ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNHTHỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN (2011 - 2020)TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Trong những năm qua, công tác Cải cách hànhchính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được các cấp, các ngành nỗ lực, cố gắngtriển khai thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trungương. Kết quả thực hiện ở các nội dung về: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tụchành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cánbộ, công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước đãcó những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng điều hành hoạt độngcủa cơ quan hành chính Nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địaphương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, côngtác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, đó là: côngtác chỉ đạo về Cải cách hành chính của thủ trưởng cơ quan ở một số cấp, ngànhchưa thực sự quyết liệt; hiệu quả công tác tham mưu ban hành các văn bản quyphạm pháp luật trên địa bàn tỉnh chưa cao; việc thực hiện một số quy trình, thủtục hồ sơ hành chính của một số cơ quan, địa phương chưa bảo đảm tuân thủ đúngtheo quy định, dẫn đến gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc cho tổchức, cá nhân; công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong giải quyếtcông việc vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa kịp thời; việc ứng dụng công nghệ thôngtin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc còn yếu;trình độ, năng lực của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở mộtsố cơ quan, đơn vị còn hạn chế nhất định và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cươnghành chính chưa nghiêm;

Để phát huy những mặt làm được và khắc phụcnhững hạn chế của công tác Cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị chothủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thựchiện các công việc sau đây:

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phươngphải xác định công tác Cải cách hành chính là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quantrọng, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Cải cáchhành chính Nhà nước giai đoạn (2011 - 2020), theo đó tiến hành rà soát và đánhgiá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính tại đơn vị mình.

a) Tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quảKế hoạch CCHC giai đoạn (2011 - 2015), Kế hoạch Cải cách hành chính hàng nămcủa đơn vị, địa phương bảo đảm đúng với mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và đúng lộtrình Kế hoạch Cải cách hành chính chung của tỉnh. Các sở, ngành, địa phươngđược giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ Cải cách hành chính phải thường xuyênkiểm tra, rà soát và đánh giá mức độ hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể.

Kết quả thực hiện Cải cách hành chính hàng nămlà nội dung chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá, bìnhxét danh hiệu thi đua, khen thưởng cũng như xác định trách nhiệm trong thực thicông vụ của người đứng đầu, của cán bộ công chức và tập thể cơ quan, đơn vị,địa phương;

b) Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách thủ tục hànhchính. Rà soát, xác định nguyên nhân tồn tại yếu kém, đề ra giải pháp khả thivà có biện pháp tổ chức thực hiện tốt để nâng cao chỉ số PAPI, PCI của tỉnh,chú trọng việc rà soát, cập nhật và thông báo công khai các thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền của ngành và địa phương mình, bảo đảm các thủ tục hành chínhthật sự đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Bắt buộc cơ quan hành chính Nhà nước các cấp khigiải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân phải thông qua cơ chế Mộtcửa, cơ chế Một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụcủa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, không để chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏsót về chức năng, nhiệm vụ; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc; xác định vịtrí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức, viênchức;

d) Thực hiện tốt việc tuyên truyền về cải cáchhành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chứctrong thực hiện các nhiệm vụ Cải cách hành chính;

đ) Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc giảiquyết hồ sơ, công việc cho tổ chức, công dân; xử lý nghiêm các hành vi nhũngnhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức;

e) Các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽhơn nữa trong giải quyết hồ sơ hành chính của các tổ chức, cá nhân, nhất làgiải quyết hồ sơ trên các lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận đầu tư, xácđịnh đơn giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính...

2. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì theo dõi, đôn đốc và tham mưu UBNDtỉnh chỉ đạo các nội dung tổng thể về Cải cách hành chính hàng năm và từng giaiđoạn trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBNDtỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định;

b) Tiếp tục nghiên cứu tham mưu để hoàn thiện cơchế Một cửa, Một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh;

c) Thực hiện việc chấm điểm Chỉ số Cải cách hànhchính hàng năm đối với các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố. Cơ quan,đơn vị, địa phương có kết quả thực hiện Cải cách hành chính xếp loại Kém làkhông hoàn thành nhiệm vụ.

Đưa kết quả điểm Chỉ số Cải cách hành chính vàotiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành củangười đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và xác định trách nhiệm trong thựcthi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức kể từ năm 2014 trở đi;

d) Hướng dẫn, thẩm định Đề án vị trí việc làmcủa từng cơ quan, đơn vị và địa phương theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

3. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địaphương thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật,đảm bảo văn bản được ban hành đúng quy định của pháp luật, tránh chồng chéo vàcó tính khả thi cao;

b) Tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiệnKiểm soát thủ tục hành chính; Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hànhchính cho cá nhân, tổ chức, qua đó kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lýnhững hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Đẩy mạnh việc triển khai phần mềm Văn phòngđiện tử, ứng dụng chữ ký số trong trao đổi và giải quyết công việc tại các sở,ngành, địa phương;

b) Phối hợp với các sở, ngành và địa phươngtriển khai tốt ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trong giảiquyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

5. Văn phòng UBND tỉnh:

a) Phối hợp với các Sở Tư pháp, Sở Thông tin vàTruyền thông và các đơn vị có liên quan tích hợp, công khai các thông tin vềthủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử củatỉnh;

b) Bảo đảm kết nối thông suốt giữa Cổng Thôngtin điện tử tỉnh Bình Thuận với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; hình thànhmạng thông tin hành chính điện tử và Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu,biểu mẫu của tỉnh.

6. Sở Khoa học và Công nghệ:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện mở rộng mô hìnhkhung trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh và các huyện,thị xã, thành phố.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo BìnhThuận:

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủtrương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Cải cách hành chính; xây dựngcác phóng sự chuyên mục, chuyên trang về Cải cách hành chính; kịp thời, pháthiện nêu gương, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, tiến tiến có nhữngsáng kiến góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện các nhiệm vụCải cách hành chính của đơn vị, địa phương.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉthị này./.

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương