UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2007/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝQUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG TẠI THỊ XÃ, CÁC THỊTRẤN, THỊ TỨ VÀ KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong quá trình quản lý vàthực hiện chỉnh trang đô thị, việc cải tạo và xây dựng ngầm mạng cáp viễnthông; xây dựng các trụ Ăng ten thu phát sóng di động (BTS), phát thanh, truyềnhình tại thị xã, các thị trấn, thị tứ và các khu đô thị mới(sau đây gọichung là đô thị)trên địa bàn tỉnh rất quan trọng và cần thiết nhằm đảm bảoan toàn, an ninh thông tin và mỹ quan đô thị.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp viễn thông đãtiến hành đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới, thi công mạng cáp, xây dựng cáctrụ Ăng ten thu phát sóng di động (BTS) trong các khu đô thị không tuân thủ cácquy định về quy hoạch; không xin phép xây dựng, tự ý kéo cáp băng ngang cáctrục lộ giao thông; gắn cáp trên các trụ điện trung thế ảnh hưởng đến an toànđiện; an toàn tĩnh không; an toàn phát xạ, bức xạ; an toàn chống sét, tiếp đất;an toàn mạng viễn thông và mỹ quan đô thị.

Thực hiện Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị; Quyết địnhsố 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 về kiểm định kỹ thuật công trình chuyênngành viễn thông và Quyết định số 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 về ban hànhDanh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định của Bộ trưởng Bộ Bưu chính,Viễn thông; tăng cường quản lý việc quy hoạch, đầu tư và phát triển hạ tầngviễn thông trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị trong thời kỳmới, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị và các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực viễn thông quan tâm chỉđạo và triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm sau:

I. Đối với các cơ quanquản lý:

1. Uỷ ban nhân dân các huyệnvà thị xã Thủ Dầu Một quản lý chặt chẽ việc đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạtầng viễn thông trên địa bàn, nhất là đối với việc đầu tư xây dựng các trạm BTSvà thi công mạng cáp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành chính và đìnhchỉ các công trình phát triển mạng viễn thông không đảm bảo các quy định về đầutư xây dựng và quy định chuyên ngành về viễn thông.

2. Các sở, ban, ngành kịpthời thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các dự án xâydựng và kế hoạch giải tỏa, di dời... ở đô thị cho các doanh nghiệp viễn thôngbiết.

Các cơ quan quản lý khi thẩmđịnh dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – anninh của tỉnh phải bảo đảm tính đồng bộ giữa các công trình của các ngành vàlĩnh vực, chống lãng phí trong đầu tư; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi chocác doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia xây dựng cơ sở hạ tầngviễn thông trong các đô thị.

3. Các cơ quan chuyên môn,các địa phương khi lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, quyhoạch phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp... ở các đô thị cầnđưa ra tiêu chí về xây dựng ngầm các hệ thống cáp và mỹ quan đô thị.

4. Giao Sở Bưu chính – Viễnthông chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông vận tải,Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và các ngành liên quan kiểm tra việc đầu tư xâydựng và khai thác các trạm BTS trên địa bàn; kiểm tra các tuyến cáp treo, cápngầm hiện hữu báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

II. Đối với các doanhnghiệp:

1. Các doanh nghiệp viễn thông (hoặc chủ đầu tư)khi đầu tư xây dựng các trạm BTS phải xin phép xây dựng theo quy định hiện hànhvà chỉ được phép đưa vào sử dụng trạm BTS sau khi được Tổ chức Kiểm định – BộThông tin và Truyền thông cấp Giấy chứng nhận kiểm định công trình viễn thông.

Đối với các trạm BTS đầu tưtrước ngày 01/01/2007 nhưng chưa kiểm định, phải có báo cáo cho Sở Bưu chính,Viễn thông về lý do chưa kiểm định và lập kế hoạch kiểm định để Sở tổng hợp báocáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Khi đầu tư phát triểnmạng lưới viễn thông tại các tuyến đường chính ở đô thị, các khu dân cư và khuđô thị mới phải thực hiện xây dựng ngầm mạng cáp; từng bước đầu tư mạng lướiviễn thông ngầm trong các khu đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Trongquá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư và đơn vị thi công phảiphối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương và phải đảm bảo nguyên tắc an toàntrong thi công và mỹ quan đô thị.

Đối với các dự án viễn thôngtriển khai thực hiện ở đô thị nhưng chưa thể xây dựng ngầm với lý do kháchquan, phải được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

3. Đối với các mạng cáp viễnthông treo đang tồn tại, các doanh nghiệp phải lập kế hoạch đầu tư xây dựngngầm hóa để thông qua Sở Bưu chính, Viễn thông thẩm định trình Uỷ ban nhân dântỉnh trong quý I năm 2008; phấn đấu đến năm 2010, tỷ lệ ngầm hóa mạng viễnthông trong các đô thị của tỉnh đạt 90%. Trong thời gian chưa thể thực hiệnngầm hóa, các chủ đầu tư cần quan tâm cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn vànâng cao mỹ quan đô thị.

4. Khi thi công các côngtrình xây dựng ngầm hoặc cải tạo hệ thống mạng cáp viễn thông, chủ đầu tư vàđơn vị thi công phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các đơn vị quản lý cơ sở hạ tầngkỹ thuật nhằm bảo đảm các điều kiện về an toàn, tiến độ thi công; tránh tìnhtrạng thi công kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Các doanh nghiệp viễnthông báo cáo kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông về Sở Bưu chính, Viễnthông theo định kỳ 6 tháng một lần (tháng 01 và tháng 06 hàng năm). Sở Bưuchính, Viễn thông có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnhvề quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Bưu chính, Viễnthông, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một, các doanh nghiệp viễnthông và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Hoàng Sơn