PHỦ THỦ TƯỚNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 299/TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀCÔNG TÁC ĐO ĐẠC, PHÂN HẠNG VÀ ĐĂNG KÝ RUỘNG ĐẤT TRONG CẢ NƯỚC

Ngày 24 tháng 6 năm 1977 Hộiđồng Chính phủ đã ra Quyết định số 169-CP về công tác điều tra và thống kê tìnhhình cơ bản về ruộng đất trong cả nước. Thực hiện quyết định này, đến nay chúngta đã có những số liệu cơ bản về đất với mức độ tương đối đầy đủ và tin cậy hơnso với những tài liệu điều tra trước, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quảnlý hiện nay của Nhà nước đối với đất đai vì chúng ta chưa xác định chính xácdiện tích đất đai của từng chủ sử dụng và chưa tổ chức việc đăng ký phân hạngtừng thửa ruộng đất.

Để quản lý chặt chẻ và thốngnhất được đất đai trong cả nước theo Quyết định 201-CP ngày 01 tháng 7 năm 1980của Hội đồng Chính phủ, đồng thời để xây dựng được những tài liệu cơ bản chocông tác quy hoạch của các ngành kinh tế, cũng như quyết định các chính sáchquản lý cho công tác kế hoạch hóa, hoàn thiện quan hệ sản xuất ở miền Bắc và đẩy mạnh công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất trong nông nghiệp ở miền Nam.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp tiến hành công tác đo đạc, lậpbản đồ phân loại đất, phân hạng đất canh tác và đăng ký, thống kê tình hình sửdụng ruộng đất trong cả nước.

Để các công việc nói trên tiếnhành được thuận lợi, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và thời gian, các ngành, cáccấp cần thực hiện tốt những việc cụ thể sau đây:

1. Để phục vụ kế hoạch pháttriển kinh tế 5 năm lần thứ 3 (1981-1985) và kế hoạch dài hạn, đồng thời đế nắmchắc được diện tích và chất lượng ruộng đất, xác định phạm vi quyền hạn vàtrách nhiệm của người sử dụng đât, phân loại, phân hạng đất canh tác trong từngđơn vị sử dụng, thực hiện thống nhất quản lý ruộng đất trong cả nước, cần tiếnhành công tác đo đạc, xây dựng bản đồ phân loại đất, phân hạng đất canh tác vàđăng ký thống kê sử dụng ruộng đất trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam theo từng đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh và cấp tương đương)trong từng cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng đất. Các cơ quan, tổ chức và cánhân sử dụng đất có nhiệm vụ chấp hành đúng mọi thủ tục và đăng ký ruộng đấttheo quy định của Tổng Cục Quản lý ruộng đất.

Thời gian hoàn thành công việcnói trên ở các vùng trong nước được quy định như sau:

- Vùng đồng bằng sông Cửu Long:cuối năm 1982;

- Vùng Đông Nam bộ, Tây nguyên,ven biển miền Trung: cuối năm 1983;

- Các vùng khác (phía Bắc): cuốinăm 1984.

2. Căn cứ vào kết quả của côngtác nói trên, cần lập hồ sơ ruộng đất và lập sổ địa chính của Nhà nước; hồ sơvà sổ này được lưu giữ ở các cấp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng đất.Ngành Quản lý ruộng đất từ Trung ương đến địa phương có trách nhiệm quản lýthống nhất sổ địa chính của Nhà nước để phục vụ mọi hoạt động phát triển nềnkinh tế quốc dân trước mắt và lâu dài.

3. Về tổ chức chỉ đạo:

a) Tổng Cục Quản lý ruộng đất cótrách nhiệm:

- Xây dựng các phương án kỹthuật, kế hoạch tiến hành và tổ chức thực hiện công tác đo đạc, phân hạng vàđăng ký thống kê ruộng đất.

- Tổ chức huấn luyện cán bộ chocác tỉnh và chỉ đạo việc triển khai ở các địa phương.

- Quản lý, phân phối lực lượngcán bộ được các ngành tăng cường và quản lý kinh phí, vật tư được Nhà nước cấpriêng cho công tác này.

- Chủ trì phối hợp các ngành ởTrung ương để thực hiện kế hoạch đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộngđất.

- Xây dựng các tài liệu tổng hợpvà báo cáo các kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm:

- Cử cán bộ chuyên môn của ViệnNông hoá thổ nhưỡng, Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, Tổng cục khaihoang và vùng kinh tế mới, các trường đại học nông nghiệp tham gia công tác đođạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đât từ tháng 01 năm 1981 đến tháng 12năm 1982.

- Cung cấp cho Tổng Cục Quản lýruộng đất số bản đồ từng thửa tỷ lệ lớn hiện có.

- Huy động các loại phim ảnhhiện có, phương tiện nắn, phóng ảnh hàng không và phương tiện ấn loát phục vụcho việc xây dựng bản đồ từng thửa và chuẩn bị tài liệu, bảng biểu dùng trongcông tác đăng ký, thống kê ruộng đất.

- Giúp đỡ Tổng Cục Quản lý ruộngđất, tạo mọi điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh phí, vật tư, kếhoạch, biên chế…) để Tổng cục tiến hành được các công tác đo đạc, phân hạng vàđăng ký thống kê ruộng đất.

c) Cục đo đạc và bản đồ Nhà nướccó trách nhiệm:

- Cử cán bộ chuyên môn tham giacông tác huấn luyện lực lượng đo đạc và xây dựng bản đồ ruộng đất của địaphương.

- Cung cấp bản đồ từng thửa tỷlệ lớn cho Tổng cục quản lý ruộng đất, ở những vùng chưa cung cấp được bản đồtừng thửa thì cung cấp phim ảnh hàng không (âm bản) hiện có theo yêu cầu và kếhoạch của Tổng cục quản lý ruộng đất.

- Phối hợp với Cục bản đồ BộTổng tham mưu nghiên cứu và tiến hành khai thác ảnh chụp bằng máy bay hiện cóđể xây dựng bản đồ từng thửa (trước mắt là xây dựng bản đồ từng thửa tỷ lệ lớncho vùng đồng bằng Sông Cửu Long).

Trên đây chỉ nêu một số việcgiao cho Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước tham gia để trong một thời gian ngắn có tàiliệu, bản đồ phục vụ cho quản lý ruộng đất. Còn nhiệm vụ xây dựng một bộ bản đồchính quy tỷ lệ lớn phục vụ các ngành kinh tế quốc dân thì vẫn tiến hành theokế hoạch của Nhà nước giao.

d) Bộ Quốc phòng (Cục Bản đồTổng tham mưu) có trách nhiệm:

- Có kế hoạch bay chụp ảnh bổxung để hoàn thành kế hoạch bay chụp ảnh trên toàn lãnh thổ.

- Cung cấp bản đồ ảnh và bản đồgiấy có tỷ lệ lớn cho Tổng cục quản lý ruộng đât.

- Giúp Tổng cục quản lý ruộngđất đào tạo cán bộ cơ sở sử dụng ảnh chụp bằng máy bay.

- Huy động lực lượng quan độitham gia triển khai công tác này tại các địa phương.

đ) Bộ Văn hóa và Thông tin cótrách nhiệm:

- Cung cấp giấy vẽ và in bản đồ,bảng, biểu và tài liệu dùng trong công tác đăng ký, thông kê sử dụng ruộng đất.

- Huy động các phương tiện ấnloát để phục vụ công tác đăng ký thống kế ruộng đất.

e) Tổng cục thống kê có tráchnhiệm phối hợp với Tổng cục quản lý ruộng đất xây dựng và triển khai các quytrình kỹ thuật có liên quan đến công tác thống kê.

g) Các Bộ khác có máy móc vềkhai thác ảnh chụp bằng máy bay (Bộ Xây dựng, Bộ Thủy lợi, Tổng cục địachất...) có trách nhiệm huy động máy móc của ngành để phục vụ công tác đo đặclập bản đồ ruộng đất.

Các cơ quan tuyên truyền, báochí, Ủy ban phát thanh và truyền hình có kế hoạch phối hợp với Tổng cục quản lýruộng đất tuyên truyền, giải thích để cán bộ, quân đội và nhân dân hiểu và tíchcực thực hiện công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất.

Ủy ban kế hoạch Nhà nước, các BộVật tư, lương thực và thực phẩm, Nội thương, Tài chính, Công nghiệp nhẹ, Ngânhàng Nhà nước Việt Nam... giải quyết kinh phí, vật tư, thiết bị kỹ thuật, lươngthực, thực phẩm, phương tiện giao thông, nhiên liệu... cần thiết để công tácnày triên khai được thuận lợi. Các yêu cầu về kinh phí, vật tư cần thiết cầnđược ghi vào kế hoạch và ngân sách từng năm của Trung ương và địa phương.

Công tác đo đạc, phân hạng vàđăng ký thống kê sử dụng ruộng đất này cần được hoàn thành tốt trong một thờigian tương đối ngắn, do đó cần sự chỉ đạo tập trung của Chính phủ và Ủy ban Nhândân các địa phương.

Ở Trung ương do đồng chí Phó Thủtướng phụ trách Nông nghiệp trực tiếp chỉ đạo.

Ủy ban Nhân dân các cấp (tỉnh,huyện, xã và cấp tương đương) cử một đồng chí Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạocông tác này. Cơ quan giúp việc cho UBND tỉnh là ngành Quản lý ruộng đất. Nhữngtỉnh đã thành lập Ban Quản lý ruộng đất nhưng còn thiếu cán bộ thì cần bổ sungcho đủ, tỉnh nào chưa thành lập Ban Quản lý ruộng đất thì cần chấn chỉnh vàthành lập ngay theo tinh thần Nghị định 404-CP ngày 09/11/1979 của Hội đồngChính phủ, đồng thời có kế hoạch bổ sung, tăng cường cán bộ cho cấp huyện và xã.

Ở cấp xã cần thành lập Hội đồngđăng ký ruộng đất để giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện công tác này.Thành phần của Hội đồng gồm có: Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng; cán bộquản lý ruộng đất làm ủy viên thư ký, đại diện Ban quản trị hợp tác xã nôngnghiệp hoặc tập đoàn sản xuất, công an xã, giám đốc nông trường quốc doanh làmủy viên.

Tổng Cục Quản lý ruộng đất cónhiệm vụ hướng dẫn cụ thể và giúp các địa phương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đểcác Ban quản lý ruộng đất và các Hội đồng đăng ký ruộng đất thực hiện tốt nhiệmvụ công tác.

UBND các tỉnh, thành phố cần huyđộng và sử dụng mọi lực lượng cán bộ và khả năng vật tư, tài chính hiện có củađịa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác này trong địa phương mình.Mỗi cấp cần chỉ đạo điển hình để rút kinh nghiệm và chuẩn bị lực lượng để triểnkhai rộng trên toàn bộ lãnh thổ.

Công tác đo đạc, xây dựng bảnđồ, phân loại đất, phân hạng đất canh tác, đăng ký, thống kê sử dụng ruộng đấttrong cả nước được xem là một trong những công tác quan trọng trong kế hoạch 5năm lần thứ 3 (1981 – 1985). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp tậptrung lực lượng để hoàn thành công tác này theo đúng thời gian quy định.

K/T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Tố Hữu