BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số 29-CT/TW

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁCAN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓAVÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Thời gian qua, công tác an toàn lao động, vệ sinhlao động đã được Ðảng, Nhà nước, các doanh nghiệp quan tâm và đạt được nhữngkết quả quan trọng, nhưng cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ chức, cánhân sử dụng lao động chưa nêu cao trách nhiệm, vi phạm các quy định pháp luậtvề an toàn lao động, vệ sinh lao động. Phần lớn người lao động còn hạn chế vềkiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghềnghiệp; chưa thực hiện đúng quy định về khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tìnhtrạng mất an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp,khu vực nông nghiệp, nông thôn, làng nghề xảy ra khá phổ biến; tai nạn laođộng, người bị tai nạn, người mắc bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng. Trong đó,có nhiều vụ nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về người và tài sản, để lại hậu quả nặngnề, lâu dài cho người lao động và xã hội.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên có yếutố khách quan, nhưng chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của nhiều cấp ủy đảng, chínhquyền, doanh nghiệp, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan và người dân về antoàn lao động, vệ sinh lao động chưa đầy đủ. Công tác tuyên truyền, giáo dục cònmang tính hình thức, thiên về đưa tin các vụ việc, thiếu biện pháp cảnh báo,phòng ngừa. Hệ thống pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động còn thiếu,chưa đồng bộ; một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp, thiếu tính khả thi; nhiềutiêu chuẩn, quy chuẩn không còn phù hợp, chậm được sửa đổi. Tổ chức bộ máy quảnlý nhà nước phân tán, thiếu sự phối hợp, hiệu quả thấp. Năng lực, trình độ cánbộ làm công tác này còn nhiều hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sátvà xử lý vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động còn thiếuthường xuyên, chưa đủ sức răn đe. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - côngnghệ về an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều tổ chứcđại diện người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức chính trị - xãhội, đoàn thể, hội nghề nghiệp chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việcgiám sát, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cườngchủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm antoàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chứcđảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung thựchiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Đổi mớinội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chủ độngbảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức vàdoanh nghiệp cần xác định công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động là nhiệm vụquan trọng và đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm. Gắn công tácan toàn lao động, vệ sinh lao động với việc học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Banhành các tiêu chí, chuẩn mực về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các cơquan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, cần ưu tiêntuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về an toàn lao động, vệsinh lao động đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, doanhnghiệp và người sử dụng lao động.

Tăng cường công tác phổ biến kinh nghiệm, phươngpháp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp vàtoàn xã hội. Khắc phục triệt để tình trạng người sử dụng lao động vi phạm cácquy định, không thực hiện trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao độngcho người lao động và việc người lao động mới chỉ quan tâm đến việc làm, thunhập mà xem nhẹ bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho chính mình.

2- Tăng cườngcông tác đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp và bảo đảm vệ sinh lao động cho người lao động

Đưa nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động vàochương trình đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học.Các cơ sở đào tạo, giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề, các doanh nghiệp, ngườisử dụng lao động có biện pháp lồng ghép giữa việc đào tạo kiến thức chuyên môn,nâng cao tay nghề với việc nâng cao trình độ, kỹ năng phòng ngừa tai nạn laođộng, bệnh nghề nghiệp, quản lý rủi ro, bảo đảm vệ sinh lao động cho người laođộng.

Chương trình đào tạo, huấn luyện kỹ năng phòng ngừatai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo vệ sinh lao động phải phù hợp vớiquá trình đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất trong từng lĩnh vực. Chú ý đàotạo đội ngũ cán bộ khuyến nông để hướng dẫn nông dân thực hiện các biện phápphòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm vệ sinh lao động trong sản xuất nông, lâm,ngư, diêm nghiệp.

Gắn công tác đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năngphòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm vệ sinh lao động với các chương trình mục tiêuquốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động nôngthôn, đào tạo nghề cho bộ đội phục viên, xuất ngũ.

3- Đẩy mạnhnghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất, sử dụng trang thiếtbị bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiệnlàm việc cho người lao động

Chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao,áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để cải thiện môi trường vàđiều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt là trong những ngành nghề, lĩnhvực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bảo đảm có đủ phươngtiện cá nhân thiết yếu, phương tiện cấp cứu, cứu hộ, các trang thiết bị bảo hộlao động cho người lao động. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, banhành các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp vớiyêu cầu tình hình mới, thay thế cho các tiêu chuẩn, quy chuẩn cũ.

4 - Nângcao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn lao động,vệ sinh lao động phù hợp với các quy định, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý theo hướng thốngnhất, tập trung, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạngphân tán, chồng chéo trong quản lý nhà nước. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nângcao chất lượng cán bộ về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đẩy mạnh công táckiểm tra, thanh tra, giám sát; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cácdoanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan, người sử dụng lao động để xảy ra mất an toànlao động, vệ sinh lao động. Có cơ chế khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhânlàm tốt; có chế tài xử phạt nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn lao động,vệ sinh lao động. Xây dựng hệ thống thông tin theo dõi, hình thành hệ thống cơsở dữ liệu quốc gia về tình hình an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nâng cao hiệu quả hoạt động, sự phối hợp giữa cácbộ, ngành, địa phương, tổ chức công đoàn, các đoàn thể nhân dân trong việc thựchiện an toàn lao động, vệ sinh lao động; công tác giám định và thực hiện cácchính sách khắc phục hậu quả tai nạn lao động. Phát động phong trào quần chúngxây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

5- Đổi mớicơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong thực hiện công tác antoàn lao động, vệ sinh lao động

Đổi mới cơ chế, chính sách trong công tác an toànlao động, vệ sinh lao động theo hướng ưu tiên cho các hoạt động phòng ngừa,quản lý rủi ro, làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đầu tưcho công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Chú ý có chính sách bồi dưỡngtai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cơ chế đầu tư cho hoạt động phục hồi chứcnăng cho người bị tai nạn, bảo đảm công bằng và cuộc sống cho người bị nạn vàthân nhân. Quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động, thường xuyên khám phát hiệnbệnh nghề nghiệp cho người lao động. Củng cố và hoàn thiện các cơ sở điều dưỡng,phục hồi chức năng lao động cho người lao động.

Huy động nguồn lực xã hội tham gia vào việc bảo đảman toàn lao động, vệ sinh lao động; mở rộng các hình thức bảo hiểm, bồi thườngtai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp linh hoạt theo ngành, lĩnh vực. Có cơ chếđầu tư cho các hoạt động cảnh báo, phòng ngừa, quản lý rủi ro, phục hồi chứcnăng cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Khuyến khích các doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt cácquy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Phát triển các dịchvụ huấn luyện, kiểm định, tư vấn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao độngnhằm nâng cao quyền và lợi ích của người lao động.

6- Chủ độnghợp tác, hội nhập quốc tế về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại trongkhuôn khổ khu vực ASEAN và quốc tế; coi trọng việc tham gia và thực hiện cácđiều ước quốc tế về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tăng cường trao đổi thôngtin, kinh nghiệm, tiếp cận, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của cácnước để đảm bảo ngày càng tốt hơn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ởtrong nước.

Tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư,hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, tiến tới chủ động đảm bảo an toàn laođộng, vệ sinh lao động trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trong nước; từngbước hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia đối với một số nước trong khu vực ASEAN.

7- Tổ chứcthực hiện

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu,quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị phù hợp vớitình hình của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo và kiểmtra việc thực hiện; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhânrộng những điển hình làm tốt.

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo xây dựng, ban hànhLuật An toàn, vệ sinh lao động và hoàn chỉnh các quy định pháp luật phù hợp vớicác công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Tăng cường giám sát việc chấp hành phápluật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo các bộ, ngành,địa phương xây dựng chương trình, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các bộ,ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý,ban hành đồng bộ các văn bản dưới luật; rà soát và hoàn thiện các cơ chế, chínhsách về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Khen thưởng, biểu dươngkịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; xử lý nghiêm các trường hợp viphạm pháp luật về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thôngtin đại chúng có các chuyên mục tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu quả vềcông tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liênđoàn Lao động Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác vận động các tầnglớp nhân dân tích cực tham gia công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;tăng cường công tác giám sát, phối hợp với các cơ quan nhà nước phổ biến, tuyêntruyền, tư vấn cho các đoàn viên, hội viên; biểu dương, nhân rộng gương ngườitốt, việc tốt trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì theo dõi việc thựchiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộđể thực hiện.

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh