ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT THÔNG CÁO SỐ 04/TC-UB NGÀY 09-5-1977 CỦA ỦY BAN NHÂNDÂN THÀNH PHỐ

Thời gian qua, nhiều quy địnhcủa Chánh phủ, của Ủy ban Nhân dân Thành phố trong các lãnh vực quản lý Nhànước (trật tự an ninh, kinh tế tài chánh, đời sống v.v...) không được chấp hànhnghiêm chỉnh. Nhiều trường hợp đã xâm phạm đến lợi ích và tài sản của nhân dân.Một số trường hợp đã vi phạm nghiêm trọng đến quyền làm chủ tập thể của quầnchúng.

Một trong những nguyên nhân củatình hình trên là việc giới thiệu phổ biến, tuyên truyền luật pháp chưa sâurộng trong quần chúng, chưa thông suốt trong cán bộ nhân viên ; việc kiểm trachấp hành luật pháp chưa có nề nếp.

Nhằm phát huy quyền làm chủ tậpthể của nhân dân lao động, đảm bảo cho luật pháp của Nhà nước cũng như mọi phápquy chánh quyền địa phương được chấp hành nghiêm chỉnh và tự giác, ngăn chặnmọi hành động sai trái tùy tiện của các cơ quan Nhà nước và cán bộ nhân viên,Ủy ban Nhân dân Thành phố trong thông cáo số 04/TC-UB ngày 09-5-1977 đã nhắclại những quy định liên quan đến vấn đề tự do thân thể và bảo vệ tài sản củanhân dân. Để việc thực hiện thông cáo 04/TC-UB đạt kết quả tốt, Ủy ban nhânThành phố xin nhắc :

- Các cơ quan đơn vị, Ủy banNhân dân các cấp có kế hoạch tổ chức phổ biến rộng rãi thông cáo số 04/TC-UB ngày 09-5-1977 trong cán bộ nhân viên và trong nhân dân. Đối với các cơ quanđơn vị liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ tự do thân thể và tài sản của nhândân như : Công an, quân đội, Thuế vụ, Nhà đất v.v... cần có liên hệ kiểm điểmcó nội quy cụ thể nhằm chấm dứt tình trạng tùy tiện trong việc khám xét, bắtbớ, kiểm kê, v.v..., thường xuyên kiểm tra và xử lý thích đáng những hành độngsai trái của cán bộ nhân viên.

- Các cơ quan thông tin báo chícần thường xuyên có kế hoạch đưa tin, phổ biến tuyên truyền về pháp luật, hướngdẫn nhân dân thi hành đúng pháp luật và nêu cao vai trò làm chủ tập thể, kiểmtra việc thi hành pháp luật.

- Ban Pháp chế Thành phố biênsoạn và ấn hành các tài liệu cần thiết giới thiệu giải thích các vấn đề về phápluật, pháp quy, thường xuyên theo dõi và báo cáo tình hình cho Ủy ban Nhân dânThành phố.

Nơi nhận:
- Phủ Thủ tướng;
- TVTU;
- Các Ban ngành;
- UBND các quận huyện;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu