ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/CT-UBND

Phú Yên, ngày 31 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH PHONGTRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG ĐỒNG BÀO CÁC TÔN GIÁO

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 11CT/BNV(V11), ngày 7/6/1994 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phongtrào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa trong tình hìnhmới”; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/6/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựngphong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào có đạo và vùngđồng bào dân tộc thiểu số” đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủyĐảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành,đoàn thể nên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôngiáo Phú Yên tiếp tục được xây dựng, duy trì, phát triển với nhiều nội dung,hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành độngthiết thực của đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự;tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong xã hội, đoàn kết trong mỗi cộng đồng tôngiáo, đoàn kết giữa các tôn giáo và đoàn kết giữa đồng bào tôn giáo với đồngbào không theo tôn giáo để cùng phấn đấu thực hiện mục tiêu cao cả là xây dựngđất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào Toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo vẫn còn có mặt hạn chế,phát triển chưa đồng đều, rộng khắp, có nơi, có lúc còn mang tính hình thức,thiếu sức lôi cuốn quần chúng tín đồ tự giác tham gia; khả năng vận động, thuhút quần chúng tín đồ của các tổ chức, đoàn thể quần chúng chưa cao. Nguyênnhân chủ yếu là do cấp ủy Đảng, chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâmsâu sát, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào;năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý xã hội của hệ thống chính trị và đội ngũcán bộ ở một số cơ sở còn yếu; việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước về tôn giáo còn có mặt hạn chế; Công an một số đơn vị,địa phương chưa làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn trong quá trình chỉ đạo,tổ chức xây dựng phong trào; chưa thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệmđể thúc đẩy phong trào; điều kiện đảm bảo hoạt động của phong trào chưa đượcquan tâm đúng mức; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh hoạt động lợi dụngtôn giáo hòng phá hoại công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 củaBan Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảovệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của BộCông an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bàocác tôn giáo”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợpvới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện cóhiệu quả những công tác trọng tâm, sau đây:

1. Phải xác định rõ mục đích, đối tượng hướngtới của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáolà: Huy động tối đa sức mạnh của quần chúng tín đồ các tôn giáo trong công tácphòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn, hiện tượng,hành vi tiêu cực trong xã hội, xây dựng, phát triển môi trường xã hội an toàn,an ninh trong vùng đồng bào các tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân,chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động lợidụng tôn giáo để xâm phạm an ninh chính trị và trật tự, xã hội ở địa phương. Đốitượng chính cần tác động, tổ chức để xây dựng, phát triển phong trào toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo là các tổ chức giáo hội vàchức sắc các tôn giáo.

2. Tiếp tục nắm vững, quán triệt sâu sắc, thựchiện đúng đắn các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước về tôn giáo.

Trong đó, cần nhận thức rõ: Tín ngưỡng, tôn giáolà nhu cầu tinh thần của một bộ phận không nhỏ quần chúng, còn tồn tại lâu dài;đồng bào các tôn giáo là bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kếttoàn dân tộc; Đảng, Nhà nước chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tínngưỡng và tự do không tín ngưỡng của nhân dân; đồng thời kiên quyết đấu tranhvới các hoạt động lợi dụng tôn giáo, lợi dụng chính sách đổi mới, hội nhập quốctế trong đó có đổi mới về chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo củaĐảng, Nhà nước để xâm phạm an ninh, trật tự và lợi ích của đất nước, của nhândân cũng như các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa,thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổquốc trong đồng bào các tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, củatoàn dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chínhquyền các cấp, lực lượng Công an làm tham mưu, nòng cốt. Gắn kết phong tràoToàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo với các phong trào,các chương trình, kế hoạch, các hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hộiở địa phương.

3. Chú trọng công tác vận động, tuyên truyềnnâng cao nhận thức trong đồng bào các tôn giáo về chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; từng bước nâng cao giácngộ chính trị, không nghe và làm theo những thủ đoạn lừa bịp của các thế lựcthù địch; phân biệt được hoạt động tôn giáo thuần túy với hoạt động tôn giáo bịlợi dụng vì mục đích chính trị.

Tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào cáctôn giáo tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - văn hóa - xãhội, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương; nêu cao tinh thần yêu nước, tráchnhiệm công dân, tình yêu quê hương của đồng bào các tôn giáo; bảo đảm đường lối,chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện có hiệuquả; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và tính chủđộng của đồng bào các tôn giáo trong phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là pháthiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh,trật tự; tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong xã hộitrên cơ sở tôn trọng pháp luật; đoàn kết trong đồng bào các tôn giáo, đoàn kếtgiữa các tôn giáo, đoàn kết giữa đồng bào tôn giáo và đồng bào không theo tôngiáo. Vận động, phát huy vai trò tích cực của các chức sắc, người có uy tíntrong các tôn giáo tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, đấutranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dântộc; quan tâm, tạo điều kiện để người có chức sắc, người có uy tín trong cáctôn giáo đóng góp khả năng, trí tuệ cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổquốc, động viên, vận động quần chúng tín đồ tích cực tham gia các phong tràocách mạng ở địa phương.

4. Lực lượng Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ,có hiệu quả với các lực lượng chức năng đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh, tấncông trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm tạo niềm tin, khí thế cáchmạng để hỗ trợ công tác vận động đồng bào các tôn giáo tự giác, tích cực thamgia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lựa chọn những công dân tíchcực trong đồng bào các tôn giáo để giới thiệu tham gia các tổ chức quần chúnglàm công tác an ninh trật tự tại cơ sở. Chú trọng vận động quần chúng tín đồ,chức sắc trong các tôn giáo tham gia đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tôngiáo thực hiện “Diễn biến hòa bình”, tiến hành các hoạt động chống đối, pháhoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trậttự ở địa phương; xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộcthiểu số tại địa bàn miền núi tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ anninh Tổ quốc, không tham gia hoạt động “Tin lành Đêga” và các hoạt động pháttriển đạo trái pháp luật.

5. Cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện thị xã,thành phố tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực,hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; bảo đảm thực thi đúng đắnchính sách, pháp luật, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệuquả quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; tập trung phát triển kinhtế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân,trong đó có đồng bào các tôn giáo. Đây là những vấn đề cơ bản, xuyên suốt, làtiền đề, điều kiện để xây dựng, củng cố, phát triển vững chắc phong trào Toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, cũng như trong đồng bào các tôn giáo nóiriêng. Cần chú trọng củng cố, kiện toàn Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và cáctổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; quan tâm bồi dưỡng, phát triểnđảng viên trong đồng bào các tôn giáo làm cốt cán cho phong trào và là cầu nốiquan trọng giữa Đảng với quần chúng tín đồ. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trìnhđộ chính trị, kiến thức pháp luật, phương pháp vận động quần chúng và có chínhsách hợp lý để cán bộ cốt cán phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào. Nắmchắc tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo và việc thực hiện chính sáchtôn giáo ở cơ sở, giải quyết kịp thời, thỏa đáng nguyện vọng chính đáng củaquần chúng tín đồ các tôn giáo; kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả mâu thuẫntrong xã hội ngay từ đầu và tại cơ sở; kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụngtôn giáo vi phạm pháp luật.

6. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượngCông an với Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể các cấpnhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xâydựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào cáctôn giáo. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa các cơquan, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương liên quan đến công tác tôngiáo để thống nhất hành động, phân công trách nhiệm cụ thể, bảo đảm cơ chế phốihợp có hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về tôn giáo,trong vận động quần chúng các tôn giáo cũng như trong phòng ngừa, đấu tranh vớihoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh, trật tự…

7. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánhgiá, rút kinh nghiệm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồngbào các tôn giáo từ cơ sở và trên phạm vi toàn tỉnh; tiếp tục xây dựng, củng cốvà nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo hiện đang hoạt động hiệu quả như môhình “Họ đạo Tịnh Sơn an toàn về an ninh, trật tự” của huyện Sơn Hòa; mô hình“Dòng họ tự quản về an ninh trật tự, không tham gia Tin lành Đêga và hoạt độngđạo trái phép” của xã EaLâm, huyện Sông Hinh. Gắn kết chặt chẽ phong trào toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng khác, như “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thônmới”…, để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảman ninh, trật tự ở địa phương.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đểxây dựng kế hoạch phối hợp Mặt trận Tổ quốc cùng cấp chỉ đạo, tổ chức triểnkhai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh Phú Yên chủ trì,phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ sơkết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc