THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 272-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1995

CHỈ THỊ

VỀ KHẨN TRƯƠNG HOÀN THÀNH VIỆC TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI CÁC LIÊN HIỆP XÍ NGHIỆP, TỔNG CÔNG TY

Ngày 07 tháng 03 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 90/TTg và 91/TTg về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước và thí điểm thành lập một số Tổng công ty theo mô hình tập đoàn kinh doanh. Nhưng việc triển khai thực hiện trong hơn một năm vừa qua còn quá chậm, không bảo đảm tiến độ thời gian quy định. Để khẩn trương hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại các liên hiệp xí nghiệp, Tổng công ty (sau đây gọi tắt là Tổng công ty), Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành và Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành những việc sau đây:

I. VỀ SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC TỔNG CÔNG TY HIỆN CÓ:

1. Các Bộ, ngành và Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng phương án tổng thể về tổ chức, sắp xếp lại các Tổng công ty thuộc phạm vi mình đang quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 1995 để phê duyệt. Phương án này phải đồng thời gửi đến Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Ban chỉ đạo Trung ương Đổi mới doanh nghiệp, mỗi nơi một bản để rà soát lại trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt.

Phương án tổng thể phải cân nhắc kỹ đối với các Tổng công ty cần thành lập lại và trình bày các biện pháp giải quyết dứt điểm tất cả các Tổng công ty không đủ điều kiện thành lập lại.

a) Đối với các Tổng công ty cần thành lập lại: Phải có đề án cho từng Tổng công ty, nêu rõ sự cần thiết khách quan phải thành lập lại, đáp ứng các điều kiện về vốn không dưới 100 tỷ đồng, số lượng đơn vị thành viên không dưới 5, sự nhất trí tham gia Tổng công ty của các đơn vị thành viên.

b) Đối với các Tổng công ty không đủ điều kiện thành lập lại: Nêu rõ cách xử lý đã, đang và sẽ tiến hành đối với từng Tổng công ty.

2. Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ sau đây:

a) Hoàn thành việc thành lập các Tổng công ty trước ngày 31 tháng 8 năm 1995.

Nhằm bảo đảm thực hiện tiến độ này, Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Thủ trưởng cơ quan đề nghị thành lập lại các Tổng công ty ký quyết định thành lập lại Tổng công ty, chọn và quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có Chủ tịch, Tổng giám đốc) và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

b) Xử lý xong các Tổng công ty không đủ điều kiện thành lập lại trước ngày 31 tháng 9 năm 1995.

II. VỀ THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP CÁC TỔNG CÔNG TY THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH DOANH:

1. Để các Tổng công ty thí điểm theo mô hình tập đoàn kinh doanh được thành lập trong đợt này đi vào hoạt động chậm nhất vào đầu tháng 7 năm 1995 (gồm các Tổng công ty: Điện lực, Than, Thép, Dầu khí, Xi măng, Hàng hải, Hàng không dân dụng, Bưu chính viễn thông, Cao su, Cà phê, Lương thực, Dệt - May, Giấy, Thuốc lá), các Bộ và ngành liên quan cần tiến hành các việc sau:

a) Bộ trưởng các Bộ đang quản lý những Tổng công ty nói trên đây cần khẩn trương trình, để Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Tổng công ty, bổ nhiệm Hội đồng quản trị (trong đó có chủ tịch và Tổng giám đốc) Tổng công ty trước ngày 20 tháng 5 năm 1995.

b) Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước căn cứ vào nội dung Luật Doanh nghiệp Nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 để khẩn trương xây dựng dự thảo Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc ban hành trước ngày 30 tháng 5 năm 1995.

c) Hội đồng quản trị các Tổng công ty căn cứ vào bản Điều lệ mẫu để xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mình và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc ban hành trước ngày 30 tháng 6 năm 1995.

2. Bộ trưởng các ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng cân nhắc, chọn lựa trong diện các Tổng công ty có điều kiện thành lập lại để đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc thành lập thêm trong đợt tới một số ít Tổng công ty theo mô hình tập đoàn kinh doanh. Có thể nêu đề nghị này trong phương án tổng thể về tổ chức, sắp xếp lại các Tổng công ty đã nói ở điểm 1, mục I của Chỉ thị này.

Trên đây là những công việc cấp bách cần tiến hành để bảo đảm hoàn thành sớm việc tổ chức, sắp xếp lại các Tổng công ty Nhà nước, tạo điều kiện cho các Tổng công ty nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động có hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh thì phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến giải quyết.

Trần Đức Lương

(Đã ký)