ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/CT-CTUBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊABÀN TỈNH

Trong những năm gần đây cùng với sựphát triển của nền kinh tế thì các cơ sởsản xuất, nhà máy được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động ngày càng nhiều. Sốlượng các dự án mới được phê duyệt Đề ánĐánh giá tác động môi trường và Cam kết môi trường ngày một tăng. Tuy nhiên, sốlượng các đơn vị được xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môitrường (BVMT) trước khi đi vào vận hành còn thấp. Nguyên nhân chính là do ýthức chấp hành pháp luật về BVMT của các tổ chức, cá nhân, đơn vị sản xuất kinhdoanh chưa cao; trách nhiệm quản lý, xử lý vi phạm của các cơ quan quản lý nhànước còn hạn chế; một số hành vi vi phạm có mức độ tinh vi, gây khó khăn chohoạt động quản lý và công tác phát hiện, xử lý theo quy định.

Để tăng cường công tác hậu kiểm vềbảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Trưởng ban BanQuản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố Huế:

a) Tăng cường công tác phối hợp giữaSở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Ban Quảnlý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong quátrình phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm môi trường (do không thực hiệntheo đúng Đề án phê duyệt Đánh giá tácđộng môi trường và cam kết bảo vệ môi trường).

b) Chịu trách nhiệm trước chủ tịchUBND tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường do các nhà máy, các cơ sở sản xuất,kinh doanh không thực hiện đúng theo Đề ánphê duyệt Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt, đơn vị mình quản lý.

c) Cương quyết xử phạt vi phạm hànhchính đối với các đơn vị, tổ chức, cánhân không thực hiện đúng theo Đề án phêduyệt Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường.

d) Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệmôi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngcó:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt Đề án Đánh giá tác động môi trường (sau đây gọi tắt là ĐTM), đồngthời, kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiệncác công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dựán thuộc thẩm quyền; kiểm tra, xác nhậnhoàn thành việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lýKhu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế xâydựng cơ sở dữ liệu bản đồ trên nền GIS đối với các cơ sở có phê duyệt Đề ánĐánh giá tác động môi trường, có cam kết bảo vệ môi trường (theo các tiêu chí:tên cơ sở, mức độ cam kết, thời gian phê duyệt, các hạn mục cam kết, kết quảthực hiện cam kết) để phục vụ công tác quản lý.

c) Hàng năm, lập Kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanhtrên địa bàn mình quản lý theo phân cấp, đồng thời tổng hợp Kế hoạch và báocáo của các đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 12.

3. Trưởng ban Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Trưởng ban Ban quản lýKhu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô:

a) Hàng năm, lập Kế hoạch và báo cáokết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý cáchành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn mìnhquản lý theo phân cấp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 11.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt ĐTM, đồng thời kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình,biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM; kiểm tra, xác nhận hoàn thành việc thực hiện Đề án Đánh giá tác động môi trường. Phối hợp vớiSở Tài nguyên và Môi trường và lực lượng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môitrường xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợpvi phạm.

c) Tăng cường tuyên truyền phổ biếnpháp luật về BVMT cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệp,Khu kinh tế.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, các thị xã và thành phố Huế:

a) Lập Kếhoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểmtra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanhtrên địa bàn mình quản lý theo phân cấp gửi vềSở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 11.

b) Tăng cường công tác giám sát thựchiện nội dung xác nhận cam kết BVMT trên địa bàn thuộc thẩm quyền theo đúng quyđịnh của pháp luật.

c) Rà soát, nâng cao chất lượng xácnhận cam kết BVMT thuộc thẩm quyền theo quy định.

d) Phối hợp với các cơ quan truyềnthông thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về côngtác BVMT, các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức,trách nhiệm bảo vệ môi trường trong các tổ chức, cá nhân.

5. Giám đốc Sở Y tế:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, thanhtra, đôn đốc việc xây dựng cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế, thu gom và xửlý chất thải y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyênvà Môi trường và công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật vềBVMT.

b) Chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBNDtỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường do các cơ sở y tế không tổ chức thực hiệntheo đúng đề án Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường.

c) Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trênđịa bàn tỉnh.

6. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn:

a) Nghiêm túc thực hiện theo đúng nộidung Đề án Đánh giá tác động môi trường và Cam kết BVMT đã được phê duyệt, xác nhận.

b) Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhậnviệc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dựán.

c) Tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, côngnhân viên, người lao động của đơn vị về các quy định pháp luật về môi trường.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo, Đài phát thanh và truyền hình, Đàitruyền thanh:

Tiếp tục tăng cường chương trình truyềnthông về công tác bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúngtại các chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu (Đài truyền hình Việt Nam tại Huế -HVTV, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế -TRT; Báo Thừa ThiênHuế; Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố Huế...) để phổ biến chínhsách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình tốt trong côngtác BVMT, công khai các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàntỉnh.

8. Tổ chức thực hiện:

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;Giám đốc Sở Y tế; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô; Trưởng BanQuản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịutrách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đềphát sinh, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổnghợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- TVTU, TTHĐND tỉnh; (để b/c)
- Tổng cục Môi trường; (để b/c)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, Y tế, VHTT&DL, TP, Nội vụ;
- Các BQL: các KCN tỉnh, KKT CM-LCô;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Đài truyền hình Việt Nam tại Huế;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cty TNHH 1TV ĐT&PTHT Khu công nghiệp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế;
- VP: LĐ và chuyên viên;
- Lưu: VT, TN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