ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 1981

CHỈ THỊ

VỀVIỆC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH

Phát triển sản xuất xã hội theoquy hoạch và kế hoạch là một trong những thuộc tính cơ bản của nền kinh tế xãhội chủ nghĩa. Trong mối quan hệ với toàn bộ công tác kế hoạch hoá nền kinh tếquốc dân, hệ thống các công tác điều tra cơ bản – phân vùng – quy hoạch và phânbố lực lượng sản xuất chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, bởi vì chính chúngtạo ra căn cứ khoa học cho việc xác lập các kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàngnăm.

Những năm qua trong sự chỉ đạovà quản lý kinh tế của ta chưa nắm vững công cụ chủ yếu là kế hoạch hoá, chưabao giờ đi sâu nghiên cứu căn cứ khoa học của kế hoạch.

Do thiếu quy hoạch nên trong khilao theo giải quyết những vụ việc cụ thể trước mắt trong sản xuất, chúng taluôn luôn gặp phải những vấn đề chung chưa được giải quyết: vị trí kinh tếchiến lược của thành phố trong sơ đồ chung của cả nước; cơ cấu kinh tế và quanhệ tỷ lệ hợp lý của từng ngành và khu vực kinh tế; phương sách cơ bản và lâudài để giải quyết vấn đề nguyên liệu vật tư cho sản xuất, lương thực thực phẩmvà hàng tiêu dùng cho đời sống nhân dân thành phố.v.v…

Cũng do thiếu quy hoạch nêntrong việc nghiên cứu vạch ra các kế hoạch dài hạn 5 năm và kế hoạch hàng nămchúng ta vấp phải rất nhiều khó khăn lúng túng và trên thực tế các kế hoạch đóđã không đảm bảo đầy đủ tính chất khách quan khoa học.

Tại thành phố ta vấn đề này cólúc đã được đặt ra, song trên thực tế vẫn còn bị coi nhẹ và hầu như đã bị gáclại trong nhiều năm qua. Thi hành Chỉ thị 142/TTg của Thủ tướng Chánh phủ(14-3-1978), Chỉ thị 26/CT-UB (24-5-1978) của Uỷ ban Nhân dân thành phố và gầnđây trong việc xây dựng các phương án kinh tế kỹ thuật triển khai thực hiệnNghị quyết 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (20-9-1979), một số ngành đãbước đầu đi sâu nghiên cứu, nhưng phần lớn các công trình đều bị bỏ lững. Tìnhhình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chúng tachưa thực sự quan tâm chỉ đạo tốt lĩnh vực công tác nghiên cứu khoa học này,chưa chú ý đúng vấn đề có những biện pháp tổ chức, cán bộ và phương tiện vậtchất kỹ thuật nhằm tập trung giải quyết nhiệm vụ công tác này một cách có hiệuquả. Nhiều vấn đề thuộc về quan điểm, nội dung, phương pháp và kỹ thuật nghiệpvụ cũng chưa được giải quyết thống nhất và thông suốt. Do vậy, mà hơn 5 năm quatừ sau giải phóng chúng ta vẫn chưa xây dựng được quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế - văn hoá - xã hội toàn thành phố mà trong đó quy hoạch sản xuất côngnghiệp là bộ phận chính yếu nhất.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thànhphố khoá II nhất trí đánh giá đây là một thiếu sót lớn và cũng đã đề ra Nghịquyết cho những năm tới là phải chỉ đạo thực hiện kỳ được nhiệm vụ.

Quy hoạch công nghiệp và tiểuthủ công nghiệp là khâu tiền kế hoạch là khâu nghiên cứu bố trí theo ngành vàtheo lãnh thổ chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố.Nghiên cứu xây dựng quy hoạch là quá trình liên tục, nhằm nắm chắc và ngày càngsử dụng một cách đầy đủ, hợp lý hơn mọi tiềm năng, xác định một các đúng đắnnhững nhiệm vụ, mục tiêu và xu hướng phát triển sản xuất, từng bước hoàn thiệnmọi cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất xã hội (theo ngành và theo lãnh thổ).Đây là lĩnh vực nghiên cứu khoa học mang tính chất tổng hợp cao, đồng thời cũnghết sức phức tạp. Khó khăn và còn rất mới mẻ đối với chúng ta. Điều đó đòi hỏiphải tập trung chỉ đạo công tác này một cách kiên trì, làm từng bước theo mộttrình tự thống nhất và phải có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp đặc biệtlà phối hợp và quy định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan thành phố với các cơquan của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Thành phố ta đang đứng trướcnhững triển vọng rất to lớn của sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế củađất nước. Vị trí của thành phố Hồ Chí Minh đã được Trung ương Đảng xác định là“một trung tâm công nghiệp, một trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật, một trungtâm giao dịch quốc tế, một đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Với vịtrí đó, thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm lớn trong sự nghiệp công nghiệphoá nước nhà, xây dựng cơ cấu kinh tế công nông nghiệp tạo nên địa bàn vữngmạnh về kinh tế và chính trị, xã hội, về an ninh và quốc phòng, làm hậu phươnglớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc…(Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐảngCộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II).

Tiến hành quy hoạch công nghiệpvà tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố, đưa sản xuất đi dần vào thếphát triển ổn định từng bước tạo ra cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước xây dựngvà củng cố những mối quan hệ kinh tế kỹ thuật và các hình thức tổ chức theongành và theo lãnh thổ của sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiệnđời sống nhân dân,.đã trở thành một trong những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách củachúng ta.

Từ những xuất phát điểm trênđây, Uỷ ban Nhân dân thành phố chỉ thị:

1) Các đồng chí Thủ trưởng cácsở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện, trên cơ sở quán triệtý nghĩa mục đích và yêu cầu của công tác quy hoạch công nghiệp và tiểu thủ côngnghiệp, cần khẩn trương bàn bạc xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung tổchức và chỉ đạo triển khai thực hiện cho kỳ được nhiệm vụ công tác này.

2) Các sở, ban, ngành, quận,huyện cần củng cố hoặc thành lập gấp các tổ chức chuyên trách làm quy hoạch củamình; tiến hành điều chỉnh, tăng cường về mặt nhân sự cho các tổ chức nói trên.Mỗi sở, ban, ngành cử một đồng chí trong Ban Giám đốc, mỗi quận, huyện cử đồngchí Phó Chủ tịch phụ trách, kế hoạch, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo triểnkhai công tác này.

3) Các sở, ban, ngành và quận,huyện cần tiến hành ngay việc tập họp, đồng bộ hoá, xử lý tổng hợp và cho điềutra bổ sung (nếu cần) các tài liệu, số liệu cơ bản. Việc điều tra nắm lại cụthể và chắc chắn về nhu cầu thị trường năng lực sản xuất và mọi dạng tiềm năngkhác là công việc ban đầu quan trọng và cần thiết nhất của quá trình xây dựngquy hoạch công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trong khi phân tích đánh giátình hình cơ bản phải hết sức chú trọng phối hợp sử dụng các nguồn tài liệu, sốliệu đã có của các tổ chức kế hoạch, thống kê v.v…và tranh thủ triệt để sựhướng dẫn về nội dung, nghiệp vụ của Ban Phân vùng Kinh tế thành phố.

4) Trên cơ sở phân tích đánh giámột cách toàn diện sâu sắc tình hình về năng lực sản xuất, nhu cầu thị trườngcác mối quan hệ kinh tế kỹ thuật, các nhiệm vụ chánh trị - kinh tế - xã hội…cácngành và quận, huyện cần nghiên cứu đề ra phương án quy hoạch phát triển vàphân bố sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thuộc phạm vi quản lý củangành và quận, huyện mình. Các phương án quy hoạch phải chỉ rỏ được phươnghướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và phân bố sản xuất cho từng thời kỳ1981-1985-1986-1990-1991-1995, có cân đối các mặt và các yếu tố của quá trìnhtái sản xuất, có chỉ rõ các biện pháp cụ thể giải quyết các vấn đề: nguyênliệu, vốn, đào tạo, xây dựng hệ thống cấu trúc hạ tầng, nghiên cứu khoa học kỹthuật, cải tiến quản lý, chánh sách, chế độ v.v…nhằm thực hiện những nhiệm vụđược đặt ra.

