ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2007/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 07 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC “XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHUẨN PHÙHỢP VỚI TRẺ EM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Trong những nămqua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, tình hình chăm sóc,giáo dục trẻ em đã được cải thiện nhiều mặt, trẻ em được chăm sóc sức khỏe tốthơn, được chăm lo học hành, vui chơi giải trí, và có nhiều điều kiện thuận lợiđể phát triển nhân cách, trí tuệ và tài năng. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như:mồ côi, lang thang, khuyết tật cũng được xã hội quan tâm chăm sóc và tạo điềukiện để các em có thể hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, các mục tiêu vì trẻ emtrong Chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2005 của tỉnh cơ bảnđạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhậnthức trong toàn xã hội, nhất là của gia đình đối với công tác bảo vệ, chăm sóc vàgiáo dục trẻ em. Công tác vận động nguồn lực giúp đỡ trẻ em được nhân dân hưởngứng và nhiệt tình đóng góp bằng nhiều hình thức.

Tuy tình hìnhchăm sóc trẻ em đã được cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn còn không ít những vấnđề bức xúc cần tiếp tục giải quyết như: tình trạng một bộ phận trẻ em bỏ học,trẻ em bán hàng rong, trẻ em bán vé số ở tuổi còn quá nhỏ (từ 4 - 8 tuổi); trẻem bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng.

Để thực hiệntốt Quyết định số 03/2004/QĐ-DSGĐTE ngày 01/6/2004 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủyban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; đồng thời, nâng cao hơn nữa sự quan tâmcủa các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là vai tròcủa gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời giantới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởngcác sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Thovà thị xã Gò Công tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng nội dung Quyết địnhsố 03/2004/QĐ-DSGĐTE ngày 01/6/2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Giađình và Trẻ em về việc ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phùhợp với trẻ em cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và hưởng ứng tham gia;đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tại địa phương, đơn vị.

2. Các ngành,các cấp trong tỉnh tạo mọi điều kiện để trẻ em được thực hiện quyền và bổn phậncủa các em theo quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tăngcường chỉ đạo phối hợp liên ngành và đầu tư nguồn lực để thực hiện các tiêuchuẩn trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, đặc biệt làcác mục tiêu trong Chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2006 - 2010; quantâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có giải pháp phòng, chống các tệ nạnxã hội ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

3. Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn gắn nội dung, tiêu chuẩn xây dựng xã, phường, thịtrấn phù hợp với trẻ em với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hoá”. Lưu ý thực hiện các tiêu chuẩn sau đây:

- 100% trẻ emđều có khai sinh.

- Không có trẻem suy dinh dưỡng độ 3 và trẻ em dưới 5 tuổi tử vong.

- Có trên 95%trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo.

- Có tụ điểmsinh hoạt vui chơi cho trẻ em gắn liền với tụ điểm văn hóa và có nhân viên phụtrách hướng dẫn.

- Phát hiện,kiến nghị và theo dõi quá trình xử lý các vụ xâm hại trẻ em cho đến khi kếtthúc, nhất là xâm hại tình dục trẻ em.

4. Ủy ban nhândân các cấp tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu ở địa phương, hoàn chỉnh Chươngtrình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2006 - 2010 trình Hội đồng nhân dân cùngcấp thông qua.

5. Ủy ban Dânsố, Gia đình và Trẻ em tỉnh xây dựng quy trình, thủ tục đánh giá, công nhận xã,phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

6. Đề nghị Ủyban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể theo chức năng của mình phối hợpvới chính quyền cùng cấp xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn cho trẻem.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủtrưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốMỹ Tho, thị xã Gò Công và đề nghị các đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện Chỉthị này. Giao Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tổng hợp, báocáo kết quả thực hiện hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung