ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Nha Trang, ngày 29 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬALIÊN THÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 93/2007/QĐ-TTG NGÀY 22/6/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ

Triển khai Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 củaThủ tưởng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơquan hành chính Nhà nước ở địa phương, UBNĐ tỉnh đã ban hành Quyết định số 82/2003/QĐ-UB ngày 17/11/2003 về việc áp dụng cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhànước ở địa phương và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Qua tập trung chỉ đạo, ở tỉnh ta cơ chế “một cửa” đã được thựchiện đồng bộ và thu được kết quả rõ rệt ở cả ba cấp tỉnh, huyện và xã. Cải cáchthủ tục hành chính theo mô hình một cửa đã từng bước giảm thiểu phiền hà, khókhăn trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, góp phần tíchcực đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức tại các cơ quanhành chính. Tuy nhiên, so với mục tiêu và yêu cầu đề ra, kết quả thực hiện cơchế một cửa vẫn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Việc tiếp nhận, giải quyết côngviệc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo cơ chế này chưa hoàn toàn thôngsuốt, thuận lợi; tình trạng trễ hẹn còn phổ biến, nhất là các lĩnh vực phức tạpnhư đầu tư, đất đai. Trách nhiệm của các cơ quan hành chính trong việc phốihợp, giải quyết thủ tục hành chính chưa được đề cao đúng mức và phân định cụthể, hợp lý.

Ngày 22/6/2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết đinh số 93/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơquan hành chính nhà nước ở địa phương. Nhằm triển khai Quyết định trên, tiếptục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơncho người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thuộc tỉnh, cáccơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương, UBND các huyện, thị xãCam Ranh, thành phố Nha Trang tổ chức quán triệt Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg trong phạm vi cơ quan, đơn vị và tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Rà soát, hệ thống và cập nhật các thủ tục hành chínhthuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền theo quy định hiện hành của Trung ương vàcủa UBND tỉnh; niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chứcnăng, thẩm quyền đã được rà soát, cập nhật tại nơi làm việc của bộ phận tiếpnhận và trả kết quả trụ sở làm việc của cơ quan.

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa,giải quyết nhanh chóng, kịp thời các yêu cầu thủ tục của người dân, tổ chức vàdoanh nghiệp theo quy định; thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 13/10/2006 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trongviệc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

2. Đề xuất UBND tỉnh các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩmquyền giải quyết của mình và có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cơ quanhành chính Nhà nước khác cần thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Đồng thời đềxuất cụ thể cơ quan, đơn vị hoặc cấp hành chính làm đầu mối thực hiện cơ chếmột cửa liên thông đối với các thủ tục đó.

Thời hạn trình UBND tỉnh: trước ngày 31/12/2007 (đồng gửi SởNội vụ để tổng hợp).

3. Tăng cường năng lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả,bảo đảm đáp ứng đầy đủ, hiệu quả các yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, cơ chếmột cửa liên thông:

Các cơ quan, đơn vị đang thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liênthông khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng năng lực, phẩm chất của cán bộđang làm nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Căn cứ kết quả rà soát,đánh giá để ưu tiên điều động, bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lựcchuyên môn tốt, có khả năng giao tiếp để làm việc tại bộ phận này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị cấp xãtổ chức thực hiện tốt công tác này.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quanvà UBND cấp huyện nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định chếđộ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtheo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, phù hợp với tình hìnhthực tế.

5. Đẩy mạnh ứng dụng tin học trong quá trình tác nghiệp chuyênmôn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và tại các cơ quan, bộ phận có liênquan; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2000 đúng tiến độ quy định của UBND tỉnh và gắn với quá trình tin học hóa.

6. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc củabộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

a) Sắp xếp, bố trí phòng làm việc và tiếp công dân của bộ phậntiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

- Tại các sở, ngành cấp tỉnh: tối thiểu 40 m2;

- Tại UBND huyện, thị xã, thành phố: tối thiểu 80 m2 (baogồm cả nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực đất đai);

- Tại UBND cấp xã: tối thiểu 40 m2.

Phải dành tốt thiểu 50% diện tích phòng làm việc để bố trí nơingồi chờ cho tổ chức, công dân.

b) Trang bị đầy đủ phương tiện làm việc, tiếp đón công dângồm: máy vi tính nối mạng LAN và mạng Internet, máy in, máy điện thoại - fax,máy photocopy (nếu nhu cầu công việc nhiều), quạt mát, nước uống, ghế ngồi chocông dân đến liên hệ, giải quyết công việc. Khuyến khích tổ chức cung cấp cácdịch vụ cho công dân có nhu cầu, như: đánh máy, in ấn, sao chép giấy tờ, tàiliệu, biểu mẫu.

c) Các quy định, biểu mẫu phải được niêm yết rõ ràng, thuậntiện cho việc nghiên cứu, tìm hiểu của người dân.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủcác nội dung trên, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho UBND tỉnh. Giao SởNội vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả; đề xuấtgiải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai, báo cáo UBNDtỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt và đề xuất xem xét, xử lýtrách nhiệm các cơ quan, đơn vị không chấp hành đầy đủ Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi