ngoài thiếu sự phê phán, chọnlọc, đang có khuynh hướng phục hồi và phát triển khá phổ biến ở nhiều nơi...

Những hiện tượng trên trở thành nhữngvấn đề xã hội nhức nhối, làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống, lối sốngcần kiệm, giản dị của dân tộc, phá hoại thuần phong, mỹ tục, ảnh hưởng xấu tớiđời sống tinh thần vật chất của nhân dân, ngày càng bị những bộ phận tiên tiếntrong nhân dân lên án, không đồng tình.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trịquyết định mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh xây dựngnếp sống văn minh - gia đình văn hóa, trong đó có việc thiết lập nếp sống lànhmạnh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo những định hướng:

- Bảo tồn có chọn lọc, cải tiến,đổi mới những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; loại bỏ dần trong cuộc sốngnhững hình thức lỗi thời, lạc hậu; nghiên cứu xây dựng và hình thành dần nhữnghình thức vừa văn minh, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trongviệc cưới, việc tang, lễ hội.

- Lành mạnh, tiết kiệm, tránh xahoa lãng phí, phiền nhiễu.

- Chống khuynh hướng kinh doanh,vụ lợi.

- Xoá bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dịđoan.

Để thực hiện chủ trương trên, cầnlàm tốt một số công việc sau đây:

1. Cấp uỷ đảng và chính quyền cáccấp phải thực sự quan tâm, có kế hoạch cụ thể chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minhtrong việc cưới, việc tang, lễ hội, coi đó là một. trong những nhiệm vụ quantrọng của địa phương ngay trong dịp tết và Xuân Mậu Dần này.

2. Phát động phong trào quần chúngrộng rãi, nêu cao vai trò làm chủ, ý thức tự giác của nhân dân, xây dựng vàthực hiện các tiêu chuẩn về nếp sống văn minh - gia đình văn hóa.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cácđoàn thể chính trị, tổ chức xã hội đóng vai trò nòng cốt phối hợp kế hoạch tiếnhành cuộc vận động từ cơ sở xã, phường, lôi cuốn mọi người, mọi lực lượng tham gia,tạo ra dư luận xã hội mạnh mẽ phê phán những biểu hiện cổ hủ, xa hoa lãng phí,hiếu danh, vụ lợi trong cưới xin, ma chay, tế lễ không phù hợp với yêu cầu củacuộc sống văn minh.

3. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanhniên cộng sản Hồ Chí minh, nhân viên nhà nước và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũtrang nhân dân phải gương mẫu chấp hành những quy định của Nhà nước, quy ước củađịa phương, cơ quan, đơn vị về nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan,cổ hủ, xa hoa lãng phí, vụ lợi trong việc cưới, việc tang, lễ hội, coi đây làmột tiêu chuẩn để đánh gia cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Nghiêm khắc phê bìnhvà xử lý kỷ luật thích đáng đối với những đảng viên, đoàn viên, cán bộ và chiếnsĩ vi phạm nếp sống văn minh.

4. Ngành văn hóa - thông tin có tráchnhiệm xây dựng và hướng dẫn những nghi thức phù hợp trong việc cưới, việc tang,lễ hội; kiến nghị Nhà nước bổ sung luật lệ và quy định về lĩnh vực này theo cácđịnh hướng đã nêu ở trên; các địa phương dựa vào các quy định này mà cụ thể hóavà vận dụng thích hợp với điều kiện của từng vùng, miền và đồng bào các dân tộc.

5. Các cơ quan truyền thông đại chúng,văn hóa, nghệ thuật có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền về cuộc vận động này,nêu gương những điển hình tiên tiến, những mô hình làm tốt về nếp sống văn minh- gia đình văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục; hình thành những tập quán mớitiến bộ, khắc phục các tập quán lạc hậu.

6. Các cấp uỷ đảng, cơ quan chínhquyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và có kế hoạch cụ thể để bảo đảm thựchiện thắng lợi cuộc vận động.

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương,Ban Cán sự đảng các ngành, các cấp theo dõi, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổngkết, đúc rút kinh nghiệm và có báo cáo việc thi hành chỉ thị này.

TM. BỘ CHÍNH TRỊ

Phạm Thế Duyệt