ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/CT-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TIẾP TỤC CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Trong những năm qua, công táctuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tíchcực; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngày một nâng cao, góp phần vào sựphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt việc tuyển dụng, quản lýcông chức, viên chức; nhất là việc ký hợp đồng lao động không đúng quy định,không đúng thẩm quyền, ngoài định mức được giao; cơ cấu, chức danh, vị trí việclàm chưa phù hợp; sử dụng nguồn kinh phí chi trả hợp đồng lao động không đúngquy định; khi không có nguồn thu hoặc không còn nhu cầu thì không tiến hànhthanh lý hợp đồng, dẫn đến tình trạng hợp đồng kéo dài, gây dư luận không tốttrong nhân dân.

Để thực hiện đúng các quy định củapháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời khắc phục tình trạng hợpđồng không đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng cácban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vịsự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Căn cứ định mức phân bổ kinh phítừ nguồn ngân sách nhà nước, dự kiến quy mô nguồn thu ngoài ngân sách tại đơnvị, quy định hiện hành có liên quan đến việc quản lý và sử dụng các nguồn kinhphí; sự cần thiết và chế độ quy định về hợp đồng lao động để xây dựng nhu cầu(số lượng, cơ cấu) hợp đồng lao động trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét,phê duyệt. Đồng thời, thực hiện chi trả lương và các khoản phụ cấp cho hợp đồnglao động theo chế độ quy định.

- Rà soát số lao động hiện nayđang hợp đồng và xử lý theo hướng:

+ Ưu tiên tuyển dụng vào viên chứchưởng lương ngân sách nếu đơn vị còn chỉ tiêu biên chế, có nhu cầu và các đốitượng đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

+ Nếu cơ quan, đơn vị còn chỉ tiêuhợp đồng do UBND tỉnh phê duyệt và đối tượng đang hợp đồng đảm bảo điều kiện,tiêu chuẩn, đúng cơ cấu thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiến hành ký kết lại hợpđồng lao động theo đúng quy định;

+ Điều chuyển lao động hợp đồng từnơi thừa sang nơi thiếu trong các bộ phận, đơn vị trực thuộc;

+ Cơ quan, đơn vị không có nhucầu, không có nguồn thu; hợp đồng không đúng số lượng, cơ cấu được UBND tỉnhphê duyệt thì tiến hành thanh lý hợp đồng.

- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệmcác tập thể, cá nhân có liên quan trong việc hợp đồng lao động không đúng quyđịnh. Từ nay về sau, nghiêm cấm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hợp đồng laođộng khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt cơ cấu, số lượng, vị trí, chức danh hợpđồng lao động. Tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định củapháp luật.

2. Giám đốc Sở Nội vụ:

- Đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kịpthời UBND tỉnh về tiến độ giải quyết tình trạng hợp đồng trong các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáodục và Đào tạo hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã xây dựng đề án giải quyếtgiáo viên, nhân viên dôi dư trong các trường học;

3. Giám đốc Sở Tài chính: Chỉ đạokiểm tra việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao và nguồn thu sự nghiệptại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc chi trả lương và cáckhoản phụ cấp cho hợp đồng lao động (trong đó lưu ý các khoản chi để xử lý hợpđồng lao động không đúng quy định).

4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Hướng dẫn xây dựng và phê duyệtkế hoạch phát triển trường, lớp đảm bảo sỹ số học sinh trên lớp phù hợp vớiđiều lệ trường học và thực tiễn của địa phương (hạn chế tối đa số lớp có sỹ sốhọc sinh quá thấp).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụhướng dẫn bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên trong các trường học theo đúngquy định và phù hợp với tình hình thực tiễn đội ngũ giáo viên, nhân viên hiệncó.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, thị xã:

- Thực hiện việc phân bổ biên chếvà kinh phí cho các trường THCS, Tiểu học, Mầm non theo kế hoạch phát triểntrường lớp và số biên chế được UBND tỉnh giao;

- Xây dựng, phê duyệt và triểnkhai đề án giải quyết giáo viên dôi dư trong các cơ sở giáo dục trực thuộc, vừađảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ, vừa quan tâm giải quyết chính sách đối vớingười hợp đồng lâu năm;

Yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủtrưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởngcác đơn vị sự nghiệp thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị, báo cáo kết quảthực hiện định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xemxét, chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Đường