THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*******

Số: 309-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊNNGHIỆP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP KẾT HỢP VỚI LAO ĐỘNG SẢN XUẤT THEO NGÀNHNGHỀ, VỚI THỰC NGHIỆM VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trong nhiều năm nay, thi hành chỉthị số 222-TTg ngày 07/8/1972 của Thủ tướng Chính phủ, các trường đại học, caođẳng và trung học chuyên nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nguyênlý giáo dục của Đảng “học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sảnxuất, nhà trường gắn liền với xã hội”, và đã hình thành phương pháp đào tạomới: giảng dạy, học tập kết hợp với lao động sản xuất theo ngành nghề, với thựcnghiệm và nghiên cứu khoa học. Việc thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng vàphương pháp đào tạo mới đã góp phần nâng cao một bước chất lượng đào tạo, thúcđẩy việc đưa khoa học, kỹ thuật và sản xuất, và tăng thêm sản phẩm cho xã hội.Nhiều trường, nhiều khoa đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú, và một số đãtrở thành những đơn vị tiên tiến.

Tuy nhiên, do sự chỉ đạo chưa đượcchặt chẽ, công tác kết hợp giảng dạy, học tập với lao động sản xuất theo ngànhnghề, với thực nghiệm và nghiên cứu khoa học (dưới đây gọi tắt là công tác kếthợp) đang còn có nhiều nhược điểm và thiếu sót, kết quả đào tạo của nhà trườngchưa toàn diện, thiếu vững chắc, sự đóng góp của nhà trường về mặt phục vụ sảnxuất, phục vụ xã hội còn bị hạn chế.

Nhiều trường chưa thấu suốt ý nghĩacách mạng to lớn của công tác kết hợp, còn ngại khó, thiếu chủ động, ít chịuhọc tập và vận dụng kinh nghiệm của các đơn vị tiên tiến. Bộ Đại học và trunghọc chuyên nghiệp, cũng như các Bộ, Tổng cục (dưới đây gọi tắt là các Bộ) vàcác địa phương có trường chưa chú ý đầy đủ việc tổng kết kinh nghiệm để chỉ đạovà hướng dẫn các trường. Không ít cơ quan và xí nghiệp, nơi giáo viên và học sinhđến phục vụ, chưa thấy rõ trách nhiệm của mình là phải hợp tác chặt chẽ với nhàtrường để vừa đưa được tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vừa góp phầntích cực vào công tác đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiếtcho đất nước.

Một số chế độ, chính sách do Nhànước ban hành nhằm khuyến khích và đẩy mạnh công tác kết hợp chưa được các Bộ,các địa phương có trường và các ngành có liên quan nghiêm chỉnh thực hiện vàkiểm tra việc thực hiện.

Sự nghiệp phát triển kinh tế, vănhóa và tăng cường quốc phòng đang đòi hỏi phải huy động tốt hơn nữa lực lượngkhoa học và kỹ thuật trong cả nước (bao gồm cả cán bộ giảng dạy và học sinh cáctrường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp) tham gia giải quyết các vấnđề thực tế, đồng thời cũng đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo cánbộ khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ. Để đáp ứng những đòi hỏi nói trên, góp phầnthực hiện một bước nghị quyết của Bộ chính trị về cải cách giáo dục, trong thờigian tới, các Bộ và các Ủy ban nhân dân địa phương có trường đại học, cao đẳngvà trung học chuyên nghiệp phải ra sức chỉ đạo tất cả các trường thực hiện tốtcông tác kết hợp theo đúng những điểm chủ yếu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNGTÁC KẾT HỢP GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VỚI LAO ĐỘNG SẢN XUẤT THEO NGÀNH NGHỀ, VỚI THỰCNGHIỆM VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Mục đích của công tác kết hợpgiảng dạy, học tập với lao động sản xuất theo ngành nghề, với thực nghiệm vànghiên cứu khoa học là tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện cụthể nguyên lý giáo dục của Đảng trong hệ thống giáo dục đại học và giáo dụcchuyên nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, góp phần đưa mạnhnhững tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phục vụ tốt sự nghiệp phát triểnkinh tế, văn hóa và tăng cường quốc phòng. Song trong công tác kết hợp, phảilấy việc nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện làm chính.

Các trường phải qua thực hiện côngtác kết hợp mà tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ, giáo viên đi sâu vào “thựctiễn cách mạng, qua đó mà bồi dưỡng về chính trị và tư tưởng, phát huy tinhthần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, nắm vững kiến thức khoa học, kỹ thuật,nghiệp vụ và phương pháp công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, tự rèn luyệnmình thành những người tri thức xã hội chủ nghĩa.

2. Trong việc thực hiện công táckết hợp, nội dung các hoạt động lao động sản xuất, thực nghiệm và nghiên cứukhoa học phải gắn với ngành nghề đào tạo. Ở các trường trung học chuyên nghiệp,lao động sản xuất và thực nghiệm khoa học phải phù hợp với yêu cầu rèn luyệnnghề nghiệp; ở các trường đại học và cao đẳng, trong lao động sản xuất cũng nhưtrong thực nghiệm và nghiên cứu khoa học, phải coi trọng việc vận dụng nhữngkiến thức khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ để giải quyết những vấn đề do thựctiễn kinh tế, văn hóa và quốc phòng đề ra.

Công tác kết hợp phải tiến hành hợplý trong suốt quá trình của mỗi khóa học, phải được tổ chức, chỉ đạo chặt chẽđể đạt hiệu quả cao, cả về đào tạo cũng như về phục vụ.

Căn cứ vào chức năng của mình, nhàtrường và các cơ quan, xí nghiệp phải hợp tác chặt chẽ với nhau, cùng chịutrách nhiệm trong việc thực hiện tốt công tác kết hợp, theo đúng những hợp đồngký kết giữa hai bên.

II. NHỮNG BIỆN PHÁP CẦN TIẾNHÀNH TRONG CÔNG TÁC KẾT HỢP

Để bảo đảm cho công tác kết hợp đạtkết quả tốt, cần nắm vững những biện pháp chính như sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục tưtưởng.

Cần coi trọng đầy đủ công tác giáodục tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên và học sinh các trường đại học, caođẳng, trung học chuyên nghiệp, làm cho anh chị em thông suốt ý nghĩa và tácdụng của công tác kết hợp. Đồng thời, cần làm cho các cơ quan, xí nghiệp thấyrõ lợi ích và trách nhiệm của mình là phải chủ động hợp tác chặt chẽ với nhàtrường để đưa công tác kết hợp đi vào nề nếp.

2. Kế hoạch hóa công tác kết hợp.

Các trường cần xây dựng kế hoạchkết hợp cho cả khóa đào tạo, theo trình tự và kết cấu hợp lý về mặt khoa họcgiáo dục, với tỷ lệ thời gian thích đáng cho từng loại ngành nghề. Bộ Đại họcvà trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các ngành và địa phươngcó trường để hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch kết hợp, xác định tỷ lệ thời giancụ thể cho từng loại trường.

Các hoạt động lao động sản xuấttheo ngành nghề, thực nghiệm và nghiên cứu khoa học của trường cần được thểhiện trong hợp đồng ký kết giữa trường và các cơ quan, xí nghiệp có liên quan;trong hợp đồng, cần ghi cụ thể nghĩa vụ của cả hai bên.

Các cơ quan trực tiếp quản lý cáctrường có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, các cơ quannghiên cứu khoa học, và các ngành sản xuất về tiềm lực khoa học, kỹ thuật,nghiệp vụ và khả năng phục vụ của các trường trực thuộc, và chịu trách nhiệmđôn đốc, kiểm tra và giúp đỡ các trường thực hiện tốt công tác kết hợp.

3. Từng bước xây dựng cơ sở vậtchất và kỹ thuật của nhà trường để phục vụ công tác kết hợp.

Cơ sở vật chất và kỹ thuật củatrường là một trong những yếu tố quan trọng để tiến hành tốt công tác kết hợp.Các Bộ và các địa phương có trường cần hướng dẫn và chỉ đạo các trường trựcthuộc từng bước xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và kỹ thuật cần thiết, phù hợpvới khả năng thực tế của nước nhà; hệ thống này bao gồm các phòng thí nghiệm,các xưởng trường, các cơ sở thực hành, thực tập tay nghề, v.v... do nhà trườngtrực tiếp quản lý. Cần động viên và tổ chức giáo viên, học sinh cố gắng tự làmlấy những dụng cụ và phương tiện học tập, giảng dạy, thí nghiệm, nghiên cứukhoa học, v.v... Đồng thời các Bộ và các địa phương cần chính thức giao tráchnhiệm cho một số cơ sở sản xuất và nghiên cứu khoa học thuộc ngành hoặc địaphương mình tiếp nhận và giúp đỡ thầy, trò đến lao động sản xuất, thực tập vànghiên cứu.

Cần khuyến khích và giúp đỡ cáctrường có điều kiện tự xây dựng những cơ sở thiết kế, khảo sát, những cơ sởnghiên cứu khoa học chuyên đề, và những cơ sở sản xuất phù hợp với ngành nghềđào tạo để áp dụng những kết quả nghiên cứu khoa học của trường, vận dụng nhữngtiến bộ kỹ thuật trong nước hoặc nước ngoài làm ra những mặt hàng mẫu hoặc mặthàng đòi hỏi kỹ thuật cao.

Bộ Đại học và trung học chuyênnghiệp cùng với các ngành có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các trườngthành lập những cơ sở nói trên cho phù hợp với các chế độ quản lý hiện hành.

4. Bổ sung một số chế độ, chínhsách cần thiết cho công tác kết hợp.

a) Học sinh, cán bộ, giáo viên,nhân viên tham gia lao động sản xuất theo kế hoạch kết hợp, tùy theo kết quảlao động, được hưởng tiền bồi dưỡng thích đáng do Bộ Đại học và trung họcchuyên nghiệp phối hợp với các Bộ có liên quan quy định. Khi đi tham gia laođộng sản xuất ở những cơ sở ngoài trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, họcsinh được hưởng các phụ cấp ngành nghề, phụ cấp trách nhiệm, bồi dưỡng hiệnvật, trang bị bảo hộ lao động, và được hưởng chênh lệch về lương thực, thựcphẩm áp dụng cho cán bộ, công nhân tại chỗ cũng làm những công việc tương tự.Học sinh bị tai nạn lao động được hưởng chế độ điều trị thanh toán tiền thuốc,tiền nằm bệnh viện; nếu chết, được cấp phí mai táng.

b) Sau khi trừ các khoản chi phísản xuất, trong đó có phần bồi dưỡng và các phụ cấp cho học sinh, cán bộ, giáoviên, nhân viên, số thu nhập do thực hiện các hợp đồng giữa nhà trường và cơ sởsản xuất mang lại được đưa vào quỹ lao động sản xuất của nhà trường, và được sửdụng để mở rộng cơ sở vật chất và kỹ thuật của nhà trường, cải thiện điều kiệnlàm việc, xây dựng quỹ phúc lợi tập thể, quỹ tiền thưởng. Bộ Đại học và trunghọc chuyên nghiệp phối hợp với các ngành có liên quan để hướng dẫn cụ thể.

c) Thành tích của công tác kết hợplà thành tựu của nhà trường, cần được đánh giá đúng và được ghi vào lý lịchkhoa học của cán bộ, giáo viên và học bạ của học sinh sau từng năm học. Tùytheo giá trị của các thành quả trong công tác kết hợp, nhà trường cần đề nghịcơ quan quản lý cấp trên khen thưởng kịp thời.

5. Cải tiến tổ chức và quản lý, bảođảm sự chỉ đạo chặt chẽ đối với công tác kết hợp.

Bộ Đại học và trung học chuyênnghiệp chủ trì cùng với các Bộ và địa phương có trường nghiên cứu và ban hànhđiều lệ về tổ chức và hoạt động kết hợp của các trường đại học, cao đẳng vàtrung học chuyên nghiệp.

Đi đôi với việc cải tiến tổ chức vàquản lý nhà trường, cần hướng dẫn cụ thể việc bố trí lại kế hoạch giảng dạy vàhọc tập, cũng như việc biên soạn các giáo trình cho phù hợp với yêu cầu củacông tác kết hợp; cần mở rộng sự hợp tác giữa các bộ môn và các khoa trong cùngmột trường, giữa các trường với nhau, và giữa nhà trường với các cơ sở sản xuấtvà cơ sở nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh công tác kết hợp, gắn chặthơn nữa nhà trường với thực tiễn cách mạng của xã hội, nâng cao chất lượng đàotạo toàn diện và phát huy tác dụng tích cực của các trường đại học, cao đẳng vàtrung học chuyên nghiệp đối với kinh tế, văn hóa và quốc phòng là một yêu cầurất quan trọng trong tình hình mới của đất nước; Bộ Đại học và trung học chuyênnghiệp, các Bộ và các Ủy ban nhân dân địa phương có trách nhiệm thực hiện tốtchỉ thị này, góp phần tích cực đưa công tác đào tạo tiến lên một bước mới theophương hướng cải cách giáo dục.

QUYỀN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Lê Thanh Nghị