UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2006

Kính gửi: Các Trung tâm tin học

Sau khi có sự thống nhất cao tại buổi trực báo các trung tâm tin học ngày 10 tháng 1 năm 2006; Sở GD&ĐT đã có công văn số 63/GDTX V/v Quy định hoạt động trung tâm Tin học. Để giúp các trung tâm tin học thực hiện đúng các quy định tại công văn trên, Sở hướng dẫn thêm việc thực hiện tổ chức thi cuối khoá như sau:

1. Chuẩn bị thi: Trung tâm nộp cho Sở (trước ngày thi tối thiểu 15 ngàv ):

- Danh sách Học viên đăng ký dự thi có ghi dự kiến thời gian thi, lịch thi, địa điểm thi.

- Danh sách CB.GV của trung tâm đề nghị tham gia hội đồng thi ( 01 lãnh đạo, 01 thư ký và một số người coi thi, chấm thi - tuỳ theo số lượng HV dự thi).

- Bộ đề thi tham khảo kèm đáp án. Biểu điểm.

2. Tổ chức thi:

- Thành lập Hội đồng thi: Sau khi thống nhất thời gian, lịch thi, địa điếm thi : Sở GD&ĐT sẽ ban hành quyết định thành lập hội đồng thi ( gồm cán bộ, chuyên viên của Sở GD&ĐT và Cán bộ, giáo viên của Trung tâm) để điều hành ký thi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Đề thi: Sở chịu trách nhiệm ra đề thi, nhân đề thi và sẽ bản giao cho chủ tịch HĐT trước ngày thi 1 ngàv.

- Hồ sơ thi: - Danh sách học viên đủ điều kiện đăng ký dự thi .

- Tờ ghi tên ghi điểm: ghi kết quả kỳ thi. có chữ ký của người ghi điểm, người dò và chủ tịch hội đồng thi.

Lưu ý: học viên dự thi phải mang theo một trong những giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh ( thẻ học viên, thẻ học sinh (sinh viên), thẻ công chức, chứng minh nhân dân...) đề xuất trình cho người coi thi.

- Kinh phí thi: Chi phí liên quan đến việc tô chức thi, các Trung tâm vận dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/TLT /BGD&ĐT về việc hướng dẫn mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi quốc tế và thi tốt nghiệp và Công văn số 489/HDLN của Liên ngành Tài chính-Vặt giá và Giáo dục-Đào tạo V/v hướng dẫn mức chi bồi dưỡng ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp và tuyền sinh các lớp đầu cấp.

3. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp: Căn cứ kết quả kỳ thi sau khi được Sở phê duyệt, Giám đốc trung tâm câp chứng chỉ cho những học viên đạt kêt quả.

Sở GD&ĐT yêu càu các Trung tâm tin học thực hiện đúng quy trình tố chức thi theo hướng dẫn trên kể từ 1/3/2006. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc. Xin có ý kiến với Sở qua phòng Phòng GDCN-TX.

Phó giám đốc Sở

(Đã ký)

Phan Văn Hưởng