ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 29/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH RUỘNG ĐẤT, CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG NÔNGTHÔN MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong 7 năm qua (1976-1982), thihành các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về cải tạo quan hệ sảnxuất xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thành phố đã quốc hữu hóa trên 30.000ha ruộng đất của thực dân, địa chủ, Việt gian xây dựng thành 9 nông trường quốcdoanh, 16 nông trại, các khu kinh tế mới, giản dân; xử lý 84 vụ ruộng đất củaphú nông, tư sản nông thôn, thu lại 3.377 ha ruộng đất chia cấp cho trên 6.000hộ nông dân không có ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất; vận động “ nhường cơm xẻáo” điều chỉnh được hơn 3.000ha ruộng đất chủ yếu là của trung nông lớp trêncho nông dân nghèo.

Hiện nay, 4 quận có sản xuấtnông nghiệp cơ bản đã hoàn thành việc xóa bỏ giai cấp bằng ruộng các huyện ngoại thành từng bước đã giải quyết chia cấpruộng đất cho nhiều nông dân không có hoặc thiếu ruộng đất.

Song song với công tác điềuchỉnh ruộng đất, thành phố đã vận động bà con nông dân vào làm Chỉthị số 100/CT-TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, thành phố đã củng cố và xâydựng được 468 tập đoàn sản xuất, 10 hợp tác xã thí điểm, chiếm 26% số hộ nôngdân và 14

Từ vụ Đông Xuân 1981 trở lại đâyđã có 76% số tập đoàn và hợp tác xã thực hiện khoán sản phẩm đến nhóm và ngườilao động, phong trào hợp tác hóa ở thành phố có nhiều chuyển biến tốt, thu nhậpvà đời sống của bà con nông dân có chiều hướng ổn định và tăng hơn trước.

Bên cạnh những thành tích đạtđược nêu trên, thành phố còn có những khuyết điểm và tồn tại như : việc tiếnhành xóa bỏ bóc lột bằng ruộng đất chưa triệt để, chưa hoàn thành công tác điềuchỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, còn một bộ phận khá đông (28%) số hộnông dân chưa có hoặc thiếu ruộng đất để sản xuất phải đi làm thuê và giai cấpphú nông, tư sản nông thôn vẫn còn bốc lột được nông dân nghèo dưới nhiều hìnhthức, chưa nhận thức đầy đủ nguyên tắc tự nguyện, chưa vận dụng đúng đắn phươngchâm hợp tác hóa phải đi từ thấp lên cao, và xác định hình thức, bước đi thíchhợp; công tác quản lý của tập đoàn, hợp tác xã nhìn chung còn yếu kém, nhất làvề mặt tổ chức sản xuất, quản lý kinh doanh; cải tạo quan hệ sản xuất trongnông nghiệp chưa gắn chặt với cải tạo công thương nghiệp, chưa gắn với nhiệm vụxây dựng nông thôn mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, cũng như việc chuẩn bịcác điều kiện và đầu tư cơ sở vật chất cần thiết cho tập đoàn, hợp tác xã đểkhi xây dựng lên thì đứng vững và phát triển.

Nguyên nhân của những khuyếtđiểm và tồn tại trên, trước hết là do khi chuyển sang giai đoạn cách mạng xãhội chủ nghĩa, chúng ta chưa kịp thời giáo dục lập trường cách mạng xã hội chủnghĩa cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nên còn mơ hồ về giai cấp, về cuộcđấu tranh giải quyết vấn đề “ ai thắng ai” giữa hai con đường xã hội chủ nghĩavà tư bản chủ nghĩa, chưa phân biệt rõ giữa ranh giới lao động và bóc lột :chưa hiểu đúng đắn và sâu sắc tình hình đặc điểm nông thôn và đặc điểm của giaicấp nông dân Nam bộ nói chung và ngoại thành nói riêng nên đề ra hình thức quymô và bước đi của hợp tác hóa không thích hợp, có tư tưởng nóng vội, muốn làmnhanh, làm lướt, khi gặp khó khăn có nhiều tập đoàn sản xuất bị tan rã thì biquan dao động, giảm lòng tin, buông trôi, do dự không quyết tâm ; thiếu sựchuẩn bị đầy đủ các yêu cầu cần thiết cho tập đoàn và hợp tác xã khi vào làm ăntập thể; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyến đối với công tác cảitạo nông nghiệp không liên tục và thiếu tập trung đúng mức, chưa huy động sứcmạnh tổng hợp của cả thành phố làm công tác cải tạo nông nghiệp là công tác cảitạo nông nghiệp, chưa nhận thức đầy đủ cải tạo nông nghiệp là công tác trọngtâm thường xuyên của nông thôn ngoại thành, do đó phong trào phát triển khôngđều, không liên tục, tốc độ chậm và thực sự vững chắc so với yêu cầu và khảnăng của thành phố.

Chấp hành Chỉ thị số 19/CT-TW ngày03-05-1983 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hoàn thành điều chỉnh ruộng đất vàđẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, Nghị quyết 21/NQ /TU của Ban chấphành Đảng bộ thành phố về cải tạo và xây dựng toàn diện nông thôn ngoại thànhtừ năm 1983-1985 và những năm 80 ; vừa qua Thành ủy đã tổ chức hội nghị tổngkết 7 năm cải tạo nông nhgiệp ở thành phố và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mụctiêu phấn đấu từ nay đến 1985 là phải triệt để xóa bỏ hình thức bốc lột bằngruộng đất, hạn chế đi đến xóa bỏ các hình thức bóc lột bằng mua bán đầu cơ, chovay nặng lãi và bóc lột lao động làm thuê của tư sản nông thôn và phú nông ởnông thôn; trước mắt trong năm 1983 quyết tâm hoàn thành điều chỉnh ruộng đấttrong nội bộ nông dân; và từ nay cho đến cuối năm 1985 phấn đấu hoàn thành vềcơ bản hợp tác hóa nông nghiệp với hình thức phổ biến là tập đoàn sản xuất, đưakhoản 75% diện tích ruộng đất canh tác và 85% số hộ nông dân vào làm ăn tập thểtrong tập đoàn.

Để đảm bảo hoàn thành những mụctiêu đề ra trên đây, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố chỉ thị các sở, ban,ngành thành phố, Uỷ ban Nhân dân các huyện, quận và xã, phường có trách nhiệmthực hiện các công tác dưới

1. Các cấp, các ngành phải tổchức học tập Chỉ thị số 19/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết 21/NQ-TU của Thành ủy nhằm quán triệt sâu sắc đường lối cải tạo xã hội chủnghĩa với nông nghiệp, về cuộc đấu tranh giai cấp để giải quyết vấn đề “ aithắng ai” giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa; đồng thời đểxác định cải tạo nông nghiệp là công tác trọng tâm, thường xuyên của nông thônngoại thành. Từ đó có quyết tâm cao, tập trung sức tổ chức thực hiện cho kỳ đượccác mục tiêu về điều chỉnh ruộng đất và cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủnghĩa đối với nông nghiệp 1983 và năm 1983-1985.

2. Kể từ nay trở đi phải đưa nộidung công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp và kế hoạch Nhà nướcở từng ngành, từng cấp, từ thành phố đến các huyện, quận và cơ sở để có mụctiêu phấn đấu và giải quyết các mặt cân đối cần thiết về ngân sách, vật tư,điều động và đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức và các yếu tố vật chất khác bảođảm cho việc triển khai công tác cải tạo nông nghiệp được thuận lợi và từngbước có kết quả cụ thể.

3. Các huyện, quận, các sở, ban,ngành thành phố căn cứ vào nội dung chỉ thị này và kế hoạch hướng dẫn trong bảnbáo cáo tổng kết công tác cải tạo nông nghiệp 7 năm (1976-1982) và nhiệm vụ cảitạo nông nghiệp 3 năm (1983-1985) của Thành ủy mà xây dựng chương trình hànhđộng cụ thể của ngành, địa phương mình.

4. Để hoàn thành công tác điềuchỉnh ruộng đất trong năm 1983, cần khẩn trương tiến hành một số công việc sau

- Kiểm tra những hộ phú nông vàtư sản nông thôn hiện nay còn bóc lột bằng ruộng đất, giải thích và vận động họhiến, nếu họ không hiến thì kiên quyết xử lý, trưng thu số đất đó, chỉ để lạicho họ một số diện tích theo quy định trong các chính sách của Đảng và Nhà nước(Chỉ thị 157, Quyết định 188).

- Đối với các hộ trung nông cấptrên, kiên trì vận động thuyết phục trên tinh thần “ nhường cơm xẻ áo” chonhững hộ nông dân hiện nay không có hoặc thiếu ruộng đất sản xuất, bảo đảm đoànkết ở nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất.

- Có kế hoạch thu hồi số ruộngđất của tập thể cho các cơ quan hoặc cán bộ, xã viên, tập đoàn viên mượn tạmsản xuất; xem xét quy định rõ phần ruộng đất tạm mượn để sản xuất tự túc cho cơquan bằng cách tận dụng lao động tập thể, nhưng nghiêm cấm việc thuê nướn bóclột nhân công; số đất còn lại phải giao trả lại cho tập thể hoặc chính quyềnđịa phương sản xuất hoặc chia cấp lại cho những hộ nông dân chưa có hoặc thiếuđất sản xuất.

- Tiến hành kiểm tra những cánbộ, đảng viên và gia đình họ, trước hết là những cán bộ lãnh đạo ở các cấp, cácngành hiện nay vẫn còn chiếm hữu quá nhiều ruộng đất, không gương mẫu trongviệc điều chỉnh ruộng đất để tiến hành giáo dục, nếu ai không nghiêm chỉnh chấphành chính sách của Đảng và quy định của Nhà nước, không từ bỏ hành động bóclột thì phải kiên quyết xử lý theo kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Cần chú ý điều chỉnh ruộngđất tới đâu phải vận động nông dân vào tổ đoàn kết sản xuất (hoặc tập đoàn sảnxuất nếu đủ điều kiện) tới để có điều kiện giúpđỡ nhau trong sản xuất và đời sống, ngăn chặn sự phân hóa giai cấp trở lại;phấn đấu vận động tập hợp hầu hết nông dân còn làm ăn cá thể vào các tổ đoànkết sản xuất trong năm 1983.

Xây dựng tổ đoàn kết sản xuấtphải đảm bảo 3 nội hướng dẫn nông dân sản xuấttheo quy hoạch kế hoạch Nhà nước; đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, đờisống; thực hiện hợp đồng kinh tế hai chiều với Nhà nước.

Về quy mô rất linh hoạt từ 5-7hộ có 5-7 ha ruộng đất là có thể tổ chức thành một tổ đoàn kết sản xuất, vàdưới nhiều hình dạng phong phú như tổ đoàn kết trồng lúa, rau, chăn, nuôi,trồng vườn…

Thông qua hoạt động của các tổđoàn kết sản xuất mà giáo dục cho nông dân về cách mạng xã hội chủ nghĩa, phânbiệt rõ lao động và bóc lột, kết hợp lợi ích riêng và chung, nâng cao cảnh giácchống địch phá hoại kinh tế và gây rối trị an. Làm tốt các vấn đề nêu trên làthiết thực chuẩn bị các tiền đề cho việc xây dựng tập đoàn sản xuất, hợp tác xãsau này.

6. Tăng cường củng cố và pháttriển các tập đoàn sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp: để củng cố và mở rộngphong trào hợp tác hóa nông nghiệp cần chú ý một số việc chủ yếu như

a) Phải mạnh dạn và ưu tiên đầutư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệpvào các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết18 của Thành ủy về công nghiệp và khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, đểphát triển sản xuất, làm ăn có hiệu quả kinh tế, phát huy tính ưu việt của kinhtế tập thể, có sức hấp dẫn đối với đông đảo trung nông đi vào làm ăn tập đoàn,tập thể.

- Ngành điện lực : nghiên cứuviệc kéo thêm đường dây điện trung thế, mở rộng điện hạ thế; bảo đảm việc cungcấp điện để tăng năng suất cây trồng, con nuôi, mở rộng ngành nghề, phát triểnsản xuất, nhất là những vùng chuyên canh cây con xuất khẩu.

- Ngành công nghiệp, vật tư:nghiên cứu việc cung cấp thêm máy cày, máy bơm nước, các loại máy chế biến nôngsản, công cụ thường và cải tiến, phương tiện vận chuyển cho nông nghiệp và cáctập đoàn, hợp tác xã phù hợp với đặc điểm ở từng nơi; tăng thêm phụ tùng đồngbộ và có cơ sở sửa chữa máy móc.

Có kế hoạch cụ thể xây dựng cơcấu nông – công nghiệp kết hợp và từng bước nâng cao, hoàn chỉnh chẳng những vềcơ cấu kinh tế nông - công nghiệp trên địa bàn từng huyện mà phấn đấu thực hiệnđến từng cơ sở, nông trường, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất…

- Ngành giao thông vận nghiên cứu quy hoạch mạng lưới đường sá, cầu cống ởnông thôn; kịp thời tu sửa, nâng cấp và làm mới các đường giao thông, cầu cốngđối với các trục lộ chính; đồng thời xây dựng giao thông nội đồng kết hợp vớihệ thống thủy lợi để thiết thực phục vụ cho sản xuất và đi lại ở nông thôn.

- Ngành thủy khẩn trương tu sửa, hoàn chỉnh hệ thống ở từng trạm bơm nhằm phát huyhiệu quả tối đa các trạm đã xây dựng; đầu tư xây dựng thêm các giếng côngnghiệp và bán công nghiệp cho các vùng chuyên canh rau, cây công nghiệp, đẩymạnh làm thủy lợi nội đồng kết hợp trồng cây nuôi tôm, cá.

- Các ngành nông nghiệp, thủylợi, thủy sản lâm nghiệp: nghiên cứu xây dựng các mô hình về nông, lâm, ngư kếthợp nhằm khai thác và sử dụng tốt và có hiệu quả tiềm năng về đất đai, lao độngtay nghề và các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có ở từng quận huyện ở ngoại thành ý liên kết cơ sở vật chất kỹ thuật ở từng khuvực theo quy hoạch chung).

- Trung tâm giống nông nghiệpthành phố cùng với Sở Nông nghiệp, Ban Khoa học kỹ thuật: ra sức nghiên cứu thửnghiệm lai tạo, tuyển chọn các giống cây con có năng suất cao, đảm bảo cung cấpđủ cho sản xuất.

Xây dựng, củng cố các cơ sở sảnxuất chế biến phân hữu cơ, đẩy mạnh phong trào sản xuất và sử dụng phân hữu cơ:Sở Nông nghiệp cần phối hợp với đoàn thể Phụ nữ phát động phong trào chăn nuôigia đình, để tạo thêm nguồn phân phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản phátđộng phong trào hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất phân hữu cơ. Cần có kế hoạchtổ chức chặt chẽ mỗi xã, ấp, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất hoặc liên tập đoàn,đội sản xuất

- Ngành tài chánh, thống kê vàquản lý ruộng nghiên cứu việc đầu tư cơ sở vậtchất kỹ thuật cho hệ thống kế toán, thống kê, quản lý ruộng đất tại các xã, hợptác xã, tập đoàn sản xuất (bao gồm máy để tính toán và các loại sổ sách, báobiếu, chứng từ…).

Để thực hiện được những việc đềra cho từng ngành nêu trên, Uỷ ban kế hoạch thành phố cần chủ động cân đối cácnhu cầu về tài chánh, vật tư

b) Cải tiến quản lý, hoàn thiệncơ chế khoán sản phẩm phải phá thế độc canh, độc vụ, phát triển chăn nuôi, mởrộng ngành nghề; từng bước xây dựng cơ cấu nông công nghiệp kết hợp; thực hiệnkinh doanh tổng hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, phấn đấu làmăn tập thể phải hơn cá thể của trung nông.

c) Đào tạo cán Cán bộ là khâu quyết định nên phải tăng cường đào tạo,bồi dưỡng hàng loạt cán bộ quản lý hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và tổ đoàn kếtsản xuất; đi đôi với đào tạo cán bộ quản lý phải đào tạo bồi dưỡng cán bộchuyên sâu nghiệp vụ và cán bộ kỹ thuật.

Yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộcác loại trong năm 1983 và 1983-1985 rất lớn; ngân sách thành phố cũng như cáchuyện quận cần dành một ngân khoản thích đáng đảm bảo yêu cầu cấp bách và cơbản của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho phong trào hợp tác hóa ở ngoạithành.Ngành tài chánh, ngân hàng, Uỷ ban kế hoạch thành phố có trách nhiệm tạođiều kiện thuận lợi về kinh phí cho công tác quan trọng này.

Cần huy động sức mạnh

- Trường nghiệp vụ cải tạo thuộcBan Nông nghiệp Thành ủy chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ quản lý;

- Sở Tài chánh chịu trách nhiệmđào tạo kế toán;

- Uỷ ban kế hoạch và Chi cụcThống kê chịu trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng cán bộ

- Uỷ ban kế hoạch và Chi cụcThống kê chịu trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế hoạch, thống kê…

Đối với cán bộ xã, hợp tác xã,tập đoàn sản xuất coi việc đi học cũng là công tác nên phải tính cộng điểm choanh chị em trong những ngày được cử đi học để khuyến khích và tạo điều kiện choanh chị em này yên tâm học tập.

Đề nghị Ban Nông nghiệp Thành ủyxây dựng kế hoạch đào tạo từng loại cán bộ, làm việc và hợp đồng với các trườngcủa các sở, ban, ngành nói trên để đưa chương trình vào đào tạo từng năm,

Ban Tổ chức chánh quyền thànhphố nghiên cứu dự thảo trình Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố quyết địnhhợp thức hóa Trường đào tạo cán bộ quản lý cho phong trào hợp tác hóa nôngnghiệp để có đủ điều kiện pháp lý áp dụng các chính sách chế độ của Nhà nước.

d) Đi đôi với việc thực hiệnnhững nhiệm vụ nói trên phải coi trong khuyến khích phát triển kinh tế gia đìnhxã viên, tập đoàn kinh tế gia đình được coi nhưmột bộ phận cấu thành trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, có khả năng đáp ứngmột phần các sản phẩm tiêu dùng cho xã hội, bổ sung thêm thu nhập cho xã viên,tập đoàn viên.

Về đất đai để làm kinh tế giađình, thực hiện theo các chính sách đã quy

- Vùng đất rộng để từ 500-700 m2và tối đa không quá 1000m2/hộ.

- Vùng đất hẹp (ven đô) để từ50-100m2, tối đa không quá 300m2/hộ.

Theo mức trên đây, chính quyềnphường xã căn cứ vào đặc điểm từng nơi và yêu cầu phát triển kinh tế gia đìnhcủa xã viên, tập đoàn viên mà đề nghị với huyện quận xem xét quyết định cụ thểphù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của quần chúng ở mỗi địa phương.

7) Cải tạo nông nghiệp phải điđôi với cải tạo công thương nghiệp (nội dung cải tạo công thương nghiệp dựa vàoNghị quyết 19 cuả Thành ủy) ; đồng thời kiên quyết cắt đứt quan hệ của tư thươngthành thị về nông thôn tranh mua nông sản, thực phẩm với Nhà nước, đầu cơ nânggiá lũng đoạn thị trường, bóc lột nông dân ; ngành thương nghiệp phải vươn lênxây dựng một mạng lưới rộng rãi, đủ mạnh để quản lý được sản phẩm, quản lý đượcgiá cả thị trường ; đặc biệt phải chấn chỉnh và tăng cường hợp tác xã mua bán.

Ủy ban Nhân dân các huyện quậncần bố trí cán bộ có năng lực và phẩm chất phụ trách hợp tác xã mua bán và hợptác xã tín dụng.

8) Cải tạo nông nghiệp phải tiếnhành song song với việc xây dựng nông thôn mới xã hội chủ xây dựng phong trào hợp tác hóa đối với sản xuất nông nghiệp phải đồngthời xây dựng tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ củatập thể nhân dân lao động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. trên cơ sở tiếp tụcphát động quần chúng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” vận độngbà con nông dân xây dựng các công trình phúc lợi công cộng bệnh viện, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, làm cầu, làm đường… đó cũnglà giáo dục ý thức tập thể, là hình ảnh nông thôn ngoại thành đi lên chủ nghĩaxã hội một cách toàn diện.

- Ngành văn hóa thông cần phấn đấu thường xuyên đưa các đoàn văn nghệ, cácđội chiếu phim lưu động về nông thôn phục vụ cho đồng bào.

- Mỗi huyện xã cần vươn lên xâydựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vui tươi lành mạnh, mang tínhchất quần chúng rộng rãi. Từng thời gian tổ chức hội thi, hôi diễn, cổ vũ phongtrào “Tiếng hát nông thôn”, thúc đẩy phong trào văn hóa nông thôn ngoại thànhphục vụ thiết thực cho sản xuất, phục vụ cho công cuộc cải tạo nông nghiệp, xâydựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa.

9) Huy động sức mạnh tổng hợptăng cường cho huyện và cơ sở, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu cải tạonông nghiệp và nông thôn mới ngoại

- Kiên quyết tinh giảm biên chếở các ban, ngành, sở thành phố, chọn lựa những cán bộ tốt tăng cường cho huyệnvà cơ sở.

- Huy động sức mạnh tổng hợp củasở, ban, ngành cấp thành phố, các quận nội thành, các công ty, xí nghiệp phụcvụ công tác cải tạo nông nghiệp và xây dựng nông thôn ngoại thành. Trước mắt mởmột đợt huy động lực lượng cán bộ của các sở ban ngành, đoàn thể thành phố vàsự hỗ trợ của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố, tổ chức tậphuấn thông suốt chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp về công táv điềuchỉnh ruộng đất và cải tạo nông nghiệp, bố trí thành các đoàn công tác đưaxuống giúp huyện xã.

- Các quận, huyện đã có giao ướckết nghĩa cần bàn bạc có đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện sớm vàcó hiệu quả thiết thực.

Nhận được chỉ thị này, Thườngtrực Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các sở, ban,ngành và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, quận, xã, phường khẩn trương chỉ đạotổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Thường trực Uỷ ban Nhândân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn