ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰCHIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪSỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHPHÚ YÊN

Trong những năm qua, việc công chứng, chứng thực bảnsao, chữ ký theo quy định tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực đã đạt được một số kết quả đángkể, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, từng bước thựchiện cải cách hành chính của nhà nước. Tuy nhiên sau gần 7 năm triển khai thựchiện, Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ đã bộc lộ những hạn chế nhấtđịnh, đó là sự quá tải về chứng thực bản sao, chữ ký tại Phòng Công chứng và Uỷban nhân dân cấp huyện; chưa phân định rõ về công chứng và chứng thực; Chưamạnh dạn phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn để thực hiệnviệc chứng thực..., đã ảnh hưởng đến tiến trình cải cách thủ tục hành chính tạicác cơ quan nhà nước, người dân đi lại, chờ đợi để được chứng thực gặp nhiềukhó khăn. Ngày 18/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP vềcấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đểthay thế một phần nội dung của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 củaChính phủ về công chứng, chứng thực.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từbản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệmcấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký tiếnhành tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 củaChính phủ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2007 để phù hợp vớithời điểm có hiệu lực của Luật Công chứng.

2. UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, các cơ quan, tổ chức và Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên phạm vi địa phương mình tổ chứctriển khai thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bảnchính, chứng thực chữ ký theo đúng nội dung được quy định tại Nghị định số79/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Lựa chọn, bố trí cán bộ giúp việc cho Trưởng, Phóphòng Tư pháp và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trongcông tác chứng thực; Bảo đảm thường xuyên có người trực để tiếp nhận và giảiquyết kịp thời các yêu cầu của công dân trong các giờ hành chính theo quy địnhđể cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Bố trí phương tiện vật chất, điều kiện làm việc đểphục vụ cho công tác chứng thực như: sổ sách, tủ đựng hồ sơ, tài liệu, nơi làmviệc thuận lợi cho công dân khi đến chứng thực và chờ chứng thực; nơi nào cóđiều kiện thì trang bị máy vi tính, máy photocoppy...

- Quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị định số79/2007/NĐ-CP của Chính phủ cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan nhà nước trựcthuộc UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xãhội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang tại địa phương mình và Chủ tịch,Phó Chủ tịch, cán bộ tư pháp, cán bộ văn phòng của các xã, phường, thị trấntrên địa bàn huyện, thành phố chậm nhất đến ngày 15/8/2007.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về nội dungcủa Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thông qua các phương tiện thông tin địa chúngnhư: Đài truyền thanh, đài phát hình và các hình thức tuyên truyền khác đểngười dân biết và thực hiện quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bảnsao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bảnchính, chứng thực chữ ký trên địa phương mình.

3. Các cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản saotừ sổ gốc:

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnhPhú Yên đang quản lý sổ gốc, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cấp bản saotừ sổ gốc theo đúng tinh thần Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Bố trí phương tiện vật chất, điều kiện làm việc để phụcvụ cho công tác cấp bản sao từ sổ gốc như: sổ sách, tủ đựng hồ sơ, tài liệu,nơi làm việc đảm bảo thuận lợi cho công dân khi đến yêu cầu cấp bản sao từ sổgốc.

4. Giao Sở Tư pháp:

- Có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ chocác cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thựcbản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc triểnkhai và thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh và UBNDcác huyện, thành phố trong việc tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn chuyênmôn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản saotừ bản chính, chứng thực chữ ký theo nội dung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP củaChính phủ.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chứctuyên truyền rộng rãi Nghị định số 79/2007/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

5. Trong khi chưa có quy định mới về lệ phí chứngthực, các cơ quan tạm thời áp dụng theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLB /BTC-BTPngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp vàquản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

6. Chế độ báo cáo:

- Các cơ quan cấp tỉnh cấp bản sao từ sổ gốc, UBND cáchuyện, thành phố tổng hợp tình hình và thống kê số liệu về cấp bản sao từ sổgốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa phương mình đểbáo cáo cho UBND Tỉnh (qua Sở Tư pháp) 6 tháng và hàng năm.

Lưu ý: Báo cáo gửi về chậm nhất vào ngày 30 tháng 6và ngày 30 tháng 12.

- Sở Tư pháp tổng hợp tình hình và thống kê số liệu vềcấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trênđịa bàn toàn Tỉnh để báo cáo cho Bộ Tư pháp 6 tháng và hàng năm theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,tổ chức có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của Tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nghiêm túctriển khai thực hiện. Nếu trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc thìkịp thời báo cáo UBND Tỉnh để có hướng chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Chỉthị số 07/2001/CT-UB ngày 19 tháng 4 năm 2001 về việc triển khai thực hịên Nghịđịnh số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHPhạm Ngọc Chi