Các sở, ban, ngành, quận, huyệnphải chủ động tranh thủ sự chỉ đạo hướng dẫn giúp đỡ các đại diện Bộ và Tổngcục tại thành phố, đồng thời tìm hiểu tập hợp tài liệu tình hình và phối hợpquy hoạch với các ngành và cơ sở do Trung ương quản lý có mặt trên địa bànthành phố nhằm bảo đảm cho các phương án quy hoạch thể hiện được tính thốngnhất giữa kinh tế Trung ương với Kinh tế địa phương giữa ngành và lãnh thổ,giữa việc sử dụng đầy đủ tác dụng tích cực của 5 thành phần kinh tế với việctừng bước tập trung xây dựng ngành kinh tế - kỹ thuật xuyên suốt…

5) Nghị định 35/CP của Hội đồngChánh phủ có nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, Tổng cục đối với công tác quy hoạchngành và quy hoạch tổng thể của địa phương; mặt khác để thực hiện chức năngquản lý theo lãnh thổ của Chánh quyền địa phương theo quy định của Nhà nước, đềnghị các Bộ và Tổng cục:

- Gởi cho thành phố (trước tháng9/1981) phương án quy hoạch của ngành mình trên địa bàn thành phố, chú trọngnêu rõ nội dung và cơ cấu của hệ thống tổ chức và các cơ sở sản xuất của ngànhtrên địa bàn thành phố.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọiđiều kiện thuận lợi cho các sở, ngành theo hệ thống dọc của mình làm quy hoạchngành ở địa phương.

Tham gia ý kiến với các Bộ, Tổngcục khác và Uỷ ban Nhân dân thành phố trong toàn bộ công tác quy hoạch côngnghiệp và thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố.

6) Các sở, ban, ngành, quận,huyện cần hoàn thành việc xây dựng các phương án quy hoạch (xem phụ lục phâncông kèm theo chỉ thị này), gởi báo cáo cho bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo(Ban Phân vùng kinh tế thành phố) trước cuối tháng 12 năm 1981.

7) Thành lập tiểu ban chỉ đạolàm quy hoạch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố. Ban Tổchức chánh quyền và Ban Phân vùng kinh tế cần trao đổi bàn bạc với nhau để sớmra quyết định về thành phần và nhân sự, sớm ổn định hoạt động của Tiểu ban chỉđạo và nhân sự này. Thay mặt Uỷ ban Nhân dân thành phố, Tiểu ban chỉ đạo sẽ chủtrì giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc tập hợp lực lượng, tài liệu vàtổ chức nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển và phân bố sản xuất côngnghiệp tiểu thủ công nghiệp, đồng thời là đại diện của thành phố để phối hợpmọi hoạt động quy hoạch với các ngành Trung ương có liên quan.

8) Ban Phân vùng kinh tế thànhphố là bộ phận thường trực chuyên trách giúp Uỷ ban Nhân dân chỉ đạo, hướngdẫn, tổ chức thực hiện và điều hoà phối hợp các hoạt động nhằm xây dựng quyhoạch phát triển và phân bố sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trênđịa bàn thành phố. Uỷ ban Nhân dân giao trách nhiệm cho Ban Phân vùng kinh tếphối hợp với Uỷ ban Kế hoạch, Chi cục Thống kê, Ban Kiến thiết cơ bản thành phố(Viện quy hoạch) và các cơ quan có liên quan khác của thành phố và Trung ươngxây dựng toàn bộ hệ thống quan điểm phương pháp và chỉ tiêu biểu bảng hướng dẫnlập quy hoạch công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, phổ biến sớm các ngành,quận, huyện và các cơ quan trung ương có liên quan tại thành phố. Việc này cầnhoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 05/1981 Ban Phân vùng kinh tế chịu tráchnhiệm nghiên cứu đề xuất cách giải quyết các vấn đề cụ thể nảy sinh ra trongquá trình chỉ đạo xây dựng các phương án quy hoạch, đảm bảo cho các hoạt độngquy hoạch được tiến hành một cách ăn khớp, nhịp nhàng theo một trình tự, tiếnđộ thống nhất do Tiểu Ban chỉ đạo quy định. Sau khi nhận được đầy đủ các phươngán quy hoạch do các sở, ban, ngành, quận, huyện và các cơ quan Trung ương xâydựng Ban Phân vùng kinh tế chịu trách nhiệm nghiên cứu xử lý tổng hợp thànhphương án quy hoạch phát triển và phân bố sản xuất công nghiệp và tiểu thủ côngnghiệp trên địa bàn thành phố, trình Thường vụ Thành uỷ và Thường trực Uỷ banNhân dân thành phố thông qua và báo cáo lên Chánh phủ phê duyệt.

9) Uỷ ban Nhân dân thành phố quyđịnh tiến độ chung cho việc xây dựng các phương án quy hoạch như sau:

- Từ nay đền đầu tháng 6 năm1981 hoàn thành xong mọi công tác chuẩn bị triển khai việc chỉ đạo thực hiệnchỉ thị này.

- Đến cuối tháng 12/1981 các sở,ngành, quận, huyện và các cơ quan Trung ương có liên quan cần hoàn thành xongviệc xây dựng các đề án quy hoạch được phân công.

- Đến cuối tháng 4/1982 phảitổng hợp xây dựng xong các phương án quy hoạch phát triển và phân bố sản xuấtcông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp toàn thành phố.

10) Việc nghiên cứu xây dựng quyhoạch phát triển và phân bố sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là mộtcông tác có nhiều khó khăn phức tạp. Chúng ta tiến hành công tác quy hoạchtrong khi các ngành, quận, huyện và cơ sở đang phải bận rộn đối phó với rấtnhiều công việc cấp bách trước mắt, số cán bộ có trình độ nghiệp vụ và có kinhnghiệm trong công tác này lại rất thiếu, các mặt tiềm năng cũng như tình hìnhthị trường trong nước và thế giới chưa nắm được chắc nhiều vấn đề lệ thuộc vàoTrung ương chưa được giải quyết rõ ràng, sự hướng dẫn về nội dung, nghiệp vụ vàsự phối hợp của các ngành Trung ương trên lãnh vực này cũng còn hạn chế. Đó lànhững khó khăn cơ bản đòi hỏi chúng ta phải tích cực khắc phục. Để thực hiện cókết quả nhiệm vụ công tác này, Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, cáccấp nắm vững phương châm chỉ đạo :Tích cực chỉ đạo, chủ động, kiên trì, kết hợpchặt chẽ các hoạt động quy hoạch với những công tác trước mắt như xây dựng cácphương án kinh tế kỹ thuật, nghiên cứu giải quyết nguồn nguyên liệu cho cơ sởsản xuất, cải tiến tổ chức sản xuất, giải quyết vấn đề phân công, phân cấp quảnlý v.v..Một mặt phải làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc để đạt được nhữngyêu cầu chất lượng cao nhất của các đề án quy hoạch, mặt khác cũng nên tránh xuhướng cầu toàn, chờ đợi lẫn nhau (nhất là chờ đợi quy hoạch của các ngành Trungương). Các sở, ban, ngành thành phố một mặt phải tranh thủ triệt để sự chỉ đạotheo ngành dọc của các Bộ, Tổng cục (Theo tinh thần Nghị định 35/CP ), mặt kháccó trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ về nội dung và nghiệp vụ đối với các quận,huyện trong quá trình làm quy hoạch.

Uỷ ban Nhân dân thành phố yêucầu các sở, ban, ngành, quận, huyện và mọi tổ chức có liên quan chấp hànhnghiêm chỉnh và tích cực tổ chức triển khai, thực hiện chỉ thị này.

T/M UỶ BAN NHÂNDÂN
THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn