UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2006/CT-UBND

Huế, ngày11 tháng 8 năm 2006

CHỈ THỊ

V/VCHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Từ kết quả thanh tra diện rộng hoạtđộng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2006 chothấy: trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành,các doanh nghiệp và đơn vị hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đã cónhiều cố gắng tìm kiếm thị trường, tạo nguồn lao động ở các địa phương đưa đilàm việc có thời hạn ở nước ngoài ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm,xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động, nhất là khu vực nôngthôn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được,công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp, các ngành còn bộc lộ yếu kém,bất cập, thiếu hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ người lao động nắm bắt chủ trương,chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc lập thủ tục liên quan đến xuấtkhẩu lao động. Một số huyện, xã thông qua hoạt động liên kết tạo nguồn để thutiền chi phí tạo nguồn của doanh nghiệp tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnhgiữa các doanh nghiệp, làm tăng chi phí của người lao động. Công tác thanh tra,kiểm tra chưa được coi trọng dẫn đến một số đơn vị xuất khẩu lao động vi phạmcác qui định của Nhà nước như: thu vượt quy định phí môi giới, lệ phí hộ chiếu,khám sức khoẻ và đặt ra các khoản thu về chi phí tạo nguồn, chi phí làm hộchiếu nhanh, chi phí học tập, đào tạo,... ngoài quy định, gây thiệt hại lớn chongười lao động.

Để lập lại trật tự kỷ cươngtrong hoạt động xuất khẩu lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2006 vàđẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trong những năm tiếp theo, Uỷ ban nhân dântỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể và các đơn vị hoạt động xuất khẩu trên địa bàn quán triệt, thựchiện tốt các yêu cầu và nhiệm vụ sau đây:

1. Cấp uỷ, chính quyền địaphương các cấp, các ngành phải thật sự coi trọng việc đưa lao động đi làm việcở nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng của cấp mình, ngành mình, từ đó nâng caotrách nhiệm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người lao động hoàn tất thủtục hồ sơ xuất khẩu lao động. Nghiêm cấm các huyện, thành phố, các xã, phường,thị trấn và các cá nhân có liên quan thông qua việc ký kết hợp đồng tạo nguồnvới các doanh nghiệp để thu tiền phí tạo nguồn lao động dưới mọi hình thức.

2. Sở Lao động Thương binh và Xãhội có trách nhiệm định kỳ 3 tháng một lần phải rà soát, đánh giá tình hìnhxuất khẩu lao động, tham mưu UBND tỉnh quản lý tốt hoạt động xuất khẩu lao độngtrên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức tập huấn, phổ biến, giới thiệu các văn bản quiphạm pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu laođộng và người lao động ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

3. Công An tỉnh tăng cường côngtác phòng, chống tội phạm trong hoạt động xuất khẩu lao động; chỉ đạo phòngQuản lý Xuất nhập cảnh tạo mọi điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian lậpcác thủ tục theo qui trình cấp hộ chiếu cho người lao động.

4. Bệnh viện Trung ương Huế tạomọi đều kiện thuận lợi đối với người khám sức khoẻ đi xuất khẩu lao động, phảicông khai thủ tục, lệ phí khám sức khoẻ; kiên quyết khắc phục tình trạng sáchnhiễu, gây phiền hà đối với người lao động và doanh nghiệp.

5. Sở Lao động Thương binh và XãHội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Chi cục Quản lý Thị trường, UBND thànhphố Huế, các huyện cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiệncác quy định của pháp luật về hoạt động xuất khẩu lao động nhằm ngăn ngừa cáchành vi vi phạm chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao động, về đăng ký kinhdoanh hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

6. Các doanh nghiệp có chức năngxuất khẩu lao động hoặc hoạt động tư vấn xuất khẩu lao động phải công khai rõ ràng,minh bạch tại doanh nghiệp và cho người lao động về thu nhập của người lao độngđược hưởng khi ra làm việc ở nước ngoài và các khoản chi phí đối với người laođộng theo đúng quy định về hoạt động xuất khẩu lao động hiện hành. Nghiêm cấmviệc các doanh nghiệp tự đặt ra các khoản thu trái quy định của Nhà nước đốivới người lao động. Đồng thời, làm tốt công tác tư vấn hướng dẫn đối với ngườilao động.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầuChủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quanvà các doanh nghiệp xuất khẩu lao động nghiêm túc thực hiện, thường xuyên báocáo tình hình (qua Sở LĐTB & XH tỉnh để tổng hợp) về UBND tỉnh.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TVTU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT & PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- Bệnh viện TW Huế;
- UBND TP Huế, các huyện;
- Các Doanh nghiệp XKLĐ;
- VP: LĐ, các CV: TC, NC, TH, NCCS;
- Lưu: VT, LT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hoà