ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian qua, việc thực hiện công tác an toànlao động, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bànthành phố đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị, doanhnghiệp đã quan tâm cải thiện điều kiện lao động, chủ động phòngngừa, ngăn chặn tai nạn lao động, đảm bảo an toàn tính mạng của ngườilao động, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp góp phần đảm bảo ansinh xã hội và sự phát triển chung của thành phố. Tuy nhiên, tình hìnhtai nạn lao động trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, cóchiều hướng gia tăng và đặc biệt có những vụ tai nạn lao động làmchết nhiều người. Một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra chậmđược khai báo gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình điềutra và giải quyết đảm bảo các quyền lợi cho người bị nạn và thân nhânhọ.

Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại trongcông tác an toàn lao động, vệ sinh lao động là do nhận thức của ngườisử dụng lao động, người lao động chưa đầy đủ; ý thức chấp hành phápluật, chấp hành các quy định về kỷ luật lao động, quy trình, quychuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa cao; công tác kiểmtra, giám sát về an toàn chưa hiệu quả nhất là trong việc phát hiện,xử lý các vi phạm trong quản lý kỹ thuật, vi phạm nội quy, quy trìnhan toàn. Công tác đào tạo, huấn luyện tay nghề, kiểm tra sát hạch quytrình, quy chuẩn, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, kiểm địnhthiết bị máy có yêu cầu nghiêm ngặt chưa được coi trọng đúng mức, chưađảm bảo chất lượng, còn có tình trạng đối phó, hình thức, đặc biệtlà đối với lao động phổ thông, hợp đồng thời vụ tại các đơn vị,doanh nghiệp.

Để phòng ngừa và giảm thiểu số vụ tai nạnlao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người laođộng, góp phần ổn định phát triển sản xuất, Ủy ban nhân dân thành phốyêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện,các đơn vị liên quan phối hợp với công đoàn cơ sở và các doanh nghiệptrên địa bàn thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyệntriển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 7217/KH-UBND ngày 24/9/2014của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Chương trìnhhành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TWcủa Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh laođộng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốctế.

2. Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phốnghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về Lao động, trong đó cần tậptrung thực hiện tốt những quy định sau:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và phân địnhtrách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động, bố trí cán bộ cónăng lực, trình độ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, triển khaithực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội- Bộ Y tế vềhướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trongcác cơ sở lao động.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ mộtcách toàn diện tình trạng an toàn của dây chuyền công nghệ máy,thiết bị đang vận hành và có biện pháp khắc phục kịp thời để đảmbảo an toàn; kiên quyết dừng hoạt động đối với dây chuyền công nghệ,máy, thiết bị không đủ điều kiện an toàn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thựchiện các quy trình, quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, ràsoát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, các biện pháp an toànphù hợp với công nghệ, máy, thiết bị của doanh nghiệp, cơ sở sảnxuất kinh doanh.

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhânđảm bảo chất lượng, phù hợp với công việc của người lao động, đồngthời yêu cầu người lao động phải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhântrong khi làm việc. Nơi làm việc của người lao động phải đảm bảo antoàn, định kỳ phải đo kiểm môi trường lao động, khám sức khỏe chongười lao động theo quy định.

- Máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về antoàn lao động phải được kiểm định kỹ thuật an toàn và khai báo với cơquan chức năng trước khi đưa vào sử dụng và phải có đầy đủ các quytrình vận hành, xử lý sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện antoàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ và người lao động, kể cảnhững người học nghề, tập nghề, thử việc.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, báocáo đột xuất về công tác an toàn vệ sinh lao động; tình hình tai nạn lao độngvà sự cố nghiêm trọng tại các đơn vị để gửi cơ quan có thẩm quyền.

3. Các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế,Công thương, Thông tin và Truyền thông; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy phốihợp với Liên đoàn Lao động thành phố:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quy địnhcủa pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, trangbị kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng laođộng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấphành các quy định của pháp luật về Lao động, đặc biệt chú trọng đến công tác antoàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; kịp thời phát hiện, chấnchỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cácquận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị doanh nghiệp có trách nhiệm tổchức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội theodõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hìnhthực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam