THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CT-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨCTRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH SỞI VÀ RUBELLA TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊMCHỦNG MỞ RỘNG NĂM 2014 - 2015

Trong những năm qua, Chương trình tiêm chủng mởrộng đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc giảm tỷlệ mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em. Việt Nam đã đượccông nhận thanh toán bại liệt vào năm 2000 và loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm2005. Để tiến tới loại trừ bệnh sởi theo mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới vàonăm 2017 và khống chế bệnh Rubella, là 2 bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguyhiểm bởi số người mắc bệnh lớn, tỷ lệ tử vong cao và để lại di chứng nặng nềcho người bệnh sau khi mắc, Việt Nam sẽ tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnhSởi và Rubella cho tất cả trẻ em từ 1 tuổi đến 14 tuổi với số lượng khoảng 23 triệutrẻ trên phạm vi cả nước. Để tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi vàRubella được triển khai thành công và đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ chỉthị:

1. Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:

a) Trực tiếp chỉ đạo toàn diện tiêm phòng vắc xinphòng bệnh Sởi và Rubella, huy động các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể tạiđịa phương tham gia tiêm chủng, bảo đảm an toàn, chất lượng và đạt tỷ lệ tiêmphòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trên 95% cho trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổiở quy mô xã, phường, thị trấn;

b) Bố trí kinh phí, nhân lực, trang thiết bị củađịa phương đầy đủ và kịp thời cho tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella;

c) Triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyềntrên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin cơ sở về tiêm phòng vắcxin phòng bệnh Sởi và Rubella để người dân hiểu, tích cực, chủ động đưa con emđi tiêm chủng đầy đủ.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợpvới các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch,tổ chức triển khai toàn bộ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella;

b) Cung ứng đầy đủ vắc xin và vật tư tiêm chủng bảođảm chất lượng cho tất cả các tuyến theo đúng kế hoạch;

c) Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức việctiêm phòng bảo đảm an toàn, chất lượng;

d) Hướng dẫn việc lập danh sách, quản lý đối tượngtiêm chủng tránh bỏ sót, bảo đảm tất cả trẻ em từ 1 tuổi đến 14 tuổi được tiêmchủng;

đ) Xây dựng và cung cấp đầy đủ các nội dung tuyêntruyền và thông tin kịp thời các hoạt động về tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởivà Rubella;

e) Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành và các đơnvị liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai kế hoạch thựchiện tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella, tổng hợp và báo cáo Thủtướng Chính phủ kết quả thực hiện.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm:

Phối hợp với Bộ Y tế, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc:

a) Tuyên truyền cho học sinh, giáo viên và cha mẹhọc sinh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của tiêm phòng vắc xin phòngbệnh Sởi và Rubella để huy động sự tham gia tích cực của nhà trường, gia đìnhvà các cháu học sinh.

b) Thống kê, lập danh sách đối tượng tiêm chủng tạitrường học và tổ chức các điểm tiêm chủng trong trường học.

4. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm:

Phối hợp với Bộ Y tế, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc:

a) Tuyên truyền, vận động người dân tại khu vựcđóng quân, tại những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộcít người để người dân tin tưởng, tích cực đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ.

b) Triển khai các hoạt động tiêm chủng, hỗ trợ nhânlực và các hoạt động chuyên môn cho những vùng có khó khăn về y tế.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:

Phối hợp với Bộ Y tế, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tổchức thông tin tuyên truyền thực hiện truyền thông sâu rộng về mục đích, ýnghĩa và tầm quan trọng của tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella để huyđộng sự tham gia, hưởng ứng của cộng đồng trong việc tiêm phòng này.

6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói ViệtNam, Báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam chịu trách nhiệm:

Phối hợp với Bộ Y tế, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tăngthời lượng phát sóng, truyền tải kịp thời các thông tin về tiêm phòng vắc xinphòng bệnh Sởi và Rubella tới người dân.

7. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm:

Bảo đảm kinh phí tiêm chủng kịp thời, theo quy định.

8. Đề nghị Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành, mặt trận vàcác đoàn thể nhân dân các cấp ở địa phương và ngành y tế đẩy mạnh công táctuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia tiêm phòng vắc xin phòngbệnh Sởi và Rubella, đặc biệt là các bà mẹ, gia đình có con em từ 1 tuổi đến 14tuổi đi tiêm chủng đầy đủ.

9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhChỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký banhành./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam