THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 27-TTg

Hà Nội, ngày 16 thang 01 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRONG NĂM 1980 CHO CÔNG NHÂN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NHÀ NƯỚC
(theo quyết định số 274-CP ngày 25/7/1979 của Hội đồng Chính phủ)

Năm 1979, thi hành chế độ nâng bậc lương cho công nhân, cán bộ, nhân viên theo quyết định số 274-CP ngày 25/7/1979 của Hội đồng Chính phủ, nhiều ngành, địa phương và đơn vị cơ sở đã chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của Hội đồng Chính phủ và thông tư hướng dẫn lại của Bộ lao động nên đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, có nhiều ngành và cơ sở đã không chú ý đến việc tổ chức kiểm tra tay nghề để nâng bậc cho công nhân mà chỉ chú trọng nâng bậc cho cán bộ, nhân viên. Trong việc nâng bậc cho cán bộ, nhân viên có nhiều nơi đã nhận thức và thi hành không đúng các điều kiện và tiêu chuẩn nâng bậc nên đã giải quyết nâng bậc trước thời hạn từ 01 đến 02 năm một cách tràn lan; không những gây thắc mắc trong công nhân, viên chức mà còn làm tăng quá mức quỹ lương.

Do tình hình trên, các Bộ, các ngành và các địa phương phải rút kinh nghiệm, chấp hành chế độ nâng bậc lương cho công nhân, viên chức trong năm 1980 được đúng đắn, bảo đảm cân đối chung và đoàn kết cán bộ, công nhân, viên chức giữa các ngành, các địa phương.

Năm 1980, để thực hiện tốt chế độ nâng bậc lương cho công nhân, cán bộ, nhân viên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp chú ý mấy vấn đề dưới đây;

1. Tiếp tục xét nâng bậc lương cho công nhân, cán bộ, nhân viên ngay từ đầu năm 1980 và trong cả năm 1980 theo quyết định số 274-CP ngày 25/7/1979 của Hội đồng Chính phủ. Người nào đủ điều kiện về thời gian 5 năm và đạt các tiêu chuẩn nâng bậc, thì ra quyết định nâng bậc cho người ấy, không làm dồn một lần vào một thời điểm. Riêng việc xét nâng bậc sớm từ 1 đến 2 năm chỉ được thực hiện đối với những người đã thật sự hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhưng không nên vượt quá 5% số người trong biên chế cơ quan.

2. Nhất thiết không được nâng hai bậc lương trở lên trong một lần nâng bậc.

3. Việc nâng bậc lương đối với cán bộ, nhân viên là quân nhân chuyển ngành, nếu đạt các tiêu chuẩn nâng bậc thì thời hạn xét nâng bậc được tính từ ngày hết thời gian hưởng lương chuyển ngành theo quy định của Chính phủ.

4. Trong thời hạn 5 năm, những người đã bị thi hành kỷ luật, nếu đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định xoá kỷ luật thì đương sự vẫn được xét nâng bậc (nếu đủ điều kiện về thời gian và đạt các tiêu chuẩn nâng bậc). Nếu trong thời hạn 5 năm, những người đã bị thi hành kỷ luật vì vi phạm các chế độ đã quy định trong Nghị định số 195-CP ngày 31/12/1964 và số 217-CP ngày 08/06/1979 của Hội đồng Chính phủ mà chưa được xét xóa kỷ luật, hoặc bị truy tố trước pháp luật, thì chưa được xét nâng bậc trong năm 1980.

5. Bộ Lao động cần kịp thời hướng dẫn và kiểm tra các cấp, các ngành trong cả quá trình tiến hành công tác nâng bậc lương năm 1980.

Trường hợp phát hiện nơi nào làm trái quyết định số 274-CP ngày 25/7/1979 của Hội đồng Chính phủ thì đồng chí Bộ trưởng Bộ lao động cùng các đồng chí Bộ trưởng Bộ tài chính và Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước có biện pháp uốn nắn ngay hoặc không trả lương cho những trường hợp làm sai.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị