ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-UBND

Đồng Nai, ngày tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNGNAI

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 15 hồchứa nước thủy lợi, 01 hồ thủy điện (Trị An) đang hoạt động, các hồ chứa này đãvà đang phát huy hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng caođời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đa số các hồ chứa đã được xây dựng từ 25 năm đến35 năm trước (các hồ: Trị An, Sông Mây, Đa Tôn, Bà Hào, Suối Vọng, Bà Long,Suối Tre, Suối Đôi 3), một số hạng mục của công trình đầu mối đã bị hư hỏng, xuốngcấp: Thân đập đất bị thấm nước, mái thượng - hạ lưu bị hư hỏng, cống nước bị ròrỉ, tràn bị xói lở, hư hỏng …một số tài liệu tính toán, thiết kế trước đây cònnhiều hạn chế, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan hơn dẫn đến khảnăng tích nước, điều tiết xả lũ không đáp ứng với điều kiện mưa, lũ hiện nay,tiềm ẩn nhiều nguy cơ, sự cố hồ chứa.

Công tác quản lý Nhà nước về an toàn đập của cácSở, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn lúng túng, bị động,chưa kiên quyết xử lý các chủ đập không thực hiện đầy đủ quy định của nhà nướcvề quản lý an toàn đập; một số đơn vị quản lý hồ chứa nước chưa chủ động thựchiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý an toàn đập như:Chưa thực hiện kiểm định an toàn đập, chưa tính toán, kiểm tra dòng chảy lũ,khả năng xả lũ, chưa xây dựng phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lụtbão bảo đảm an toàn đập, chưa xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùnghạ du hồ chứa, chưa quan trắc, theo dõi, báo cáo, số liệu lượng mưa, mực nướchồ theo quy định…Đồng thời việc duy tu, sửa chữa các hạng mục của hồ chứa bị hưhỏng, xuống cấp chưa được các chủ đập thực hiện, dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cốngày càng cao.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/10/2013của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứanước. Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục những tồn tại trongquản lý an toàn đập hồ chứa nước trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêucầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xâydựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện một sốcông việc chủ yếu sau đây:

1. Rà soát, nghiên cứu và triển khai thực hiệncác quy định của Nhà nước liên quan đến đầu tư, xây dựng và quản lý an toàn hồchứa; kiểm tra, đánh giá năng lực của các tổ chức tư vấn, đơn vị quản lý dự ánvà nhà thầu thi công trước khi tiến hành thực hiện dự án để nâng cao chất lượngcông trình.

2. Rà soát, đánh giá quy hoạch các dự án hồ chứachưa triển khai xây dựng để loại bỏ các dự án có hiệu quả thấp, ảnh hưởng tiêucực đến môi trường, xã hội lớn.

3. Một số nhiệm vụ cụ thể:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn –Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các Sở: Công Thương, Xâydựng, Tài nguyên và Môi trường, các địa phương liên quan ban hành các văn bảnhướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối vớicác chủ đập hồ chứa nước trong việc lập, trình thẩm định, phê duyệt: Kiểm địnhan toàn đập, các phương án: Bảo vệ đập, phòng chống lụt bão bảo đảm an toànđập, phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập hồ chứa (trong đó phải xây dựng tìnhhuống xả lũ theo các cấp lưu lượng, xả lũ khẩn cấp và tình huống vỡ đập)… theoquy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, địa phương và chủđập lập danh mục các hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất antoàn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

- Xây dựng hệ thống thông tin giám sát hồ chứa,từng bước lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát tự động tại các hồ chứa lớn củatỉnh để hỗ trợ quản lý, chỉ đạo vận hành, ứng phó khẩn cấp phục vụ công tácphòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạntỉnh.

- Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, quyết địnhviệc tích nước, điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa củng cố lựclượng quản lý hồ chứa có đủ năng lực chuyên môn; tổ chức tốt việc theo dõi,kiểm tra các hạng mục của hồ, đập trước, trong và sau mùa mưa bão nhằm pháthiện kịp thời những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lýkịp thời để tránh sự cố; theo dõi, báo cáo số liệu mực nước thường kỳ(10 ngày/lần) và đột xuất để chỉ đạo xử lý kịp thời.

b) Sở Công Thương.

- Chủ trì, phối hợp các Sở: Xây dựng, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão vàTìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cácquy định của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Rà soát, đánh giá quy hoạch các dự án thủyđiện chưa triển khai xây dựng, đặc biệt là 05 dự án thủy điện dự kiến xây dựngtrên địa bàn tỉnh để loại bỏ các dự án có hiệu quả thấp, ảnh hưởng tiêu cực đếnmôi trường, xã hội lớn.

c) Sở Xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phươngliên quan kiểm tra, rà soát các tổ chức tư vấn, đơn vị quản lý dự án và nhàthầu thi công trước khi tiến hành thực hiện dự án; kiểm tra chặt chẽ việc cấpphép hành nghề xây dựng cho các cá nhân liên quan đến tham gia thiết kế, thicông hồ chứa nước.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đểthực hiện các quy định hiện hành về quản lý chất lượng, thiết kế, thẩm trathiết kế cơ sở xây dựng công trình đảm bảo hiệu quả.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp SởTài chính đề xuất, bố trí nguồn vốn để thực hiện sửa chữa những hồ chứa bị hưhỏng, xuống cấp; các Sở, ngành khác liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn hồ chứa.

e) UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Phân công trách nhiệm cụ thể của các phòng,ban, các xã/phường trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toànhồ chứa.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, chủ đậptrong việc xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các phương án đảm bảo antoàn đập.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncác quy định của pháp luật về an toàn hồ chứa trên địa bàn; phối hợp các Sở,ngành chức năng xử lý kiên quyết các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về antoàn hồ chứa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh vàthành phố Biên Hoà tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Toà án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành;
- Thường trực BCH PCLB&TKCN tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Báo, Đài PTTH Đồng Nai;
- Chánh – Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNN (Sơn)
11-12 trien khai CT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh