ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐNƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, việc kếthôn với người nước ngoài là quyền nhân thân của mỗi công dân trên cơ sở đảm bảonguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, hạnh phúc. Quyền kết hôn - quyền hiến định -quyền dân sự của công dân được các quốc gia trên thế giới thừa nhận và bảo hộtrong những điều kiện nhất định. Điều 64 Hiến pháp năm 1992 quy định “…Nhà nướcbảo hộ hôn nhân và gia đình. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, mộtvợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng…” và Điều 39 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quyđịnh “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhânvà gia đình có quyền tự do kết hôn, việc tự do kết hôn giữa những người thuộccác dân tộc, tôn giáo khác nhau, giữa những người theo tôn giáo và không theotôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và đượcpháp luật bảo vệ”.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quan hệ hônnhân và gia đình có yếu tố nước ngoài mà chủ yếu là với người Đài Loan, HànQuốc tăng nhanh và ngày càng trở nên phức tạp. Phần lớn các quan hệ hôn nhân domục đích kinh tế hoặc theo trào lưu, kết quả gia đình không hạnh phúc; phụ nữViệt Nam trước khi ra nước ngoài sinh sống cùng chồng chưa được tư vấn đầy đủđể có những hiểu biết cần thiết về pháp luật, ngôn ngữ, phong tục, tập quán củanước sở tại; do đó, đã gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng vàổn định cuộc sống ở nước ngoài. Một số phụ nữ Việt Nam sau khi ra nước ngoài bịrơi vào hoàn cảnh bất hạnh nhưng chưa được pháp luật nước sở tại bảo vệ kịpthời.

Thực trạng nêu trên xảy ra do nhiều nguyên nhân,trong đó có nguyên nhân do công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhânvà gia đình có yếu tố nước ngoài chưa được thực hiện tốt, việc xử lý những viphạm, tiêu cực trong lĩnh vực này chưa nghiêm, chưa kịp thời.

Do đó, để tiếp tục quán triệt sâu sắc và thựchiện tốt Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đìnhcó yếu tố nước ngoài và Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệhôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, góp phần bảo đảm quyền và lợi íchhợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoàiphù hợp với quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp

a) Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Hộiđồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu cho Hội đồng chỉ đạo tổ chứctuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếutố nước ngoài theo Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hônnhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và cácquy định pháp luật liên quan; nâng cao nhận thức cho các cá nhân về hôn nhân tựnguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng… góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, pháthuy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

b) Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, thẩm tra hồ sơđăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, phải tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại SởTư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, xác định rõ nhân thân, sự tự nguyệnkết hôn và mức độ hiểu biết của hai bên nam, nữ, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, quyết định; tiếp nhận, nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng kýnhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, nhậncha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài vàgiải quyết theo thẩm quyền.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) trong việc cấp Giấy xác nhận tình trạnghôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với ngườinước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; chủ động kiểmtra, xác minh kỹ các thông tin cần thiết của người yêu cầu cấp Giấy xác nhậntheo quy định, có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã kèm trả hồ sơ; trườnghợp từ chối giải quyết, Sở Tư pháp có văn bản giải thích lý do gửi UBND cấp xãđể thông báo cho người yêu cầu.

d) Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Naitrong việc thành lập, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn,hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo đúng quy định.

đ) Rà soát các thủ tục hành chính liên quan đếnviệc đăng ký kết hôn; công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giảiquyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; đăng ký việc nhậncha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, concủa công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nướcngoài; đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn,hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định số24/2013/NĐ-CP trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung vào Bộ thủ tục hànhchính.

e) Thống kê số liệu đăng ký kết hôn có yếu tốnước ngoài đã giải quyết hàng tháng gửi Công an tỉnh Đồng Nai để phối hợp quảnlý nhà nước về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

g) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiệnpháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; giảiquyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về hôn nhân và gia đình cóyếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật.

h) Thực hiện việc thống kê số liệu, báo cáo BộTư pháp theo định kỳ 06 tháng và hàng năm về tình hình đăng ký kết hôn, nhậncha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con theo quy định; tìnhhình thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở địaphương.

2. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệpvụ, Công an các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xác minh vàthông báo kết quả đúng thời hạn theo yêu cầu của Sở Tư pháp trong hồ sơ đăng kýkết hôn; phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốtcông tác quản lý nhà nước về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài trên địa bàntỉnh.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhcótrách nhiệm kiểm tra, trình UBND tỉnh ký và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho SởTư pháp đúng hạn theo quy định tại Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 15/7/2013của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính vềnuôi con nuôi, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàntỉnh Đồng Nai.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phốihợp tuyên truyền về truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trongquan hệ hôn nhân và gia đình gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống vănhóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa - xây dựng nông thôn mới.

5. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thànhphố Biên Hòa chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật hôn nhân – gia đình và tổ chức thi hành Nghị định số24/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 09b/ 2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của BộTư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/ 2010/TT-BTP ngày25/3/2010 của Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụngsổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tưpháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP và những quyđịnh của pháp luật;

b) Trước khi cấp giấy xác nhận tình trạng hônnhân, đối với các trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, phải thựchiện việc thẩm tra, xác minh; niêm yết việc nhận cha, mẹ, con theo quy địnhnhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời, báo cáo bằng văn bản các trường hợp khiếunại, tố cáo, các trường hợp vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình;

c) Ghi chú vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn;nhận cha, mẹ, con; công nhận việc kết hôn; ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha,mẹ, con khi nhận được thông báo của Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 4Nghị định số 24/2013/NĐ-CP .

6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợpvới Sở Tư phápchỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tưvấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuộc Hội Liên hiệp Phụnữ tỉnh theo quy định tại Chương V Nghị định số 24/2013/NĐ-CP thực hiện tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về quan hệ hôn nhân – gia đình, góp phần lành mạnhhóa quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, phù hợp với nguyên tắccơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, với thuần phong mỹ tụccủa dân tộc Việt Nam.

7. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ ChíMinh tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổbiến giáo dục pháp luật về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoàicho đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi kết hôn.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện,định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành;
- UBND và Phòng Tư pháp
các huyện, TXLK, TPBH;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí