ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 28/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỰ KIỂM TRA TÀI CHÁNH NỘI BỘ

Để tiếp tục phát huy tinh thầnNghị quyết 28-29 của Thường vụ Thành ủy nhằm đẩy mạnh, củng cố và kiện toàn chếđộ quản lý kinh tế tài chánh Nhà nước ở các xí nghiệp, cơ quan, công, nông, lâmtrường, công ty và các đơn vị kinh tế cơ sở, v.v… Thường trực Ủy ban Nhân dânthành phố giao trách nhiệm cho thủ trưởng các ban, ngành, sở, Ủy ban Nhân dâncác quận, huyện, v.v… phải đứng ta tự tổ chức kiểm tra nội bộ trong phạm vitrách nhiệm của mình, chủ yếu tập trung vào các khâu: “lao động, vật tư, tàisản, tiền vốn” mỗi năm 2 kỳ, có báo cáo kết quả cho Thường trực Ủy ban Nhân dânthành phố.

Công tác tự kiểm tra tài chánhnội bộ là một trong những biện pháp tích cực, góp phần đưa công tác quản lýkinh tế tài chánh đi vào nền nếp, ngăn chặn kịp thời những hiện tượng tùy tiệnđối với chế độ, chính sách, gây lãng phí, tham ô, lạm dụng, tổn thất về vật tư,tài sản của Nhà nước. Phải thực sự phát huy vai trò làm chủ tập thể của cán bộcông nhân viên ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như ở cơ quan sự nghiệpđể anh chị em thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên đối vớicác mặt hoạt động của đơn vị mình.

Sở Tài chánh có trách nhiệmhướng dẫn các ban, ngành, sở và các đơn vị về nội dung, phương pháp kiểm tranội bộ và thành phần, nhiệm vụ của Ban Kiểm tra, đồng thời phải tổng hợp kếtquả chung của các ban, ngành, sở báo cáo cho Thường trực Ủy ban Nhân dân thànhphố, đề xuất biện pháp uốn nắn những thiếu sót, sơ hở trong việc chấp hành chếđộ, chính sách cũng như việc tổ chức quản lý. Qua đó, Sở Tài chánh cần kiếnnghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích trong việc chấp hành vàbảo vệ chế độ, chính sách tài chánh của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần bảovệ của công, đồng thời cũng cần kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm xétthấy nghiêm trọng.

Thường trực Ủy ban Nhân dânthành phố yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Ủy ban Nhândân quận, huyện và các đơn vị tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN CÁC NGÀNH

VỀCÔNG TÁC KIỂM TRA TÀI CHÁNH NỘI BỘ

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để phát huy hiệu quả kinh tế caonhứt của lao động – vật tư – tiền vốn, các ngành phải tự tổ chức kiểm tra tàichánh nội bộ, dưới nhiều hình thức, như cấp trên kiểm tra cấp dưới hoặc đứng ratổ chức cho các đơn vị kiểm tra lẫn nhau, v.v… mỗi năm định kỳ 2 lần, có thưởngphạt nghiêm minh, kịp thời. Công tác kiểm tra tài chánh nội bộ sẽ góp phần đưadần công tác quản lý kinh tế tài chánh của Nhà nước vào nền nếp, chống được tệnạn tham ô, lãng phí, v.v…

PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tratài chánh nội bộ của sở, ban, ngành, bao gồm:

- Một đồng chí trong ban lãnhđạo làm Trưởng Ban

- Một đồng chí đại diện cấp ủylàm Phó Ban

- Một đồng chí đại diện côngđoàn làm Ủy viên

- Một đồng chí đại diện thanhniên làm Ủy viên

- Một đồng phụ trách tài vụ kếtoán làm Ủy viên Thường trực và vài cán bộ, nhân viên kế toán giúp việc.

Ban Chỉ đạo phải họp lại đểthông qua bản dự thảo nội dung tự kiểm tra và hướng dẫn kiểm tra cho các đơn vịtrực thuộc do đồng chí Ủy viên Thường trực phụ trách kế toàn tài vụ dự thảo(chủ yếu xoay vào lao động – vật tư – kinh phí).

Tùy theo tình hình diễn biến củatừng đơn vị trực thuộc, mà chọn khâu nào là trọng tâm cho từng đơn vị, chớ khôngnhất thiết các đơn vị đều phải đồng loạt tự kiểm tra giống nhau về trọng tâm.

VỀLAO ĐỘNG

Việc sắp xếp, bố trí lao động cóđúng người, đúng việc không? Hiệu suất? Biên chế thừa, thiếu ? v.v…

VỀVẬT TƯ, TÀI SẢN

- Chế độ xuất, nhập ?

- Hồ sơ, sổ sách theo dõi ?

- Chế độ kiểm kê ? Cách giảiquyết thừa thiếu ?

- Kho tàng bảo quản ?

- Có định kỳ đối chiếu với kếtoán ?

- Có định kỳ kiểm tra, phát hiệnthừa thiếu ? v.v…

VỀTIỀN VỐN – KINH PHÍ

- Việc chấp hành chế độ tồn quỹ,chi tiêu tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước quy định ?

- Có chiếm dụng vốn của kháchhàng ? hay ngược lại, nợ khó đòi ?

- Có vay mượn trong đơn vị ?

- Chi tiêu sai chế độ ? Sai mụcđích ? v.v...

Sau khi thông qua xong bản dựthảo về nội dung hướng dẫn tự kiểm tra cho các đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ đạonên chọn 1 – 2 điểm trọng tâm để cử cán bộ kế toàn tài vụ xuống cùng kiểm tra,còn các đơn vị khác thì cứ tự làm, rồi báo cáo kết quả theo ngày quy định.

Ban Chỉ đạo, triệu tập các đồngchí phụ trách các đơn vị trực thuộc bao gồm: đại diện Đảng, chính quyền, côngđoàn, thanh niên và đồng chí phụ trách tài vụ kế toán để phổ biến chủ trương tựkiểm tra tài chánh nội bộ, nêu rõ mục đích, yêu cầu và hướng dẫn phương pháplàm, quy định thời hạn kết thúc (không nên kéo dài quá 2 tuần, mỗi ngày dành 1buổi).

Các đơn vị cũng thành lập BanKiểm tra và sau khi nghe Ban Chỉ đạo phổ biến xong kế hoạch chung về công táctự kiểm tra tài chánh nội bộ, các Ban Kiểm tra của từng đơn vị về bàn bạc đểtìm khâu yếu về mặt quản lý (lao động – vật tư – tiền vốn – tài sản – kinh phí)để tự chỉ đạo nội dung kiểm tra.

Các đơn vị cử đại biểu lên phảnảnh cho Ban Chỉ đạo về nội dung tự kiểm tra, để được sự nhất trí, rồi sẽ vềtiến hành ở đơn vị.

PHƯƠNGCHÂM

Nên làm từng khâu, từng mặt, từdễ đến khó, làm thật kỹ, không nên tham làm nhiều khâu rồi bỏ mứa hoặc qua loađại khái.

Cương quyết kết thúc theo thờihạn quy định. Phải tổ chức tổng kết và có xử lý nghiêm minh, kịp thời, để cótác dụng thúc đẩy công tác tự kiểm tra tài chánh nội bộ thành nền nếp, đồngthời nâng cao tinh thần làm chủ tập thể của đơn vị, nhằm tăng cường từng bướccông tác quản lý kinh tế tài chánh và bảo vệ đội ngũ trong sạch của cán bộ,công nhân viên.

Sau khi tổng kết xong, các ngànhgởi bản báo cáo tổng kết ấy cho Sở Tài chánh, để Sở Tài chánh tổng hợp, báo cáolên Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.