THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 286-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC LẬP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1978 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 5 NĂM 1976 - 1980

Cùng với việc xây dựng kế hoạch kinhtế, văn hóa, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ vàỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải đồng thời xây dựng dự toán ngân sách Nhànước, kế hoạch tài chính, thông qua tính toán bằng tiền mà đề xuất những vấn đềvề cân đối kế hoạch cần được giải quyết, phát hiện những mặt còn thiếu cân đốinhằm phát huy mọi khả năng lao động, thiết bị, máy, vật tư, tiền vốn phấn đấuđạt và vượt các chỉ tiêu hiện vật, giá trị và các chỉ tiêu chất lượng của kếhoạch Nhà nước, nâng cao một bước chất lượng kế hoạch hóa.

Tiếp theo chỉ thị số 212-TTg ngày15-05-1977 về xây dựng kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980 và năm 1978, Thủtướng Chính phủ quy định sau đây những yêu cầu và nội dung chủ yếu của ngân sáchNhà nước 1978 và kế hoạch tài chính 5 năm 1976 - 1980.

Việc xây dựng dự toán ngân sách Nhànước 1978 và kế hoạch tài chính 5 năm 1976 - 1980 phải quán triệt đầy đủ phươnghướng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm nêu trong nghịquyết Đại hội IV của Đảng và tư tưởng tự lực, tự cường, tạo ra các điều kiện đểcân đối kế hoạch, khắc phục những tư tưởng hoài nghi, trông chờ, ỷ lại.

Yêu cầu của việc lập dự toán ngânsách Nhà nước và lập kế hoạch tài chính đối với các ngành, các địa phương, cáccơ sở là:

1. Đối với kinh tế quốc doanhvà các hoạt động sự nghiệp thuộc khu vực Nhà nước: phải nắm và có kế hoạch độngviên và sử dụng hợp lý các khả năng tiềm tàng trong các ngành kinh tế quốc dân,đẩy mạnh sản xuất phát triển, với hiệu quả kinh tế cao, nâng cao khả năng phụcvụ, hết sức tiết kiệm chi.

- Nắm năng lực sẵn có củangành, của địa phương, của đơn vị (bao gồm tài sản cố định và vốn sản xuất)huy động hết công suất thiết bị, máy móc, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị,vật tư, lao động, tiền vốn hiện có, đảm bảo sản xuất phát triển với hiệu quảkinh tế cao trong kế hoạch 1978 và 5 năm.

- Nắm lực lượng vật tư, hànghóa và vốn lưu động của ngành, của địa phương, của đơn vị để huy động và sửdụng, tăng vòng quay vốn, tiết kiệm vật tư trong sản xuất và tiêu dùng.

- Nắm lực lượng lao động và quỹlương của ngành và của địa phương, của đơn vị, có kế hoạch bố trí sử dụnghợp lý, tính toán yêu cầu và khả năng tăng năng suất lao động trong kế hoạch1978 và 5 năm.

- Tổng hợp, nắm vốn sản xuấtcủa ngành và đơn vị, nâng cao hiệu quả đồng vốn; những ngành, những cơ sởchưa đạt những mức huy động và hiệu quả sử dụng vật tư, lao động và tiền vốn đạtđược trước chiến tranh (1964) phải phấn đấu để nhanh chóng trở lại những mứctrước đây. Những ngành và cơ sở khác phải có kế hoạch không ngừng phấn đấu đạtnhững định mức kinh tế kỹ thuật ngày càng tiên tiến:

Tích lũy tiền tệ đem lại hàng nămcủa 1000đ vốn sản xuất;

Tích lũy tiền tệ đem lại hàng nămcủa một công nhân viên sản xuất;

Mức huy động khối lượng xây dựngcơ bản trong năm đưa vào sản xuất;

Mức bảo đảm chi phí cho một đơn vịphục vụ (một học sinh phổ thông, học sinh chuyên nghiệp, một giường bệnh…), giảm10% biên chế hiện có trong khu vực hành chính.

2. Đối với khu vực kinh tếtập thể và cá thể phải tăng cường chỉ đạo và giúp đỡ các hợp tác xã tổ chức lạisản xuất, cải tiến quản lý, đẩy mạnh sản xuất phát triển, tăng cường quan hệgiữa kinh tế Nhà nước với dân; một mặt khác phải đôn đốc kiểm tra các hợp tácxã và cá nhân thực hiện đầy đủ chính sách thuế công thương nghiệp, thuế nôngnghiệp; động viên đúng mức sự đóng góp của các thành phần dân cư, bảo đảm kếhoạch thu mua cho Nhà nước, kết hợp chặt chẽ với quản lý thị trường, chống đầucơ tích trữ phục vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa.

3. Hiện nay, các địa phương,các ngành đang tập trung sức tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý từ cơ sởnhằm xây dựng cấp huyện thành một cấp kế hoạch và ngân sách, thành một đơn vịcơ sở nông, công nghiệp.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quantrực thuộc Hội đồng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ vàoyêu cầu trên đây tính toán, giao số kiểm tra kế hoạch tài chính năm 1978 và1979 - 1980 cho các đơn vị trực thuộc, gồm:

- Số lợi nhuận phát sinh theo chỉtiêu kiểm tra của kế hoạch Nhà nước về kinh doanh cơ bản và số lợi nhuận ngoài kinhdoanh cơ bản do xí nghiệp tạo ra;

- Số lợi nhuận nộp ngân sách Nhànước và lợi nhuận trả nợ Ngân hàng Nhà nước; số khấu hao cơ bản nộp ngânsách Nhà nước và trả nợ Ngân hàng Nhà nước (nếu có);

- Số vật tư ứ đọng phải huy độngđưa vào sản xuất và theo đó là số vốn hoàn lại ngân sách Nhà nước, trả nợ Ngân hàngNhà nước (nếu có).

Để rút kinh nghiệm trong việc giúpcấp huyện xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính, đồng thời tạo điềukiện để các huyện làm quen với việc quản lý kế hoạch kinh tế kỹ thuật đi liềnvới quản lý tài chính, trước mắt cần làm tốt những việc cấp bách như sau:

a) Thực hiện tốt các điểm của trungương làm thử xây dựng cấp huyện, đi liền với quy hoạch và kế hoạch kinh tế, cầnphải giúp các huyện xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính để rútkinh nghiệm chung.

b) Rút kinh nghiệm ở các điểm làmthử của trung ương, mỗi tỉnh, thành phố trực tiếp làm thử một, hai huyện để rútkinh nghiệm.

c) Đối với các huyện khác, tỉnh hoặcthành phố, cần xác định nguồn thu và nhiệm vụ chi cho cấp huyện, giúp huyện lậpdự toán thu chi của huyện. Đi đôi với việc giao nhiệm vụ thu chi, cần phải tăngcường cán bộ và tổ chức quản lý tài chính của các huyện, bảo đảm làm được nhiệmvụ của mình.

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bảncần phải căn cứ từng loại việc, loại công trình để xác định rõ các loại việc,các loại công trình nào thì tài chính cấp phát, loại nào thì sử dụng vốn vayNgân hàng Nhà nước, để các đơn vị trực thuộc chủ động tính toán hiệu quả kinhtế và nhu cầu vốn với tài chính Nhà nước hoặc với Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ vào số kiểm tra kế hoạch Nhànước, vào nhiệm vụ tài chính, Bộ Tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu và giao sốkiểm tra tài chính về mặt chỉ tiêu chất lượng, hiệu quả cho các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ cùng cácBộ, Tổng cục và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn cho các đơn vịlập kế hoạch tài chính và dự toán đơn vị và tổng hợp ngân sách Nhà nước trìnhHội đồng Chính phủ và Quốc hội cùng với kế hoạch kinh tế quốc dân theo thờigian quy định.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng