ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC THỐNG KÊ HỘ, NHÂN KHẨU, LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP VÀ MÁY MÓC, NÔNG CỤPHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP

Để phục vụ kịp thời cho công táckế hoạch hóa, cân đối các mặt lao động, vật tư kỹ thuật, sức kéo trong nôngnghiệp cho từng vùng, từng địa phương trong thành phố, đồng thời phục vụ yêucầu cải tạo xã hội chủ nghỉa trong nông nghiệp để không ngừng đẩy mạnh pháttriển sản xuất nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phốđề ra, Ủy ban nhân dân Thành phố cho tiến hành thống kê nắm lại số hộ, nhânkhẩu, lao động nông nghiệp và máy móc nông cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệpở các huyện ngoại thành và các khu vực nông nghiệp thuộc các quận 8, Tân Bình,Gò Vấp, Bình Thạnh.

Yêu cầu thống kê là phải trựctiếp ghi chép từng hộ theo từng tổ, cấp của từng xã, phường để nắm chắc :

- Số hộ nông nghiệp

- Số nhân khẩu nông nghiệp

- Số lao động nông nghiệp

- Số máy móc nông cụ

Chủ yếu phục vụ cho nông nghiệp,theo thời điểm thống nhất tính đến ngày 1-7-1977, đảm bảo số liệu thống kê đượcphải đủ hộ, đủ người, đủ máy móc, nông cụ theo đúng nội dung yêu cầu và tổnghợp báo cáo nhanh gọn, đảm bảo chậm nhất đến 20/7 phường xã có báo cáo về quận,huyện, ngày 25/7 các quận báo cáo về Chi cục Thống kê để chậm nhất đến 5/8 tổnghọp xong kết quả trong toàn Thành phố.

Vê phương pháp thống kê chủ yếulà dựa vào lực lượng cán bộ tổ, ấp, phường, xã trực tiếp lần lượt ghi từng hộtheo từng khu vực tổ, ấp. Vì vậy cần chú ý bồi dưỡng kỹ cho các tổ, ấp, xã đểtuyên truyền giải thích kỹ cho nhân dân để mọi người hiểu rõ mục đích yêu cầu,tích cực tham gia thống kê đầy đủ, chính xác.

Ủy ban nhân dân các quận, huyệncó trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc giúp đỡ các phường, xã trong việctiến hành thống kê và báo cáo kết quả về Chi cục Thống kê đúng thời gian quiđịnh.

Chi cục thống kê chủ trì cùngvới Sở Nông nghiệp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các quận , huyện và các cơ sở hoàn thành tốt côngtác thống kê và tổng hợp phân tích kết quả bảo báo cho Ủy ban nhân dân Thànhphố và Trung ương.

Chỉ thị nầy được phổ biến tớicác phường, xã, các sở, các ngành hữu quan, Ủy ban nhân dân các quận, Ủy bannhân dân các phường, xã có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị nầy.

Nơi gửi:
-UBND các Huyện
-UBND các xã phường có sản xuất nông nghiệp
-Chi cục Thống kê
-Sở Nông nghiệp “Để thi hành”
Đồng kính gửi
-Phủ Thủ tướng
-Tổng cục Thống kê
-Ban Nông hội Thành “đề nghị phối hợp”
-Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại