UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về VLNCN trênđịa bàn tỉnh Quảng Nam đã bước đầu đi vào nề nếp, đảm bảo được an ninh trật tựxã hội, an toàn lao động và môi trường sinh thái đối với các hoạt động có sửdụng VLNCN. Tuy nhiên, một số địa phương, đơn vị sử dụng VLNCN có lúc còn buônglỏng công tác quản lý, giám sát tại đơn vị mình, còn để xảy ra tình trạng thấtthoát, sử dụng lãng phí, buôn bán VLNCN và thuốc bom, mìn ra thị trường tự do,tiếp tay cho những người khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy, hải sản tráiphép, gây mất an ninh trật tự xã hội và an ninh quốc gia.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh cóchiều hướng gia tăng về số lượng đơn vị và khối lượng sử dụng, đặc biệt tronglĩnh vực thi công thuỷ điện, thi công đường giao thông ở miền núi, các mỏkhoáng sản rắn…, dự báo nhu cầu sử dụng VLNCN hàng năm lớn gấp 3- 4 lần so vớinhững năm trước. Do địa bàn hoạt động chủ yếu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa cóđịa hình phức tạp, nên công tác quản lý, giám sát quá trình lưu thông, sử dụngVLNCN của các Sở, ngành chức năng liên quan gặp nhiều khó khăn.

Để chấm dứt tình trạng buôn bán, sử dụng VLNCN tráiphép và tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về VLNCN trên địa bàntỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

1. Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngànhliên quan và UBND các huyện, thi xã, thành phố tăng cường công tác kiểm trađịnh kỳ và đột xuất tình hình quản lý, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh của cácđơn vị được cấp có thẩm quyền cho phép, đặc biệt ngoài công trường, bãi nổ.Thẩm tra chặt chẽ hồ sơ xin sử dụng VLNCN, chú trọng về định mức, số lượng, địađiểm, thời gian sử dụng và điều kiện cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn nghiệpvụ của đơn vị khi sử dụng VLNCN theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêmkhắc vi phạm các quy định về công tác quản lý, sử dụng VLNCN do cá nhân, đơn vịgây ra theo Nghị định số 64/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ quy địnhvề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý VLNCN.

2. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quânsự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Sở, ngành chức năng và địa phương liênquan tổ chức lực lượng kiểm tra, bắt giữ và xử lý nghiêm các đầu nậu, chủ buônbán vật nổ trái phép; các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng VLNCN, các vậtnổ, thuốc bom, mìn trái phép trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào các tụ điểm khaithác khoáng sản trái phép ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và đánh bắt thuỷ hảisản có sử dụng chất nổ. Tăng cường công tác kiểm tra các kho chứa VLNCN, phươngtiện và trang thiết bị phòng, chống cháy nổ, các điều kiện đảm bảo an ninh trậttự xã hội, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợpvới các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra vềan toàn lao động, vệ sinh lao động và đăng ký máy móc, thiết bị có yêu cầunghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Xử lý nghiêm các trường hợpvi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp vớicác ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương tăng cường công tác quảnlý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Có biện pháp ngăn chặn vàxử lý nghiêm các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép có liên quan đến sửdụng VLNCN đang diễn ra trên địa bàn tỉnh.

5. UBND các huyện, thi xã, thành phố chỉ đạo các ngànhchức năng liên quan ở địa phương kiểm soát chặt chẽ quá trình lưu thông, sửdụng VLNCN trên địa bàn quản lý. Xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cácngành chức năng của tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng VLNCN, thuốc bom,mìn trái phép để khai thác khoáng sản, đánh bắt thủy hải sản theo quy định củapháp luật.

6. Đơn vị kinh doanh cung ứng VLNCN, tổ chức, cá nhântham gia các hoạt động vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnhQuảng Nam phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước về VLNCN. Nghiêmcấm việc mua, bán VLNCN trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đơn vị kinh doanh cung ứng và đơn vị sử dụng VLNCN chỉđược phép thực hiện hợp đồng mua bán, vận chuyển theo đúng số lượng, thời gianquy định trong giấy phép sử dụng VLNCN của cấp có thẩm quyền cho phép và đăngký đầy đủ tại các cơ quan chức năng của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành liên quan, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị cung ứng và sửdụng VLNCN trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thịnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh